Pastatų energetinio naudingumo reikalavimai išduodant statybą leidžiančius dokumentus

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną.

 

Kai teisės aktų numatytais atvejais privaloma parengti statinio projektą, tačiau neprivaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad pastatų energinio naudingumo reikalavimų taikymo atveju, vadovaujantis Statybos įstatymo 51 straipsnio 5 dalies nuostatomis, statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – STR 2.01.02:2016) 20 punkte nustatytas specialus teisinis reguliavimas, numatantis, kad statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pateiktas po 2018 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

Vadovaujantis Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) gali būti pateikiami tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.

 

Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per informacinę sistemą „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja nurodydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ užregistruotas prašymas laikytinas pateiktu.

Manome, jeigu prašymas dėl SLD statyti naują statinį išdavimo pateiktas 2018 m. sausio 1 d. ar anksčiau, tačiau pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 8 dalies reikalavimus nepriimtas, o ištaisius trūkumus prašymas dėl SLD statyti tą patį pastatą išdavimo teikiamas po 2018 m. sausio 1 d., reikalavimas dėl pastato energinio naudingumo klasės – būti ne žemesnės kaip A+ neturi būti taikomas.

Parengė Lietuvos Respublikos aplinkos miniterijos Statybos normavimo skyrius