Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių koregavimo galimybės

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Dokumentai ir planavimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad siūlyti keisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius galima ir dėl sklypų, kurie nepriklauso pasiūlymo teikėjui, tačiau iki pasiūlymo pateikimo būtina raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (TPĮ) 6 straipsnio 3 dalyje yra numatyta teisė fiziniams ir juridiniams asmenims inicijuoti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių keitimą.

Norėdami tai padaryti, Vyriausybės nustatyta tvarka fiziniai, juridiniai asmenys (planavimo iniciatoriai) turi pateikti pasiūlymą savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam specialiojo plano organizatoriui dėl teritorijų planavimo dokumentų (TPD) sprendinių keitimo ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo.

Pasiūlymas gali būti teikimas ir dėl TPD sprendinių keitimo teritorijoje, kurioje yra ne planavimo iniciatoriui priklausantys privačios žemės sklypai, tačiau žinotina, kad tokiu atveju siūlymo teikėjas privalo raštu informuoti į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus iki pasiūlymo pateikimo.

Statybos inspekcija primena, kad pasiūlymų teikimo tvarka ir sąlygos detaliai nustatytos Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1265, II skyriuje:

  • planavimo iniciatorius pasiūlymą dėl teritorijų planavimo (detaliojo, savivaldybės dalies bendrojo ar specialiojo plano) proceso inicijavimo, raštu teikia savivaldybės administracijos direktoriui arba kitam specialiojo plano organizatoriui;
  • pasiūlyme nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema;
  • jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus;
  • planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos privalo priimti sprendimą tenkinti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo arba motyvuotai atmesti pasiūlymą;
  • planavimo organizatorius priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo kartu su sprendimo dėl naujo teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu paskelbia TPĮ 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.
  • planavimo organizatorius, priėmęs sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo ir planavimo tikslų teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, per 5 darbo dienas raštu apie tai praneša planavimo iniciatoriui, pateikdamas inicijavimo sutarties projektą.