Kokiu atstumu nuo sklypo ribos ir kelio gali būti kasama kūdra?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Prašome paaiškinti, koks turi būti norminis kūdros atstumas nuo gretimo sklypo ir nuo sodo kelio. Kokie yra saugumo reikalavimai, ar toks tvenkinys neturėtų būti aptvertas, ar nuo kelio pusės neturėtų būti įrengti apsauginiai stulpeliai. Pradėta rengti vielinė tvora neapsaugos automobilio nuo nuvažiavimo tamsiu metu. Kelias neapšviečiamas. Kitoje kelio pusėje namų valdos sklypuose jau statomi gyvenamieji namai.

ATSAKYMAS 

Vandens įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dirbtinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys (kanalas, tvenkinys, rekultivuotame karjere įrengtas vandens telkinys, kūdra), išskyrus vandens talpyklas, kuriose esantis vanduo nelaidžiomis medžiagomis atskirtas nuo aplinkos grunto (baseinai, rezervuarai ir pan.).

 

Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas, o 68 dalyje nustatyta, kad laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą.

Sodininkų bendrijų įstatyme paviršinio vandenio telkinio įrengimas ir priežiūra nereglamentuoti.

Apibendrinant aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, manome, kad ne visi baseinai laikytini statiniais, t. y. statiniu galėtų būti laikomas tik baseinas, atitinkantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus statinio požymius. Todėl, jeigu paklausime nurodytas dirbtinis nepratekamo paviršinio vandens telkinys būtų priskirtinas inžineriniams statiniams, tai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11 priedo 3 punkto nuostatom, jis turėtų būti statomas ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą.

 

Jeigu kūdra / baseinas nėra statinys, tai jo įrengimo klausimų nagrinėjimas nepriskirtas Inspekcijos kompetencijai ir reikėtų vadovautis Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583, ir visais atvejais Žemės įstatymo 21 straipsnio 7 dalies nuostata, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Todėl gretimų žemės sklypų savininkai ar naudotojai ir gyventojai dėl pažeistų jų teisių ir įstatymų saugomų interesų gali kreiptis į teismą.

Ši konsultacija negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.