Į šildymo sezoną – kaip į karą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šiau­lie­čiams nuo spa­lio ši­lu­ma tu­rė­tų pig­ti apie 15 pro­cen­tų – dėl pra­dė­to de­gin­ti bio­ku­ro. Bet kiau­ri na­mai to­liau tuš­tins ki­še­nes. Apsk­ri­ty­je bran­giau­sias šil­dy­mo se­zo­nas lau­kia Jo­niš­kio, kur ši­lu­mai ga­min­ti de­gi­na­mos tik gam­ti­nės du­jos, ir Pak­ruo­jo gy­ven­to­jų. Į šil­dy­mo se­zo­ną – kaip į ka­rą.

Kai­na dar ky­la

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba praė­ju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no bend­ro­vės „Šiau­lių ener­gi­ja“ tie­kia­mos ši­lu­mos ba­zi­nės kai­nos de­da­mą­sias pir­mie­siems kai­nos ga­lio­ji­mo me­tams.

Ši­lu­mos kai­na tu­ri ma­žė­ti 14–15 pro­cen­tų ir įsi­ga­lio­ti nuo spa­lio 1 die­nos. Šiau­liuo­se ši­lu­mą pi­gi­na pra­dė­ju­si veik­ti ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė, ku­rio­je de­gi­na­mas ir bio­ku­ras. Ku­ro ba­lan­se bio­ku­ras da­bar su­da­ro 38,2 pro­cen­to, o gam­ti­nės du­jos – 61,8 pro­cen­to.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Tut­ku­tė in­for­ma­vo, jog pro­jek­ti­nė ši­lu­mos kai­na skai­čiuo­ja­ma 27,31 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ( su 9 pro­c. PVM) ar­ba 14,9 pro­cen­to ma­žes­nė, nei šian­dien ga­lio­jan­ti.

Pa­ly­gi­ni­mui – per­nai šil­dy­mo se­zo­nas bu­vo pra­dė­tas su ši­lu­mos kai­na, ku­ri su­da­rė 29,82 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ( su 9 pro­c. PVM). Da­bar ji jau yra pa­šo­ku­si iki 32,10 cen­to. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos ši­lu­mos kai­ną „Šiau­lių ener­gi­ja“ pa­di­di­no 1 pro­cen­tu, nes lie­pą bran­go du­jos.

Tiks­lios kai­nos teks pa­lauk­ti

Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja dar per­žiū­rės mies­to Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tus skai­čia­vi­mus.

Ta­ry­ba, kaip re­ko­men­da­vo ko­mi­si­ja, su­ti­ko, jog į ba­zi­nę ši­lu­mos kai­ną bū­tų įskai­čiuo­tos bend­ro­vės ne­pa­deng­tos są­nau­dos dėl fak­ti­nių ku­ro kai­nų ir įskai­čiuo­tųjų į ši­lu­mos kai­ną skir­tu­mo.

Skai­čiuo­ja­ma, jog ne­pa­deng­tų są­nau­dų nuo 2011 me­tų lapk­ri­čio iki 2012 me­tų ko­vo pa­bai­gos bu­vo per 1,2 mi­li­jo­no li­tų.

Ši su­ma pa­skirs­ty­ta var­to­to­jams mo­kė­ti per 24 mė­ne­sius ir ši­lu­mos kai­no­je su­da­ro 0,14 cen­to. Ta­čiau ko­mi­si­ja siū­lė pa­skirs­ty­ti trum­pes­niam lai­ko­tar­piui – 12 mė­ne­sių.

„Ta­ry­ba priė­mė gy­ven­to­jams pa­lan­kes­nį spren­di­mą", – ko­men­ta­vo A. Tut­ku­tė.

Kiek rea­liai ši­lu­mos kai­na ma­žės, kol kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti nei Sa­vi­val­dy­bė, nei ši­lu­mos tie­kė­jai. „Šiau­lių ener­gi­jos“ at­sto­vė spau­dai To­ma Grikš­tie­nė in­for­ma­vo, jog bend­ro­vė dar lau­kia są­skai­tų už šių me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį pirk­tą ku­rą. Jos bus pa­teik­tos iki rug­sė­jo 10 die­nos.

Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos po­sė­dis dėl AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ ši­lu­mos ener­gi­jos kai­nos de­da­mų­jų pla­nuo­ja­mas rug­sė­jo 13 die­ną. To­dėl tik po šios da­tos bus aiš­ku, ko­kia konk­re­ti ši­lu­mos kai­na įsi­ga­lios nuo spa­lio.

Di­džiau­sia kai­na – dėl sko­lų

Pak­ruo­jy­je ši­lu­mai ga­min­ti taip pat nau­do­ja­mas bio­ku­ras. Jis su­da­ro apie 33 pro­cen­tus bend­ra­me ku­ro ba­lan­se. Ta­čiau čia ši­lu­mos kai­na yra di­džiau­sia ap­skri­ty­je – per 37 cen­tai už ki­lo­vat­va­lan­dę. Per­nai šil­dy­mo se­zo­no pra­džio­je dar bu­vo apie 30 cen­tų.

Vie­na pa­kruo­jie­tė „Šiau­lių kraš­tui“ pik­ti­no­si, jog net va­sa­rą su­lau­kia šim­ti­nės są­skai­tos, nors mo­ka tik už vie­ną ku­bą karš­to van­dens ir „gy­va­tu­ką.

„Per­nai žie­mą už vie­no kam­ba­rio bu­tą mo­kė­jau po 300 li­tų, bai­su pa­gal­vo­ti apie nau­ją šil­dy­mo se­zo­ną, nes ši­lu­mos kai­na tik di­dė­ja“, – sa­ko mo­te­ris.

Jo­nas Bu­me­lis, bend­ro­vės „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ di­rek­to­rius, tei­gia, jog ši­lu­mos kai­na šil­dy­mo se­zo­ną bus pa­na­ši, kaip da­bar.

Ji di­de­lė, nes var­to­to­jams ten­ka ap­mo­kė­ti bend­ro­vės iš ban­kų paim­tas pa­sko­las du­joms pirk­ti. Pak­ruo­jy­je ši­lu­mos kai­na il­gai ne­bu­vo di­din­ta, to­dėl ne­pa­den­gė ku­ro są­nau­dų. Sko­los ban­kams su­da­ro 2 mi­li­jo­nus li­tų.

Bio­ku­ras – tik per­spek­ty­vo­je

Bran­giai už ši­lu­mą mo­ka ir jo­niš­kie­čiai. Bend­ro­vė „For­tum Jo­niš­kio ši­lu­ma“ ši­lu­mai ga­min­ti de­gi­na tik du­jas. Ši­lu­mos kai­na čia vir­ši­ja 36 cen­tus už ki­lo­vat­va­lan­dę.

Bend­ro­vės tech­ni­kos di­rek­to­rius Ar­vy­das Sku­ga­ras tei­gia, jog šis šil­dy­mo se­zo­nas jo­niš­kie­čiams dar bus bran­gus. Pi­ges­nės ši­lu­mos jei ga­li su­lauk­ti tik 2013–2014 me­tų se­zo­ną.

A.Sku­ga­ras tei­gia, jog bend­ro­vė ruo­šia­si sta­ty­ti bio­ka­ti­lus. Be to, į Jo­niš­kį atei­na ne­prik­lau­so­mas ši­lu­mos ener­gi­jos tie­kė­jas, ku­ris ši­lu­mai ga­min­ti nau­dos bio­ku­rą.

Ma­žiau­sia kai­na – Rad­vi­liš­ky­je

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai ma­žiau­siai ap­skri­ty­je mo­ka už ši­lu­mą – apie 20,6 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su 9 pro­c. PVM).

Čia dar 2009 me­tais ši­lumos ga­my­bo­je gam­ti­nės du­jos bu­vo pra­dė­tos keis­ti bio­ku­ru. Jo da­lis bend­ra­me ku­ro ba­lan­se da­bar su­da­ro 75 pro­cen­tus.

Bend­ro­vės „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Pra­nas Mic­kai­tis sa­ko, jog šis šil­dy­mo se­zo­nas rad­vi­liš­kie­čiams ne­bus bran­ges­nis, nei praė­jęs. Ši­lu­mos kai­nos ne­si­ren­gia­ma di­din­ti.

„Neiš­lip­si­me iš 20,5–21 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę, – tei­gia di­rek­to­rius. – Kaina ga­li šiek tiek šo­ki­nė­ti dėl du­jų kai­nos, o bio­ku­ras yra tris kar­tus pi­ges­nis nei du­jos. Vie­nin­te­lė pro­ble­ma, kad ši­lu­ma vis dar išei­na vė­jais per kiau­rus na­mus.“

Rad­vi­liš­ky­je iš pu­sant­ro šim­to dau­gia­bu­čių na­mų re­no­vuo­tų yra tik trys. „Kur na­mai yra re­no­vuo­ti, re­zul­ta­tai yra pa­sa­kiš­ki, – sa­ko P. Mic­kai­tis. – Vie­no kvad­ra­to šil­dy­mas kai­nuo­ja tik apie li­tą su cen­tais, o kur na­mai vi­sai kiau­ri – net po 15–16 li­tų.“