Valdiška daugiabučio renovacija – katė maiše?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Dzū­ki­jos te­le­vi­zi­jos tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je pa­aiš­kė­jo, ku­ris Aly­taus dau­gia­bu­tis nau­ją šil­dy­mo se­zo­ną pa­si­tiks re­no­vuo­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. Lai­mė nu­si­šyp­so­jo Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės 15 na­mui. Bet pen­kia­aukš­čio ben­dri­jo­je ra­do­si prieš­ta­rau­jan­čių­jų šiai re­no­va­ci­jai.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą gy­ven­to­jai bu­vo pa­kvies­ti dar kar­tą iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, nu­spręs­ti, ar pri­im­ti sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­tą re­no­va­ci­ją.

Re­no­va­ci­jos no­ri­ma

Di­de­lio bruz­de­sio ant­ra­me su­si­rin­ki­me ne­bu­vo. 1976-ai­siais pa­sta­ty­to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, šiuo me­tu na­me ne­tu­rin­tys sko­li­nin­kų, apie re­no­va­ci­ją kal­ba jau ne pir­mus me­tus ir jos no­ri, bet no­ri ir ži­no­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis gau­na šią do­va­ną iš mies­to sa­vi­val­dy­bės. „Tri­na, tri­na, bet kon­kre­čiai nie­ko ne­pa­sa­ko“, – pa­ste­bi pa­gy­ve­nu­si mo­te­ris. Ji, kaip ir dar trys į su­si­rin­ki­mą at­ėję bu­tų sa­vi­nin­kai, ne­bu­vo prieš at­si­nau­ji­ni­mą, tik su­si­lai­kė.

„Kol ne­ma­tau su­tar­ties – ne­pa­si­ra­šau“, – tvir­ti­na pen­si­nin­kas Ig­nas.

„Są­ly­gos yra ge­ros, pa­ti­kė­ki­te ma­ni­mi. Sa­vi­val­dy­bė vis­ką den­gia, mes mo­kė­si­me kaip mo­kė­ję ir iš­si­mo­kė­si­me. Aš šia­me na­me gy­ve­nu, man ak­tu­a­lu, kad vis­kas bū­tų da­ro­ma skaid­riai, to aš ir siek­siu“, – ti­ki­no ke­tu­rio­li­ka me­tų ben­dri­jai va­do­vau­jan­ti Re­gi­na Mi­liaus­kie­nė.

Ji pa­bė­rė ir skai­čių: tek­tų mo­kė­ti 350 li­tų už kvad­ra­tą, ka­dan­gi įsteig­ta Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­ra, bus ga­li­ma at­si­im­ti 30 pro­cen­tų JES­SI­CA pro­gra­mos lė­šų, tai­gi kvad­ra­ti­nis met­ras kai­nuos apie 220 li­tų. Su­tar­tis nu­ma­to­ma pen­kio­li­kai me­tų, at­si­pir­ki­mas – dvi­de­šimt dve­jiems. Pir­mi­nin­kė tei­gė ne­ži­nan­ti, kiek rei­kės mo­kė­ti bu­tų sa­vi­nin­kams, nes grą­žin­ti­nas mo­kes­tis bus pri­riš­tas prie ši­lu­mos su­nau­do­ji­mo ir su­da­rys apie 90 pro­cen­tų jos mo­kes­čio su­mos. Pa­sak pro­jek­to su­ma­ny­to­jų, gy­ven­to­jams tie­sio­giai tai ne­kai­nuos, lė­šų ban­ko pa­sko­lai grą­žin­ti už­teks iš šil­dy­mo su­tau­py­tų pi­ni­gų.

Ke­liems gy­ven­to­jams ky­la abe­jo­nių

„Tau­py­si­me, juk do­va­nai nie­ko ne­bū­na, svar­biau­sia, kad ban­kas mū­sų su pa­lū­ka­no­mis ne­spaus, ne prie jo bū­si­me pri­riš­ti. At­eis lai­kas ir Šur­kui tik­rai sa­ky­si­me ačiū“, – kė­lė nuo­tai­ką ben­dri­jos pir­mi­nin­kė.

„Anks­ti dė­ko­ti. Žiū­rė­si­me, ma­ty­si­me ir įver­tin­si­me po rin­ki­mų, kiek bus tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, – re­pli­ka­vo dar­bin­go am­žiaus mo­te­ris.

„Tik­rai sa­ky­čiau – taip, jei re­no­vuo­tu­me įpras­ti­niu bū­du, da­bar su­si­lai­kau. Nie­kas žmo­nėms už ačiū to­kių dar­bų ne­da­ro“, – tei­gė ki­ta gy­ven­to­ja.

Pa­si­sa­kęs už ži­la­gal­vis vy­ras net ke­lis kar­tus ban­dė pa­brėž­ti, kad, jei 15 me­tų 90 pro­cen­tų pa­gal ši­lu­mą mo­kė­ti, iš­eis daug dau­giau ne­gu 220 li­tų už kvad­ra­tą.

Iš tris­de­šim­ties bu­tų sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo dvi­de­šimt vie­nas, sep­ty­nio­li­ka su­tin­ka pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Džiaugs­mu švy­tin­čio ir sku­bė­ju­sio pri­tar­ti re­no­va­ci­jai penk­to aukš­to gy­ven­to­jo klau­sia­me, ar jam ži­no­ma, kiek tai kai­nuos. „Kai są­ma­tą pa­ruoš, ta­da ir su­ži­no­si­me“, – ka­tės pir­ki­mą mai­še pri­mi­nė jo at­sa­ky­mas.

In­ter­ne­to ko­men­ta­to­riai jau pra­mi­nė sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­mą „ru­siš­ka ru­le­te“.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai ir sta­ty­bų ži­no­vai tei­gė, kad sa­vi­val­dy­bės įstai­gai (Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­rai) re­no­vuo­ti dau­gia­bu­tį iki šil­dy­mo se­zo­no pra­džios nė­ra įma­no­ma, nes vien Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tos pro­ce­dū­ros trun­ka tris mė­ne­sius. Įpras­tai, kad ir sku­ba­ma, sta­ty­bų dar­bai už­trun­ka dar 2–3 mė­ne­sius. O čia, kaip ma­to­si, vis­kas dar tik svars­ty­mų ei­go­je.