50 kv. m namo statyba mėgėjų sodo sklype

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų. To paties straipsnio 7 dalies 2 ir 3 punktuose pažymėta, kad mėgėjų sodo sklype statomi statiniai turi atitikti šiuos rodiklius: gyvenamojo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5 m.

Gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, kurio didžiausias plotas 80 kv. m ir didžiausias aukštis 8,5 m, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2 lentelės 1 punktu, yra II grupės nesudėtingasis statinys.
Sodo namas, kurio didžiausias plotas 80 kv. m ir didžiausias aukštis 8,5 m, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2 lentelės 4 punktu, yra I grupės nesudėtingasis statinys.

 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – reglamentas) 3 priedo 1.3 papunktyje nurodyta, kad leidimas statyti II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą privalomas.

 

Šio priedo 1.1 ir 1.4 papunkčiuose pažymėta, kad leidimas statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį privalomas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

 

Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad statinio projektas turi būti parengtas tais atvejais, kai privaloma gauti leidimą statyti naują statinį.

 

Apibendrindami pirmiau nurodytą, informuojame, jeigu Jums nuosavybės teise priklausančiame mėgėjų sodo sklype:

planuojate statyti 50 kv. m bendrojo ploto ir ne aukštesnį kaip 8,5 m sodo namą (I grupės nesudėtingąjį statinį) arba tokių pačių matmenų gyvenamąjį namą (II grupės nesudėtingąjį statinį) mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos – turite gauti gretimo sklypo savininko arba sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko (kai gretimas sklypas yra sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorija) rašytinį sutikimą;

planuojate statyti gyvenamąjį namą (II grupės nesudėtingąjį statinį) – privalote parengti gyvenamojo namo supaprastintą statybos projektą ir gauti reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka savivaldybės administracijos išduodamą leidimą statyti naują statinį;

planuojate statyti sodo namą (I grupės nesudėtingąjį statinį) ir statybos vieta yra teritorija, kurioje pagal reglamento 3 priedo 1.1 ir 1.4 papunkčių nuostatas reikalingas leidimas statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį, – privaloma parengti sodo namo supaprastintą statybos projektą ir gauti reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka savivaldybės administracijos išduodamą leidimą statyti naują statinį;

planuojamo statyti sodo namo statybos vieta nėra teritorija, kurioje pagal reglamento 3 priedo 1.1 ir 1.4 papunkčių nuostatas privalomas leidimas statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį, – leidimas statyti sodo namą nereikalingas, o projektas gali būti rengiamas statytojo iniciatyva.

 

Tuo pačiu pažymime, kad turite nepažeisti specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, jei jos yra nustatytos Jums nuosavybės teise priklausančiame mėgėjų sodo sklype.

 

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.