12 mažų gudrybių virtuvėje, kurios taupo pinigus ir laiką

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Maisto gamin­i­mas yra išties puikus užsiėmi­mas, tačiau augančios sąskaitos už elek­tros energiją ir dujas dži­ug­ina nedaugelį. Šiandien kviečiame susipažinti su 12 gudrybių, kurios padės taupyti savo laiką, pinigus ir gamtą.

1. Maistą virkite uždeng­tame puode. Taip sutaupysite apie 40 proc. energi­jos. Kas­dien verdant maistą uždeng­tame puode, per mėnesį galima sutaupyti 8,4 Lt, o per metus – 100,8 Lt.

2. Vienu metu gaminkite didesnį kiekį maisto. Taip taupysite ir savo laiką, ir sunau­do­jamą energiją (dujos, elek­tra). Paruoš­tus pus­gaminius užšaldykite šaldymo kameroje.

3. Van­denį sri­ubai užvirinkite elek­trini­ame vir­du­lyje, ne puode. Tai sumažins energi­jos sąnau­das ir gerokai pagre­itina maisto gaminimą.

4. Avižas, grik­ius, kitas kruopas prieš ver­dant brinkykite šaltame van­denyje, o tik po to virkite.

5. Virkite, kaip gal­ima, mažes­ni­ame van­dens kiekyje. Dides­niam van­dens kiek­iui užvirti reikia dau­giau energi­jos, be to, dideliame van­dens kiekyje vit­a­m­inų lieka mažiau.

6. Viryklę išjunkite penkiomis min­utėmis anksčiau. Ver­dant sri­ubas, košes ar makaronus, kait­lentę išjunkite anksčiau, o likusį laiką skirkite brinkimui. Brinkin­dami košes/sriubas sutaupysite apie 5 Lt/mėn. Orkaitę taip pat išjunkite 5–10 min. iki maisto ruošimo pabai­gos, nes ji dar ilgai išliks karšta. Taip per mėnesį galima sutaupyti iki 6 Lt, o per metus – 60 Lt

 

7. Maistą pjaustykite mažes­ni­ais kube­li­ais – taip sumažinsite maisto gamin­imo laiką.

8. Iš anksto įkaitinkite orkaitę, tik jei to reikalauja recep­tas. Kepant maistą orkaitėje, nus­tatykite reiki­amą, bet ne aukštesnę temperatūrą.

9. Įkai­tusią orkaitę atidarykite tik tuomet, kai tai yra būtina. Daž­nai ati­darant praran­dama 20 proc. šilu­mos, o tai nulems kepimo laiką ir didesnes energi­jos sąnaudas.

10. Šaldiklį ati­tir­pinkite reg­u­liariai. Kuo dau­giau ledo, tuo didesnės energi­jos sąnau­dos. Susi­dar­ius 3 mm sto­rio šerkšnui, elek­tros energi­jos suvar­to­ji­mas padidėja iki 30 proc. Tvarkingas šaldy­tu­vas sutaupys 0,17 Lt/dieną (5 Lt/mėn). Nus­tatykite min­i­malią šaldymo tem­per­atūrą, jos visiškai užtenka maistą išlaikyti šviežią ir skanų.

11. Nevarstykite šaldy­tuvo be reikalo. Į šaldy­tuvą dėkite tik šaltus pro­duk­tus. Atšildykite sušalu­sius pro­duk­tus šaldy­tuve, o ne mikrobangų kros­nelėje. Šaldy­tuvo nes­tatykite šalia šildomųjų pri­etaisų, tokių, kaip orkaitė ar radiatorius.

12. Indaplovėje indus plaukite žemesnėje temperatūroje, nes apie 80 proc. energi­jos suvar­to­jama vien van­de­niui pašildyti. Kas­dien plau­dami indus ne 65 °C, o 30 °C tem­peratūroje per parą sutaupysite 0,32 Lt, o per metus – iki 100 Lt.

SVARBU: įpro­tis nenau­do­ja­mus elek­tros pri­etaisus išjungti iš tin­klo padės sutaupyti dar daugiau.