Kur ne­moka­mai gau­ti bal­dų?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Klai­pė­dos di­džių­jų at­lie­kų aikš­te­lė­se ga­li­ma ne­mo­ka­mai gau­ti bal­dų. Tie­sa, ne nau­jų. Siek­da­ma ma­žin­ti var­to­ji­mą ir gy­ven­to­jų iš­me­ta­mų at­lie­kų kie­kį, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ini­ci­ja­vo nau­jo­vę – kei­ti­mą­si daik­tais.

Tri­jo­se mies­to di­džių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se lie­pą bus pa­sta­ty­ti spe­cia­lūs kon­tei­ne­riai, į kuriuos pa­teks klaipė­die­čių at­vež­ti ne­be­rei­ka­lin­gi bal­dai, bui­ties reikmenys.

Pri­rei­kus sta­lo, kė­dės ar ko­kio nors bui­ties ak­se­sua­ro, iš šio kon­tei­ne­rio juos bus ga­li­ma pa­siim­ti ne­mo­ka­mai.

„Žmo­nės iš­me­ta iš­ties daug ge­ros būk­lės daik­tų. Pa­vyz­džiui, kai kam se­nas fo­te­lis at­ro­do ap­šiu­ręs ir ne­beg­ra­žus, o ki­tam žmo­gui tai pa­trauk­lus ir gei­džia­mas an­tik­va­ri­nis daik­tas. Tad į aikš­te­les gy­ven­to­jų at­vež­tus ne­su­lū­žu­sius bal­dus ku­rį lai­ką lai­ky­si­me spe­cia­lia­me kon­tei­ne­ry­je, lauk­da­mi jiems nau­jo šei­mi­nin­ko“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ko­ky­bės sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Jievaitie­nė.

Pa­sak aikš­te­les ad­mi­nist­ruo­jan­čio Klai­pė­dos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro, bal­dai iš vi­sų gy­ven­to­jų at­ve­ža­mų at­lie­kų yra pir­mo­je vie­to­je pa­gal po­pu­lia­ru­mą.

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku per mė­ne­sį iš aikš­te­lių į ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius iš­ve­ža­ma 18 jū­ri­nių kon­tei­ne­rių ne­be­rei­ka­lin­gų bal­dų. Tarp jų yra to­kių, ku­rie dar tin­ka­mi nau­do­ti.

Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką į Klai­pė­dos aikš­te­les at­vež­ti tvar­kin­gi bal­dai spe­cia­lia­me kon­tei­ne­ry­je bus sau­go­mi tris mė­ne­sius.

Jei jų nie­kam ne­pri­reiks – kar­tu su ki­to­mis di­džio­sio­mis at­lie­ko­mis jie bus ati­duo­da­mi uti­li­zuo­ti.

Pa­na­šus pa­kar­to­ti­nis daik­tų nau­do­ji­mas ska­ti­na­mas ir Va­ka­rų Eu­ro­pos, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. Ten spe­cia­liuo­se aikš­te­lių pa­vil­jo­nuo­se žmo­nės pa­lie­ka vei­kian­čius, bet ne­be­rei­ka­lin­gus prie­tai­sus ir bui­ti­nę tech­ni­ką.

„Kei­ti­ma­sis daik­tais, pa­kar­to­ti­nis jų nau­do­ji­mas, tai­sy­mas tu­ri tap­ti mū­sų gy­ve­ni­mo nor­ma. Vers­lo sek­to­rius ska­ti­na var­to­ji­mą, nau­jų daik­tų pir­ki­mą. Ta­čiau pa­ga­mi­nant kiek­vie­ną daik­tą su­nau­do­ja­mi gam­tos iš­tek­liai, ter­šia­ma pla­ne­ta. Ci­vi­li­zuo­tas pa­sau­lis su­ka var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo link, ir mū­sų mies­te taip pat at­si­ra­do ga­li­my­bė pri­si­dė­ti prie pa­žan­ges­nio, eko­lo­giš­kes­nio gam­tos re­sur­sų vartojimo“, – re­ziu­ma­vo R.Jie­vai­tie­nė.

Di­džių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės Klai­pė­do­je vei­kia

Plie­no g. 13;

Til­žės g. 66A;

Šiau­rės pr. 30.

Tiks­lų vie­tos že­mė­la­pį, dar­bo lai­ką ir va­dy­bi­nin­kų te­le­fo­nus ra­si­te www.kratc.lt.