Mobiliojo namelio išaiškinimas, įteisinimas ir įregistravimas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Sąvokos „mobilusis namelis“ nei Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401), nei jį įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nėra.

Statybos įstatymo nuostatos taikomos tik statiniams, t. y. nekilnojamiesiems daiktams, turintiems laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos ar jų dalis sumontuota statybos darbais statybos vietoje.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.2 straipsnio 2 dalį nekilnojamaisiais daiktais laikomi tokie daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės. Jei, norint perkelti daiktą į kitą vietą, būtina jį išmontuoti į sudedamąsias dalis, šis daiktas praranda savo paskirtį (arba vertę), todėl laikytinas nekilnojamuoju daiktu.

Taigi, jeigu Jūsų minimas „mobilusis namelis“ neatitinka pirmiau nurodytų požymių, jis laikytinas kilnojamuoju daiktu ir nėra statinys. Kilnojamieji daiktai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

 

Jeigu Jūsų minimas „mobilusis namelis“ (plotas 41 kv. m ir aukštis 2 m) atitiktų aukščiau nurodytus statinio požymius, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531) priedo 1 lentelės nuostatomis, toks pastatas priskirtinas I grupės nesudėtingų statinių kategorijai.

Nesudėtingą statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre neprivaloma, tačiau norint tai padaryti, VĮ Registrų centrui reikia pateikti pastato kadastro duomenų bylą ir statytojo surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurios forma pateikta statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947; 2011, 61-2916; 2011, Nr. 140-6589) 5 priede.

 

Daugiau informacijos Jums rūpimas klausimais galite rasti Inspekcijos tinklapyje www.vtpsi.lt:
– apie statinius ir jų klasifikavimą (Konsultacijos→Klausimai ir atsakymai→ 4. Statiniai ir jų klasifikavimas);
– apie nesudėtingų statinių statybą (Konsultacijos→Klausimai ir atsakymai→ 12. Nesudėtingų statinių statybą;
– apie registravimą Nekilnojamojo turto registre (Konsultacijos→Klausimai ir atsakymai→ 27. Statinių kadastriniai matavimai ir registravimas Nekilnojamojo turto registre).

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.