Šiauliai dėl šildymo teršia orą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Pra­si­dė­jo šil­dy­mo se­zo­nas ir pa­di­dė­jo Šiau­lių mies­to oro tar­ša. Ke­lias praė­ju­sios sa­vai­tės die­nas bu­vo vir­šy­ta pa­ros di­džiau­sia leis­ti­na kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja ap­lin­kos ore. Pag­rin­di­nės prie­žas­tys – pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kai, šil­dy­da­mi sa­vo na­mus, de­gi­na įvai­rias at­lie­kas: se­nus bal­dus, imp­reg­nuo­tas me­die­nos at­lie­kas, plas­ti­ki­nę pa­kuo­tę ir net ne­tin­ka­mas to­li­mes­niam nau­do­ji­mui pa­dan­gas.

Ka­dan­gi in­di­vi­dua­lių na­mų ka­mi­nai nė­ra aukš­ti, o de­gi­mo tem­pe­ra­tū­ra bui­ty­je nau­do­ja­muo­se šil­dy­mo ka­ti­luo­se ne­di­de­lė, at­lie­kos juo­se su­de­ga ne­pil­nai, kar­tu su dū­mais iš­me­ta­mos į ap­lin­ką ir pa­sklin­da ne­to­lie­se. Taip už­ter­šia­mos pa­čių sa­vi­nin­kų ir kai­my­nų te­ri­to­ri­jos, dar­žai, o per juos ir au­gi­na­mi vai­siai ir dar­žo­vės, ku­rias val­go tiek ter­šė­jai, tiek są­ži­nin­gi žmo­nės.

Už­terš­ta­me ore yra la­bai pa­vo­jin­gų žmo­nių svei­ka­tai che­mi­nių me­džia­gų jun­gi­nių: ang­lies mo­nok­si­do, azo­to diok­si­do, sie­ros diok­si­do, smul­kių­jų kie­tų­jų da­le­lių, ozo­no, ben­ze­no, švi­no, ku­rie su­ke­lia kvė­pa­vi­mo ta­kų, plau­čių li­gas, vė­ži­nius su­si­rgi­mus ir ypač pa­vo­jin­gi vai­kams, pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms ir ser­gan­tiems bron­chi­ne ast­ma, šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ap­lin­kos oro ap­sau­gos įsta­ty­mas drau­džia pra­mo­ni­niuo­se ka­ti­luo­se ir bui­ti­nė­se kros­ny­se nau­do­ti ki­tą ku­rą, ne­gu įra­šy­tas įren­gi­nio pa­se (bui­ti­nė­se kros­ny­se tu­ri bū­ti nau­do­ja­ma na­tū­ra­li me­die­na, ku­ro bri­ke­tai ar ki­toks na­tū­ra­lus ku­ras), o pa­gal LR ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są, už šių rei­ka­la­vi­mų ne­pai­sy­mą, nu­ma­ty­tos bau­dos iki 400 li­tų.