Ar būtina rąstiniam namui 35 cm putplasčio šilumos izoliacija?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – reglamentas) 7.1 punkte nustatyta, kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Jeigu paklausime minimam statiniui buvo parengtas statinio statybos projektas, statytojas pagal parengto statinio projekto sprendinius privalo statyti statinį. Esant poreikiui, statinio projektas gali būti koreguojamas statytojo prašymu.

 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 

 

Pažymėtina, kad reglamento 49 punkte nustatyta, kad projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.

 

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, statinio projektuotojas konkretaus statinio projektą rengia / keičia vadovaujantis rašte nurodytomis teisės aktų nuostatomis.

 

Jeigu statinio projektuotojas pagal teisės aktų reikalavimus nustato (pvz., dėl pastato privalomos energinio naudingumo klasės), kad pastatą privaloma apšiltinti 35 cm putų polistirolu, kad statinio projekto sprendiniais būtų pasiekta teisės aktais nustatyta energinio naudingumo klasė, toks statinio projektinis sprendinys privalo būti nustatytas statinio projekte. Dėl konkrečių statinio projekto sprendinių turite kreiptis į statinio projektuotoją.

 

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.