Ar kaimynas, savo bute įsirengęs didesnius radiatorius, nepažeidžia kitų namo gyventojų teisių?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Taisyklėse nustatyta, kad „visi darbai, atliekami įrenginyje, tarp jų ir atskirų įrenginio mazgų keitimas, kuriuos atlikus, keičiamas jų tipas, sukuriama jo nauja kokybė ir pakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos tiekimo schema ir kita“ yra šilumos įrenginių rekonstravimas.

 

Vadovaujantis šia nuostata, bet kurie darbai, keičiant bute šildymo prietaisus ar kitaip padidinus jų našumą (šilumos galią), turi būti atliekami vadovaujantis Taisyklių III skyriaus nuostatomis.

Tikėtina, kad Jūsų namo atskiruose butuose šildymo prietaisai pakeisti našesniais ar kitaip padidintas jų našumas pažeidžiant Taisykles.

Šiuo atveju Taisyklėmis (III skyriaus 35 punktas ir 135 punktas) nustatyta, kad „….butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius rekonstruoja pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą [3.1], šias taisykles ar Šiame skyriuje nurodytus kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka“, kad Daugiabučio gyvenamojo namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, privalo „atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų pateikus klaidingus duomenis suvartotos Šilumos ir (ar) karšto vandens sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiu elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas.“

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami Šilumos paskirstymo metodai nenumato, kad įvadiniu šilumos skaitikliu išmatuotas šilumos kiekis būtų paskirstomas buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, įvertinus atsirandančias papildomas šilumos sąnaudas dėl atskiruose butuose įrengtų naujų didesnio našumo šildymo prietaisų ar kitaip padidinus esamų šildymo prietaisų našumą (sumontavus papildomas sekcijas), todėl šilumos tiekėjas neturi teisės papildomai apmokestinti šilumos suvartojimo tokiuose šildymo prietaisuose.

Akivaizdu, kad šiuo atveju, buto ar kitų patalpų savininkas įrengęs naujus didesnio našumo šildymo prietaisus ar kitaip padidinęs esamų Šildymo prietaisų našumą, pažeidžia kitų butų savininkų teises ir teisėtus interesus bei padaro pastariesiems realią žalą.

 

Taisyklės (242 punktas) nustato, kad buitinių šilumos vartotojų skundus, išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal savo kompetenciją. Jūsų atveju rekomenduojame su skundu kreiptis šias institucijas, ar vieną iš jų, dėl Jūsų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo bei Jums padarytos žalos išreikalavimo iš kaltų asmenų.