Sveikatai pavojingas asbestinis šiferis „išbyra“ pakeliui į savartyną

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Bu­vęs Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) dar­buo­to­jas pra­ne­šė, kad de­šim­tys to­nų as­bes­ti­nio ši­fe­rio, ku­ris yra pa­vo­jin­ga at­lie­ka, pi­la­mas į Aukšt­ra­kių bui­ti­nių at­lie­kų są­var­ty­no ke­lią no­rint jį su­tvir­tin­ti.

Sau­go­ji­mo aikš­te­lė – akims ap­dum­ti?

„Kiek­vie­ną sa­vai­tę į Aukšt­ra­kių są­var­ty­ną at­ve­ža­ma po 10 – 20 to­nų as­bes­ti­nio ši­fe­rio. Srau­tas ypač pa­di­dė­jo, kai bu­vo pra­dė­ta vyk­dy­ti as­bes­ti­nių sto­gų kei­ti­mo pro­gra­ma. Są­var­ty­ne ši­fe­ris tu­ri bū­ti sau­go­mas at­ski­ro­je aikš­te­lė­je, bet ten su­kaup­ta tik ne­di­de­lė da­lis ši­fe­rio. Aikš­te­lė – tik akims ap­dum­ti“, – tvir­ti­no į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs skai­ty­to­jas.

Ap­lin­ko­sau­gos pa­žei­di­mai esą da­ro­mi ži­nant są­var­ty­no va­do­vams.

„Nu­va­žiuo­ki­te ir pa­tys įsi­ti­kin­si­te, kad į bend­rą są­var­ty­no kau­pą ke­liau­ja ne tik ši­fe­ris, bet ir ki­tos pa­vo­jin­gos at­lie­kos, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos“, – siū­lė bu­vęs są­var­ty­no dar­buo­to­jas.

Sta­ty­bų lau­že – ši­fe­rio lakš­tai

Nu­va­žiuo­ja­me. Fo­tog­ra­fas už­fik­suo­ja są­var­ty­ne be­si­mė­tan­čias pa­dan­gas, o tarp sta­ty­bų lau­žo – su­lū­ži­nė­ju­sius ši­fe­rio lakš­tus.

Sku­ba­me į są­var­ty­no ad­mi­nist­ra­ci­ją.

„Čia ne vais­ti­nė, gal ir pa­si­tai­kė koks lakš­tas ši­fe­rio ar pa­dan­ga“, – sa­kė ŠRATC eko­lo­gė Vi­li­ja Vi­soc­kie­nė. Esą yra at­sa­kin­gas žmo­gus, ku­ris tik­ri­na, kad ne­tin­ka­mos at­lie­kos į kau­pą ne­pa­tek­tų.

V. Vi­soc­kie­nė ka­te­go­riš­kai nei­gė, kad as­bes­ti­nis ši­fe­ris kar­tu su sta­ty­bos lau­žu pi­la­mas ant są­var­ty­no ke­lio. Esą yra spe­cia­li aikš­te­lė ši­fe­riui sau­go­ti. Bet šios aikš­te­lės eko­lo­gė ne­pa­ro­dė, kad ga­lė­tu­me pa­ma­ty­ti, kiek ši­fe­rio jo­je su­kaup­ta.

 

Be­kal­bant su eko­lo­ge pri­si­sta­tę du dar­buo­to­jai ėmė rū­šiuo­ti sta­ty­bų lau­žą ir su­rin­ko fo­tog­ra­fo už­fik­suo­tus ši­fe­rio lakš­tus. Vė­liau V. Vi­soc­kie­nė tvir­ti­no, kad tai – neas­bes­ti­nis ši­fe­ris.

At­leis­tas są­var­ty­no vir­ši­nin­kas

„Aš ne­lei­džiu, kad ši­fe­ris bū­tų pi­la­mas ant ke­lio, bet ne­ga­liu at­sa­ky­ti už tai, kas są­var­ty­ne vy­ko iki ma­nęs“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė lai­ki­nai ŠRATC di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas Vid­man­tas Ko­mas.

Jis sa­kė, kad prieš dvi sa­vai­tes pa­čiam pra­šant iš dar­bo už pa­žei­di­mus bu­vo at­leis­tas są­var­ty­no va­do­vas Vir­gi­ni­jus Ko­za­kas. Jis yra ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės Vir­gi­li­jos Ko­za­kie­nės vy­ras. V. Ko­za­kie­nė Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas.

Bū­tent Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ir pri­va­lo kont­ro­liuo­ti, kaip ŠRATC vyk­do ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.

„Ši­fe­rį jie lai­ko aikš­te­lė­je. Pa­gal tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės lei­di­mą ŠRATC ga­li ši­fe­rį lai­do­ti že­mė­je iš­kas­to­se duo­bė­se“,– paaiš­ki­no V. Ko­za­kie­nės pa­val­di­nys, Šiau­lių ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­jas Egi­di­jus Kva­saus­kas.