Teismų sprendimai dėl neteisėtų statinių griovimo bus vykdomi sparčiau

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
2016 m. liepos 29 d. įsigaliojo teisingumo ministro įsakymas, kuriuo pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija.

Kai kurių šio dokumento nuostatų pakeitimą inicijavo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), bendradarbiaudama su Lietuvos antstolių rūmais ir Teisingumo ministerija. Nuo šiol instrukcijos nuostatos leis užtikrinti, kad neteisėtų statybų padarinių šalinimas pagal teismų sprendimus nebūtų vilkinamas.

Dar sausį VTPSI organizavo suinteresuotų šalių susitikimą, kuriame nuspręsta ieškoti priemonių neteisėtai statomų ar pastatytų statinių priverstinio griovimo procedūroms paspartinti. Aptarus teismų sprendimų vykdymo problemas, susijusias su antstolių veiklos praktika, nutarta plačiau ir aiškiau Sprendimų vykdymo instrukcijoje aprašyti su statybos padarinių šalinimo bylomis susijusius antstolių veiksmus.

Anksčiau dėl griautinuose statiniuose gyvenančių žmonių, rasto turto, kliudymo patekti į sklypą ar statinį bei kitokių kliūčių įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymas būdavo ne kartą atidedamas. Dabar aiškiai reglamentuota, kad jeigu teismas priėmė sprendimą iškeldinti asmenis iš griautino statinio ar ardytinos jo dalies, pirmiausia įvykdomas teismo sprendimas dėl asmenų iškeldinimo. 2017 m. sausio 1 d. įsigalios Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimas (papildymas 771(1) straipsniu), numatantis asmenų iškeldinimą iš savavališkai pastatyto statinio ir be teismo sprendimo.

 

Tokiais atvejais antstolis veiks CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, būtinai dalyvaujant policijai. Asmenys, esantys griautiname statinyje, kurio statyba nėra pripažinta savavališka, ir toliau turės būti iškeldinami tik teismo sprendimu. Iškeldinus asmenis nustatyta tvarka nugriaunamas statinys (išardoma jo dalis). Jeigu griautiname statinyje ar jo ardytinoje dalyje yra turto, tačiau žmonės ten negyvena arba atsisako pasiimti turtą, antstolis atlieka CPK 766 straipsnyje nurodytus reikiamus veiksmus, kad būtų užtikrinta tokio turto apsauga.

 

Vykdydamas vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo, antstolis visoms kliūtims pašalinti kviečia policiją. Antstolis taip pat taiko kitas būtinas priemones ir imasi būtinų veiksmų, siekdamas užtikrinti išieškotojo teisę už skolininką įvykdyti teismo sprendimą nugriauti statinį, išardyti jo dalį (-is) ar atlikti kitus statybos darbus ir (ar) sutvarkyti statybvietę.

Pakeisti ir vykdymo išlaidų dydžiai bei jų skaičiavimo principai. Instrukcijos pakeitimais išspręsti ir VTPSI (valstybės) patirtų išlaidų, griaunant neteisėtus statinius, operatyvaus išieškojimo iš kaltų asmenų ir antstolių darbo apmokėjimo klausimai. Nuo šiol atskirai, kaip už skolos išieškojimą, bus skaičiuojamos ir vykdymo išlaidos už faktinių griovimo išlaidų išieškojimą.