Statinio naudojimo priežiūra – kas ją vykdo?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Konsultacijas teikiantys VTPSI specialistai sulaukia daug klausimų, kur reikėtų kreiptis dėl statinių naudojimo priežiūros. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Inspekcija) vykdo statybos valstybinę priežiūrą iki statybos užbaigimo procedūrų. Pasibaigus minėtoms procedūroms, Statinių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos, Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, valstybinė Energetikos inspekcija bei statinių įrangos ir paskirties reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atliekančios institucijos, todėl informacijos reiktų kreiptis į šias institucijas.

Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda tik užbaigus jo statybą ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos t.y. kol statinys išregistruojamas iš Nekilnojamojo turto registro. Statinio naudotojai, priklausomai nuo statinio ir jo naudojimo sąlygų, remdamiesi teisės aktais, gali parengti ir pasitvirtinti statinių techninės priežiūros taisykles ar rekomendacijas patikslinančius statinių techninę priežiūrą. Taip pat sutarties pagrindu gali paskirti statinio techninį prižiūrėtoją.

Nesudėtingųjų statinių, vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų, taip pat statinių įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo.

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Statinio naudojimo priežiūros kontrolė privalo nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos įstatymą bei kitus teisės aktus.

 

Vykdytojai atlikdami patikrinimą netrukdomai gali patekti į naudojamą statinį, apžiūrėti jį, gauti su statinio naudojimu ir jo technine priežiūra susijusius dokumentus. Taip pat kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju gali patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnėjęs statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė. Priežiūros vykdytojas gali patekti į butą ir kitas gyvenamąsias patalpas jų naudotojų sutikimu, o atsisakius įsileisti, – pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į butą ir ar kitas gyvenamąsias patalpas. Apie numatytą apžiūros laiką butų ir kitų gyvenamųjų patalpų naudotojams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi pranešti raštu.