Tvoros statyba ir jos įregistravimas Nekilnojamojo turto registre

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812, priedo 2 lentelės 3 punkte nustatyta, kad tvora, kurios aukštis nuo 1 m iki 2 m, priskiriama I grupės nesudėtingiems statiniams.

Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 6 priedo 2.1 punkte nurodyta, kad savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad konkrečiam žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą.

 

Vadovaujantis Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, paklausime nurodytas žemės sklypas patenka į kelio apsaugos zoną bei į paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną ir pakrantės apsaugos juostą, taip pat 0,02 ha žemės sklypo – į ryšių linijų apsaugos zoną.

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1640, (toliau – Naudojimo sąlygos) 5.1 punkte nustatyta, kad kelių apsaugos zonose leidžiama statyti statinius ar įrenginius laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą ir saugaus eismo reikalavimus pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytą tvarką ir suderintus projektus. Naudojimo sąlygų 126.2 punkte nurodyta, kad pakrantės apsaugos juostoje draudžiama tverti tvoras.

Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome, kad Jūsų atveju savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas tvoros statybai yra nereikalingas, tačiau turite gauti kelio savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą dėl tvoros statybos. Žemės sklypo dalyje, patenkančioje į pakrantės apsaugos juostą, tvoros statyba yra draudžiama. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Jūsų žemės sklype yra nustatytas kelio servitutas (teisės naudotis pėsčiųjų taku), kurio užtverti negalite.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.