Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Paslaugų pirkimo – pardavimo būsto žinyne internete supernamai.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Super namai“, juridinio asmens kodas 302333597, PVM mokėtojo kodas LT100004691313, buveinės adresas: Lazdynų g. 21-111, LT-04123 Vilnius.
1.2. supernamai.lt – elektroninis būsto žinynas internete.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas supernamai.lt, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.
1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ar buveinės-registracijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
1.6. Taisyklės – šios paslaugų pirkimo – pardavimo internetiniame būsto žinyne supernamai.lt taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (t.y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su supernamai.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis “ ar užsiregistravus interneto būsto žinyne supernamai.lt), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu interneto būsto žinyne supernamai.lt susijusios sąlygos.
2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje supernamai.lt pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje supernamai.lt.
2.3. Pirkti internetiniame būsto žinyne supernamai.lt turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes interneto būsto žinyne supernamai.lt.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, paslaugų pristatymo adresą supernamai.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui siųsti pasiūlymus el. paštu ne dažniau nei kartą per dieną, o SMS žinute – ne dažniau nei kartą per mėnesį.
3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti varnelės „Sutinku su supernamai.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis “. Jei nurodytą varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po paslaugų ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, Pirkėjas turi parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@supernamai.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.
3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik paslaugų ir paslaugų pardavimo interneto būsto žinyne supernamai.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems paslaugų pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4. Pirkėjas turi šias teises:
3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti paslaugų ir/ar paslaugų interneto būsto žinyne supernamai.lt.
3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
3.6. Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.3 ir 10.4.3 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
3.7. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės internetinio būsto žinyno supernamai.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio interneto būsto žinyne supernamai.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo paslaugų krepšelį, išsaugojimui, interneto būsto žinyne supernamai.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.
3.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu info@supernamai.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Paslaugų užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, paslaugų pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini paslaugų užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
4.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą paslaugą ir suformavęs paslaugų krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
4.4. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
4.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas interneto būsto žinyne supernamai.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti paslaugas interneto būsto žinyne supernamai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis interneto būsto žinynu supernamai.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2. Užsiregistravęs interneto būsto žinyne supernamai.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.
6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje supernamai.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.
6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.
6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. 6.9. Pirkėjas turi pateikti teisingą ir tikslią informaciją užsakant paslaugas nepažeidžiant Taisyklių tvarkos.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės supernamai.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti interneto būsto žinyne supernamai.lt veiklą.
7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų interneto būsto žinyne supernamai.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės supernamai.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine supernamai.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
Paslaugų aktyvavimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto būsto žinyne nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis interneto būsto žinyne supernamai.lt teikiamomis paslaugomis
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja aktyvuoti Pirkėjo užsakytas paslaugas per 1-3 darbo dienas, jei informacija pateikiama tiksli ir mokėjimas atliekamas laiku.
8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali aktyvuoti Pirkėjui užsakytos paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti paslaugą, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Paslaugų kainos interneto būsto žinyne supernamai.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
9.2.2. banko pavedimu pagal išankstinę sąskaitą;
9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti paslaugų siuntinys ir pradedamas skaičiuoti paslaugų aktyvavimo terminas.
9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad paslaugų pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki paslaugų perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė paslaugų kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
9.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas el.paštu siunčia užsakymo patvirtinimą su nuoroda į išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Ši nuoroda nepateikiama, jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą elektronine bankininkyste.
9.6. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR civilinio kodekso 6.22811 , išlaidų, per 14 dienų atsisakyti šios sutarties jei yra neapmokėjęs paslaugų, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Anuliavus užsakymą jį apmokėjus, Pirkėjui sumokėta suma negražinama nebent Pardavėjas nusprendžia kitaip.

12. Paslaugų užsakymas ir atsisakyma

12.1.2. Pirkėjas išsirenka savarankiškai, kokį paslaugų paketą užsakyti: mėnesinė narystė, banerinė reklama, atgalinė nuoroda ar straipsnio įterpimas.
12.1.3. Pinigai Pirkėjui negražinami, jei Pardavėjas paslaugą suteikė, o Pirkėjas jos atsisakė dėl taisyklių neatitikimo.
12.1.4 Paslaugų suteikimo terminai: visos paslaugos aktyvuojamos per 1-3 d.d, nebent Pirkėjas paprašė atskirų paslaugų (reklaminio skydelio sukūrimo), tuomet paslaugos suteikimo laikas – 7 darbo dienos arba kol Pirkėjas pateiks reikiamą medžiagą paslaugos užsakymo sukūrimui.
12.2. Pinigai gražinami Pirkėjo prašymu per 14 darbo dienų tik tuo atveju, jei Pardavėjas laiku Pirkėjui nesuteikė užsakytos paslaugos.
12.2.1. Aktyvuotų paslaugų trūkumai šalinami Pirkėjo prašymu, atsiuntus el. paštu admin@supernamai.lt
12.2.2. Pirkėjas savo pasirinkimu per LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą turi teisę:
12.2.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus;
12.2.2.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti paslaugos kainą;
12.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 12.2.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.
12.2.4. Pirkėjui norint atsisakyti paslaugų, būtina laikytis šių sąlygų:
12.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@supernamai.lt, pranešime privaloma nurodyti priežastį;
12.2.4.2. pateikti bet kurį paslaugų įsigijimą patvirtinantį dokumentą (paslaugų pirkimo-pardavimo kvitą, PVM sąskaitą-faktūrą, mokėjimo pavedimo kopiją ar kita);

12.2.4.3 Gražinama suma apskaičiuojama išskaičiuojant atitinkamą sumą, už kiekvieną pasinaudotos paslaugos dieną.
12.2.4.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo paslaugų atsisakymo, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos paslaugų atsisakymo tvarkos.

12.3. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai gaunama Prašymo forma gražinti pinigus išskaičiuojant sumą už pasinaudotas paslaugas.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto būsto žinynu supernamai.lt.
13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei supernamai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto būsto žinyne naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Jei Pardavėjo interneto būsto žinyne supernamai.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
13.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo interneto būsto žinyne skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos paslaugos ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGCplatformoje http://ec.europa.eu/odr/