Kas yra kūdra ir kas yra baseinas? Ar jų įrengimui reikalinga laikančioji konstrukcija?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Informuojame, kad vadovaujantis Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos taisyklių 8 punkto nuostatomis, paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, nenurodytos paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją, teikiame nuomonę eilės tvarka pagal pateiktus klausimus:

– Vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) 3 straipsnio Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 2 dalyje nustatyta, kad dirbtinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys (kanalas, tvenkinys, rekultivuotame karjere įrengtas vandens telkinys, kūdra), išskyrus vandens talpyklas, kuriose esantis vanduo nelaidžiomis medžiagomis atskirtas nuo aplinkos grunto (baseinai, rezervuarai ir pan.).

– Sąvokos dekoratyvinis baseinas išaiškinimo teisės aktuose nerasta. Manome, kad:
1) tai galėtų būti baseinas, kuris galėtų puošti žemės sklypą, formuoti mikroklimatą ar pan.;
2) kadangi baseino sąvokos išaiškinime nustatyta, kad baseinas (tame tarpe ir dekoratyvinis baseinas) yra vandens talpykla, kurioje vanduo nuo aplinkos grunto atskirtas vandeniui nelaidžia medžiaga, tokia medžiaga gali būti ir plastikinė forma, parduodama prekybos vietose, ir polietileninė plėvelė, ir gelžbetoninė konstrukcija su atitinkama vidinio paviršiaus apdaila, ir metalo lakštai, ir kt. Nuo vandeniui nelaidžios medžiagos pasirinkimo ir priklausytų baseino įrengimo technologija.

 

– Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas, o 68 dalyje nustatyta, kad laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą.

Pažymėtina, kad ne visi baseinai laikytini statiniais, t. y. statiniu galėtų būti laikomas tik baseinas, atitinkantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus statinio požymius.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (toliau – Reglamentas) 1.1 punkte nustatyta, kad Reglamentas nustato nesudėtingų statinių sąrašą ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumus.

Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus statinio požymius atitinkantis baseinas būtų priskirtinas prie nesudėtingų inžinerinių statinių, jei atitiktų Reglamento priedo 2 lentelės 17.2 punkte nustatytus požymius (žemiau po lentele nurodyta koeficiento K apskaičiavimo metodika):

 

Kur 4) K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:
K = S x H³,
S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) paviršiaus plotų;
H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško, m.

– Pamatai yra vienas svarbiausių statinio konstrukcinių elementų, kadangi jie atlaiko visą statinio konstrukcijos apkrovą. Žemė nėra statinio konstrukcinis elementas.

Manome, kad jeigu baseino įrengimui reikalingi bent pamatai (statinio konstrukcinis elementas), tai toks baseinas galėtų būti priskirtinas nesudėtingų statinių kategorijai, jeigu statinio matmenų įvertinimo koeficientas K atitiktų Reglamento priedo 2 lentelėje nurodytas reikšmes.

– Atsakyti, ar „Senukų“ prekybos centre nupirktas daiktas yra baseinas ir ar jo įrengimui reikalinga laikančioji konstrukcija negalime, nes apie jį nepateikta jokia informacija. Jeigu įsigyto daikto gamintojo pateiktoje įrengimo (montavimo) instrukcijoje nurodoma, kad daikto sumontavimui reikalingi betoniniai ar kitokie pamatai, taip daiktui įgyjant statiniui būdingų požymių, tai apie jo priskyrimą nesudėtingų statinių kategorijai galima būtų spręsti pagal aukščiau aprašytą koeficientą K.

 

Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lt → Teisinė informacija → Teisės aktai → Statybos techniniai reglamentai, o kitus teisės aktus – Seimo interneto svetainėje www.seimas.lt.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.