Šil­dy­mo se­zo­nas bai­gė­si ne vi­siems

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šiau­lių mies­te gy­ven­to­jams šil­dy­mo se­zo­nas bai­gė­si prieš po­rą sa­vai­čių, mo­ky­mo įstai­goms – prieš sa­vai­tę. De­ja, kai kam jis dar ne­si­baigs ke­le­tą mė­ne­sių ar net iki pat ki­tos žie­mos – vis dau­giau gy­ven­to­jų, neiš­ga­lė­da­mi at­si­skai­ty­ti „Šiau­lių ener­gi­jai“ už su­teik­tas pa­slau­gas, su­da­ro sko­lų mo­kė­ji­mo gra­fi­kus. Bend­ro­vei sko­lin­gos liks ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nės bei vers­li­nin­kai. So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius jai žars­to mi­li­jo­nus kom­pen­sa­ci­jų.

Sko­lin­gi ir gy­ven­to­jai, ir biu­dže­ti­nin­kai, ir vers­li­nin­kai

Bend­ro­vės „Šiau­lių ener­gi­ja“ duo­me­ni­mis, per­nai me­tų ba­lan­džio 1 d. gy­ven­to­jai už su­teik­tas pa­slau­gas bu­vo sko­lin­gi 7,159 mln. Lt be pri­skai­ty­mo už ko­vo mė­ne­sį. Šie­met sko­la išau­go nei daug, nei ma­žai – mi­li­jo­nu li­tų. 2012 m. ba­lan­džio mė­ne­sio pra­džio­je gy­ven­to­jai bend­ro­vei jau bu­vo sko­lin­gi 8,369 mln. Lt.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus duo­me­ni­mis, „Šiau­lių ener­gi­jai“ kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį per 2012 m. I ket­vir­tį bu­vo per­ves­ta net 4,254 mln. Lt. Su­ma – įspū­din­ga, nes tiek pi­ni­gų So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius per­nai ar už­per­nai bend­ro­vei per­ve­dė per me­tus – 2011 m. gy­ven­to­jams kom­pen­sa­vo iš­lai­dų už 5,011 mln., už­per­nai – už 4,315 mln. Lt. Tai­gi mi­li­jo­nai žars­to­mi kai­rėn de­ši­nėn. Juk taip pa­pras­ta su­tau­py­ti at­lei­džiant biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jus.

„Šiau­lių ener­gi­jai“ sko­lin­gi ne tik gy­ven­to­jai, bet ir biu­dže­ti­nės (res­pub­li­ki­nio ir vie­ti­nio biu­dže­to) įstai­gos. Per­nai me­tais tuo pa­čiu me­tu jų sko­la bend­ro­vei bu­vo 19,773 mln. Lt be pri­skai­ty­mo už ko­vo mė­ne­sį. Tie­sa, šie­met, dir­bu­sios tau­py­mo re­ži­mu, biu­dže­ti­nės įstai­gos pa­si­spau­dė – jų sko­la su­ma­žė­jo per­pus – iki 9,878 mln. Lt.

Sko­lin­gos bend­ro­vei ir vers­lo įmo­nės ar įstai­gos, be­je, jos pa­rei­gin­ges­nės – per­nai ba­lan­džio 1 d. vers­lo sko­la bend­ro­vei bu­vo vos 801 tūkst. Lt be pri­skai­ty­mo už ko­vo mė­ne­sį. Tie­sa, ma­tyt, ne­pa­lan­ki vers­lui si­tua­ci­ja są­ly­go­jo šio sek­to­riaus sko­los au­gi­mą – ji išau­go 742 tūkst. Lt ir pa­sie­kė pu­sant­ro mi­li­jo­no.

Oran­ži­nis įspė­ji­mas

Gy­ven­to­jai, del­sian­tys su­mo­kė­ti už bend­ro­vės su­teik­tas pa­slau­gas, sa­vo pa­što dė­žu­tė­se ra­do oran­ži­nės spal­vos la­pe­lius, ra­gi­nan­čius su­si­mo­kė­ti. O jei vis dėl­to pi­ni­gė­lių nė­ra? Jei svar­biau iš­mai­tin­ti šei­mą, o ne pa­sku­ti­nius pi­ni­gus mo­kes­čiams su­mo­kė­ti? Ar AB „Šiau­lių ener­gi­ja“, spręs­da­ma sko­lų mo­ku­mo pro­ble­mas, va­do­vau­ja­si ge­ra­no­riš­ku­mo ir ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo prin­ci­pais?

„Ėjau ge­rai nu­si­tei­kęs, ne­si­ruo­šiau akių dras­ky­ti, kad vi­si va­gys, gal to­dėl ge­ra­no­riš­kai pa­si­žiū­rė­jo, nors iš pra­džių ne­no­rė­jo leis­tis į kal­bas“, – pa­sa­ko­jo sko­lų mo­kė­ji­mo gra­fi­ko su­da­ry­ti atė­jęs gy­ven­to­jas. Tie­sa, jam to ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti, nes jis ne­ga­lė­jo įvyk­dy­ti tam tik­rų bend­ro­vės nu­ro­dy­mų.

„Mo­te­ris prie lan­ge­lio lie­pė man iš­kart su­mo­kė­ti są­skai­tą už ko­vo mė­ne­sį ir da­lį sko­los, bent šim­tą li­tų, ki­taip ne­ga­lės su­da­ry­ti sko­los mo­kė­ji­mo su­tar­ties. At­sa­kiau, kad tik­rai ne­ga­lė­siu to pa­da­ry­ti, – pa­sa­ko­jo šiau­lie­tis. – Pri­ža­dė­jau bend­ro­vė­je pa­si­ro­dy­ti iki ge­gu­žės 10 d. Svar­biau­sia man bu­vo gau­ti pa­tvir­ti­ni­mą, kad ma­nęs teis­mams ir ant­sto­liams ne­pa­duos, ta­da ga­ran­tuo­tai mū­sų šei­ma bank­ru­tuo­tų.“

Sun­ku­mų dėl var­to­to­jų ne­mo­ku­mo ne­tu­ri

Anot AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ at­sto­vės spau­dai To­mos Grikš­tie­nės, di­de­lių sun­ku­mų dėl var­to­to­jų mo­ku­mo bend­ro­vė ne­tu­ri. „Kiek­vie­nas var­to­to­jas, tu­rin­tis įsi­sko­li­ni­mą ar fi­nan­si­nių sun­ku­mų, vi­suo­met ga­li kreip­tis ir bend­ro­vės dar­buo­to­jai pa­si­stengs su­de­rin­ti to­kias su­si­da­riu­sių sko­lų grą­ži­ni­mo są­ly­gas, ku­rios ati­tiks bū­tent to var­to­to­jo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes“, – tei­gė ji.

Su­si­da­rius įsi­sko­li­ni­mui, bend­ro­vės dar­buo­to­jai pir­miau­sia siun­čia įspė­ji­mą. Jį ga­vęs var­to­to­jas daž­niau­siai at­vyks­ta į bend­ro­vę, kur su juo yra de­ri­na­mos sko­los grą­ži­ni­mo są­ly­gos. Yra su­da­ro­mi sko­lų mo­kė­ji­mo gra­fi­kai, ati­tin­kan­tys var­to­to­jo rea­lias ga­li­my­bes. Tik ta­da, kai var­to­to­jas pik­ty­biš­kai ven­gia lai­ky­tis su­da­ry­to sko­los grą­ži­ni­mo gra­fi­ko ar­ba ne­rea­guo­ja į jam siun­čia­mus įspė­ji­mus, bend­ro­vė dėl sko­los pri­tei­si­mo krei­pia­si į teis­mą. Teis­mui pri­tei­sus ir var­to­to­jui krei­pian­tis į bend­ro­vę, jam su­tei­kia­ma ga­li­my­bė su­da­ry­ti pri­teis­tos sko­los grą­ži­ni­mo gra­fi­ką. Ir tik jei var­to­to­jas nė vie­na­me sko­los val­dy­mo eta­pe ne­si­do­mi ir ne­bend­ra­dar­biau­ja, to­kios sko­los išieš­ko­ji­mas per­duo­da­mas ant­sto­liams.

Anot bend­ro­vės at­sto­vės, var­to­to­jai daž­niau­siai į bend­ro­vę krei­pia­si pa­tys jau po pir­mo įspė­ji­mo.

Du­jos bran­go, ter­mo­met­ro stul­pe­liai kri­to

2011-2012 m. šil­dy­mo se­zo­nas pa­si­žy­mė­jo tuo, kad AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ per­ka­mų im­por­tuo­ja­mų du­jų kai­na bu­vo ne­pas­to­vi ir per 2011 10 – 2012 04 lai­ko­tar­pį išau­go net 11,03 pro­c. Dėl šios prie­žas­ties te­ko di­din­ti ir ši­lu­mos ener­gi­jos kai­ną – nuo 2011 10 iki 2012 04 ji pa­di­dė­jo 6,3 pro­c. (nuo 25,80 ct/kWh be PVM iki 27,42 ct/kWh be PVM).

Šis šil­dy­mo se­zo­nas taip pat pa­si­žy­mė­jo itin že­ma lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra ir dėl to su­si­da­riu­sio­mis ekst­re­ma­lio­mis są­ly­go­mis – 2012 m. sau­sio mė­ne­sio vi­du­ti­nė pa­ros lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė –18,9°C, o 2012 m. va­sa­rio mėn. šal­tu­kas spau­dė net –24,4°C.

AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ at­sto­vai džiau­gia­si, kad pa­vy­ko iš­veng­ti ši­lu­mos ener­gi­jos tie­ki­mo su­tri­ki­mų, to­dėl bend­ro­vė šį šil­dy­mo se­zo­ną už­bai­gė sėk­min­gai. Ne­si­džiau­gia tik gy­ven­to­jai, ku­rių pi­ni­gi­nes šie­met itin pa­plo­ni­no są­skai­tos už šil­dy­mą.