Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nau­ja­sis Sta­ty­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę kai ku­rių sta­ti­nių sta­ty­to­jams pa­si­rink­ti sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­rų at­li­ki­mo bū­dą. Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jo su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą tam tik­rais at­ve­jais tu­ri bū­ti pa­teik­ta tvir­tin­ti sta­ty­bos vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą vyk­dan­čiam pa­rei­gū­nui. Ta­čiau vie­toj šios pro­ce­dū­ros sta­ty­to­jas ga­li at­lik­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę.

Nau­jų ypa­tin­gų­jų ir ney­pa­tin­gų­jų vie­no ar dvie­jų bu­tų gy­ve­na­mų­jų, pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tų (iš­sky­rus kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nius) sta­ty­ba ar jų re­konst­ra­vi­mas už­bai­gia­mas sta­ty­to­jui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą.

Ki­tų pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų sta­ti­nių, ku­rių sta­ty­ba (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, sta­ti­nio re­konst­ra­vi­mas) už­bai­gia­ma sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, są­ra­šas pa­teik­tas sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to STR 1.05.01:2017 11 prie­de.

Šia­me prie­de nu­ro­dy­ta, kad, su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, už­bai­gia­ma to­kių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų ar­ba pa­tal­pų, su­for­muo­tų kaip at­ski­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai, sta­ty­ba: ga­ra­žų, san­dė­lia­vi­mo, ad­mi­nist­ra­ci­nės, pre­ky­bos, pa­slau­gų, mai­ti­ni­mo, spor­to, ki­tos (fer­mų), ki­tos (ūkio), ki­tos (šilt­na­mių), ki­tos (so­dų), ga­my­bos, pra­mo­nės (tik ga­my­bi­nių la­bo­ra­to­ri­jų, kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių (iš­sky­rus skir­tas sa­vo ar sa­vo šei­mos reik­mėms ir (ar­ba) ku­rio­se vie­nu me­tu dir­ba ne dau­giau kaip 5 žmo­nės ir ne­nau­do­ja­mi po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gi įren­gi­niai). Ta­čiau yra išim­čių (jos taip pat nu­ro­dy­tos mi­nė­ta­me STR 1.05.01:2017 prie­de), kai ir šių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų sta­ty­ba už­bai­gia­ma su­ra­šant ne dek­la­ra­ci­ją, bet sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tą.

 

Vi­sais at­ve­jais, kai pa­gal tei­sės ak­tus sta­ti­nio sta­ty­ba ga­li bū­ti už­baig­ta sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, sta­ty­to­jas ga­li už­si­sa­ky­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę ates­tuo­to­je sta­ti­nio eks­per­ti­zės įmo­nė­je. To­kių įmo­nių są­ra­šas pa­skelb­tas Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cent­ro in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.spsc.lt.

Nus­ta­ty­ta tvar­ka su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja su pri­dė­tu eks­per­ti­zės ak­tu (su iš­va­da, kad pa­sta­ty­tas sta­ti­nys ati­tin­ka sta­ti­nio pro­jek­tą ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus) už­re­gist­ruo­ja­ma IS „In­fos­ta­ty­ba“. No­rint įre­gist­ruo­ti sta­ti­nį Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re, kar­tu su pra­šy­mu pa­tei­kia­ma dek­la­ra­ci­ja su re­gist­ra­ci­jos žy­ma ir sta­ti­nio ka­dast­ro duo­me­nų by­la.

Vis dėl­to sta­ty­to­jui nu­spren­dus Sta­ty­bos įsta­ty­mo 28 straips­ny­je ir STR 1.05.01:2017 11 prie­de nu­sta­ty­tais at­ve­jais su­ra­šy­tą dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą pa­teik­ti tvir­tin­ti VTPSI, pa­tar­ti­na tai da­ry­ti nuo­to­li­niu bū­du, IS „In­fos­ta­ty­ba“ už­pil­dant ati­tin­ka­mą pra­šy­mą.