Statybos užbaigimo procedūros pasikeitus sklypui

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 49 punktu („Savivaldybės administracija arba Inspekcija statybą leidžiantį dokumentą IS „Infostatyba“ pažymi negaliojančiu šiais atvejais: 49.2. pakeitus žemės sklypo matmenis jį padalijus į atskirus žemės sklypus, sujungus žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją), jei dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai“) manome, kad statybos leidimas yra galiojantis ir jo keisti ar gauti naują nereikalinga.

Prašome informuoti ar užbaigus statybos darbus pagal gautus statybą leidžiančius dokumentus galima bus atlikti statybos užbaigimo procedūras ir gauti deklaracijas apie statybos užbaigimą su pasikeitusiais žemės sklypo unikaliu ir kadastriniu numeriais. Taip pat prašome informuoti ar nereikia atlikti papildomų veiksmų iki statybos užbaigimo procedūrų.

 

ATSAKYMAS 

Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Statybos įstatymo 27 straipsnio 23 dalies 2 punkte pažymėta, kad statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas viešojo administravimo subjekto, išdavusio šio straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, sprendimu šiais atvejais: jeigu, pakeitus esminius statinio projekto sprendinius, šis subjektas išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą; jeigu buvo pakeisti žemės sklypo matmenys jį padalijant į atskirus žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją) ir dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai; statytojo (užsakovo) prašymu.

Statybos technini reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-78, 45-46 punktuose nurodyta, kad, kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą, manome, kad, jeigu pakeitus žemės sklypo matmenis nėra pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai, tai gautas statybą leidžiantis dokumentas yra galiojantis, o pasikeitę žemės sklypo unikalus ir kadastro numeriai nėra priežastis dėl ko negalėtų būti vykdomos statybos užbaigimo procedūros. Bendruoju atveju iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turi būti atlikti atitinkami statinio projekto pakeitimai.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.