Statinio statybos rūšis įrengiant plokščią stogą vietoj šlaitinio

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Demontavus esamą stogo dangą, išaiškėjo, kad būtina keisti supuvusias medines stogo konstrukcijas. Kadangi statinio matmenų keisti neplanuojama, stogo konstrukcijų keitimas naujomis konstrukcijomis būtų vertinamas, kaip statinio kapitalinis remontas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“), Šiuo metu esantis vienpusio šlaitinio stogo nuolydis tesudaro 6,15 proc, t. y. mažiau nei 4 laipsniai, vadinasi, vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 21 punktu privalu įrengti plokščiąjį stogą, mat šlaitinis stogas pagal šį reglamentą reikalaują didesnio kaip 7 laipsnių nuolydžio. Įrengiant plokščiąjį stogą vietoj šlaitinio, neišvengiamai teks naudoti kitokias stogo laikančiąsias konstrukcijas, reiks įrengti parapetą, keisis statinio išvaizda.

Remiantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 100 punktu, nurodančiu, kad pastato su parapetais išorės aukštis matuojamas nuo žemės iki stogo dangos paviršiaus, galime teigti, kad įrengus parapetą, statinio kadastrinių matavimų byloje esantys duomenys ( pastato aukštis ties kraigu ir ties stogo žemutine linija) išliks nepakitęs.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 6.8 punkte yra paaiškinta architektūros detalės sąvoka, tai – portikai, erkeriai, karnizai, frizai, kolonos, parapetai, piliastrai, rustikos, markizės, rozetės, nišos ir pan. O architektūros detalių pakeitimas, priskiriamas statinio paprastajam remontui.

 

Klausimai:
a) ar esant sąlygai, kad plokščiasis stogas įrengiamas vietoj buvusio šlaitinio stogo, jo buvusiame aukštyje, pakeitus laikančiąsias konstrukcijas ir atsiradus parapetui, tai nevertinama kaip pastato matmenų pasikeitimas, kas savo ruožtu sąlygotų pastato rekonstrukciją?
b) ar atliekant tokius darbus, privalomas SLD ir projektas?

Pastaba. Remiantis Jūsų atsakymais aš norėčiau sužinoti būdą, kaip teisėtai suremontuoti avarinės būklės stogą, nepažeidžiant STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 5.13 punkto, nurodančio, kad šlaitinis stogas – stogas, kurio šlaitų nuolydis didesnis kaip 7° ir vykdyti Statybos įstatymo 3straipsnio 2 dalyje esantį draudimą atlikti pastato rekonstrukciją, nevaldant žemės sklypo (esant nesuformuotam žemės sklypui).

Pabrėžiu: noriu tik suremontuoti stogą, nerekonstruojant statinio.

 

ATSAKYMAS

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal paklausėjo pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Statinio kapitalinio remonto, statinio paprastojo remonto ir rekonstravimo sąvokos apibrėžtos Statybos įstatymo 2 straipsnio 53, 58 ir 72 dalyse: statinio kapitalinis remontas – statyba, kurios tikslas – pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.); statinio paprastasis remontas (atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statyba, kurios tikslas – atnaujinti statinį jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant; statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Šios sąvokos detalizuotos statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ atitinkamai 10, 12 ir 9 punktuose.

Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad pastatų aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastatų stogo kraigo ar jų konstrukcijos aukščiausio taško.

Pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 5.9 punktą, parapetas – sienos tęsinys virš stogo dangos. Tai yra pastato konstrukcijos (sienos) dalis.

Atsižvelgdami į šių teisės aktų nuostatas, manome, kad paklausime nurodyti statybos darbai, kai keičiant pastato (stogo) laikančiąsias konstrukcijas, pakinta statinio išorės matmenys (statinio aukštis bet kurioje vietoje dėl keičiamo šlaitinio stogo į plokščiąjį), priskirtini statinio rekonstravimui.

Remiantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatomis, statinio projektas turi būti parengtas tais atvejais, kai privaloma gauti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus SLD, išskyrus daugiabučių namų ar viešųjų pastatų kapitalinio remonto projektus, kurie turi būti parengti visais atvejais.

Inspekcijos nuomone, esant paklausime nurodytai situacijai, reikia vadovautis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagal kurio nuostatas rekonstruojant neypatingąjį statinį privalomas SLD.

Bendruoju atveju SLD gauti pateikiami dokumentai išvardyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje. Nagrinėjamu atveju būtų privalu pateikti ir 6 punkte nurodytą dokumentą (kai numatoma vykdyti statybos darbus žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas, – sutartį, sutikimą ar susitarimą su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku ar valdytoju).

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.