Ką daryti norint atjungti vonios gyvatuką, laiptinės radiatorių ?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Prie prašymo turi būti pridėti šie dokumentai:

1. Visų butų arba pastato šildymo, karšto vandens sistemų bendrasavininkių raštiški sutikimai.

2. Įmonės išvada, kad dėl buto, kitų patalpų šildymo, karšto vandens įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų kiti to namo butų, kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, arba šių išlaidų skaičiuotė.

3. Įsipareigojimas pakeisti šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos ir karšto vandens vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose.

4. Įsipareigojimas sudaryti sutartį dėl papildomų išlaidų kitiems namo butų savininkams atlyginimo.

5. Įsipareigojimas pakeisti šilumos, karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir apmokėti tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

6. Įsipareigojimas vykdyti priežiūros sutartyje nurodytas prievoles ir mokėti dalį sumos, tenkančios už viso pastato šildymo ar karšto vandens sistemų bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose priežiūrą.

 

Pateikus visus minėtus dokumentus, Savivaldybės administracija juos išnagrinėja ir per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl pareiškėjo šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties keitimo ir buto, kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų.

 

Jeigu dėl buto, patalpų šildymo įrangos atjungimo likusiųjų butų savininkai patiria papildomų išlaidų, o buto, kitų patalpų savininkas nesudaro sutarties šioms išlaidoms kompensuoti, Savivaldybės administracija negali priimti sprendimo leisti atjungti buto, kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginius nuo pastato šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų. Suderinus prašymą dėl šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo su Savivaldybės administracija, daugiabučio namo buto, kitų patalpų savininkas šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus turi atlikti savo lėšomis.

 

Šie darbai atliekami pagal statybos techninių reglamentų, statybos normų ir kitų teisės aktų reikalavimus, išduotas atjungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą. Buto, kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginiai gali būti atjungti nepažeidžiant namo kitų butų savininkų teisių ir teisėtų interesų.

 

Su Savivaldybės administracija suderinęs buto šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir pagal projektą atlikęs visus buto šildymo įrangos atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo bei pripažinimo jų tinkamais naudoti aktus.

 

Baigus buto, kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto, kitų patalpų savininkas ir šilumos tiekėjas pasirašo aktą. Kol nepasirašytas šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo aktas, buto ar kitų patalpų savininkai išlieka namo šilumos tiekimo sistemos vartotojais.

 

Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos tvarką nustato Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnis (Žin., Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr.10-355), detalesnė atjungimo tvarka nurodyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 2003, Nr. 70-3193; 2004, Nr. 115-4314; 2009, Nr. 1-14).

 

Butų, kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens įrenginius atjungia pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.