Renovuoto namo gyventojams – per šilta

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si kel­miš­kis Ro­mual­das Jo­ku­baus­kas. Re­no­vuo­ta­me na­me gy­ve­nan­tis skai­ty­to­jas pik­ti­no­si, jog butuo­se per karš­ta. Gal­būt ši­lu­mos tie­kė­jai sie­kia, kad ma­žai už ši­lu­mą mo­kan­tys ap­šil­tin­to na­mo gy­ven­to­jai pra­dė­tų mo­kė­ti dau­giau?

Kam­ba­riuo­se 25 laips­niai

R. Jo­ku­baus­kas pa­sa­ko­jo, jog pra­dė­jus re­no­vuo­ti Bi­ru­tės gat­vės sep­tin­tuo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tą na­mą gyven­to­jai džiau­gė­si – už ši­lu­mą žie­mą mo­kės ma­žiau. Lū­kes­čiai kaip ir pa­si­tei­si­no. Už gruo­dį pen­kias­de­šim­ties kvad­ra­ti­nių met­rų bu­to šei­mi­nin­kai mo­kė­jo tik per šim­tą li­tų.

Ta­čiau ši­lu­mos tie­kė­jams, ma­tyt, tas ne­pa­ti­kę. Da­bar tiek šil­do bu­tus, kad rei­kia at­si­da­ry­ti lan­gus. „Kam­ba­riuo­se – 25 laips­niai ši­lu­mos. Karš­čiau ne­gu va­sa­rą, – pik­ti­no­si R. Jo­ku­baus­kas. – Pra­kai­tas žliau­gia. Sė­dim pus­nuo­giai. Pra­šėm, kad „Li­tes­ko“ dar­buo­to­jai su­ma­žin­tų ši­lu­mą. Nie­kas ne­rea­guo­ja.“

„Gy­va­tu­ko“ mo­kes­tis – ne­tei­sė­tas

Pa­sak R. Jo­ku­baus­ko, na­mo gy­ven­to­jus pik­ti­na ir ne­tei­sė­tas „gy­va­tu­ko“ mo­kes­tis. „Gy­va­tu­kas yra už­da­ros pa­tal­pos vo­nios ra­dia­to­rius, rankš­luos­čių džio­vin­tu­vas. Už bu­to vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro šil­dy­mą su­mo­kė­jo­me po du li­tus, už vo­nios kam­ba­rio kiek­vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą išė­jo po še­šis li­tus.

Ru­de­nį, į na­mo gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mą bu­vo at­vy­ku­si „Li­tes­ko“ bend­ro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė. Jos pa­klau­sė­me, ko­dėl ne­tei­sė­tai ap­mo­kes­tin­tas „gy­va­tu­kas“. Ji at­sa­kė, kad gy­va­tu­kas rei­ka­lin­gas van­dens cir­ku­lia­ci­jai. Di­des­nio ab­sur­do nete­ko gir­dė­ti, – pik­ti­no­si R. Jo­ku­baus­kas. – Ne­li­ko nie­ko ki­to kaip kreip­tis į Sei­mą.“

Jis ste­bė­jo­si, jog vi­są nak­tį pa­lai­ko­mas karš­tas van­duo. Anks­čiau po vi­dur­nak­čio karš­to van­dens jau ne­bū­da­vę. Mažiau kai­nuo­da­vęs ir „gy­va­tu­kas“. Da­bar nu­spręs­ta, jog ne­pa­lai­kant rei­kia­mos tem­pe­ra­tū­ros van­de­ny­je ga­li prisiveis­ti le­gio­ne­lių. „O kaip le­gio­ne­lių ne­pri­si­vei­sia šal­ta­me van­de­ny­je?“ – klau­sia R. Jo­ku­baus­kas.

Ša­li­gat­viai dvie­jų met­rų, par­duo­tu­vės už­tver­tos

Ne­pa­ten­kin­ti gy­ven­to­jai ir ki­to­mis po re­no­va­ci­jos at­si­ra­du­sio­mis nau­jo­vė­mis. Už Eu­ro­pos pi­ni­gus su­tvar­ky­tas kie­mas. Ta­čiau ša­li­gat­viai pa­da­ry­ti po­ros met­rų plo­čio. „Ma­tyt, ti­kė­ta­si, kad po re­no­va­ci­jos jais žy­giuos de­monst­ran­tų kolonos.“ Jau ir taip ankš­tas kie­mas li­ko kaip ki­še­nė. Nė­ra kur ap­si­suk­ti au­to­mo­bi­liui.

Na­mą nu­tin­ka­vo nu­da­žė. O laip­tai pa­li­ko ap­tru­pė­ję, bai­sūs.

„Tut­būt vi­soj ša­ly ne­ra­si kvai­les­nio pro­jek­to – įė­ji­mas į par­duo­tu­ves ir vais­ti­nę už­tver­tas me­ta­li­ne tvo­ra. Esą taip į par­duo­tu­ves leng­viau pa­tek­ti neį­ga­lie­siems – ga­li įsi­kib­ti į tvo­rą. O svei­ki žmo­nės vo­re­le nuo pa­sta­to ga­lo trau­kia į par­duo­tu­ves ir vais­ti­nę. Bui­ti­nių pre­kių par­duo­tu­vės apy­var­ta su­ma­žė­jo, nes žmo­nėms sun­ku iš­si­neš­ti šal­dy­tu­vus, skal­byk­les ir ki­tus sun­kes­nius daik­tus. Užuot iš­ne­šus ir tie­siai prie du­rų įkė­lus į au­to­mo­bi­lį, ten­ka su­kti ra­tus.“

Neat­nau­ji­no ši­lu­mos sis­te­mos

UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Kel­mės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Adol­fas Stong­vi­las pa­tvir­ti­no, jog bu­vo gau­tas Bi­ru­tės gat­vės septinto­jo na­mo gy­ven­to­jų pra­šy­mas su­ma­žin­ti ši­lu­mos tie­ki­mą į bu­tus. Pa­sak A. Stong­vi­lo, į gy­ven­to­jų pra­šy­mą atsižvelg­ta. Su­ma­žin­ta iki to­kios tem­pe­ra­tū­ros, ko­kios no­rė­ję gy­ven­to­jai.

Esą gy­ven­to­jai pa­tys kal­ti, kad re­no­vuo­jant dau­gia­bu­tį at­si­sa­kė at­nau­jin­ti ši­lu­mos punk­tą. Bū­tų ga­lė­ję ši­lu­mą reguliuo­tis pa­tys, kiek­vie­nas sa­vo bu­te.

„Gy­va­tu­ko“ mo­kes­tis, pa­sak A. Stong­vi­lo, nė­ra mo­kes­tis už vo­nios šil­dy­mą. Tai mo­kes­tis už ši­lu­mą, rei­ka­lin­gą vandens cir­ku­lia­ci­jai ir už van­dens sis­te­mos ši­lu­mos nuo­sto­lius.

Karš­tą van­de­nį bend­ro­vė pri­va­lan­ti tiek­ti ir nak­tį, nes to rei­ka­lau­ja Hi­gie­nos nor­ma. „Tai pen­si­nin­kų iš­si­gal­vo­ji­mas, – pik­ti­no­si „Li­tes­ko“ di­rek­to­rius. – Ki­ti ir vo­nio­je pa­nau­do­tą van­de­nį tau­po tua­le­tui. Bet ne vi­si taip gy­ve­na. Ki­tiems žmo­nėms karš­tas van­duo rei­ka­lin­gas ir nak­tį. Ypač tiems, ku­rie au­gi­na ma­žus vai­kus“

Vaikš­čio­ti ap­link įpa­rei­go­ja pro­jek­tas

Apie tvo­re­lę, ver­čian­čią mais­to prekių, bui­ti­nės tech­ni­kos par­duo­tu­vių ir vais­ti­nės klien­tus vaikš­čio­ti neį­ga­lių­jų takeliu, spauda jau rašė prieš ke­le­tą mė­ne­sių. Tuo­met Kel­mės se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis bu­vo pa­si­ry­žęs pa­keis­ti situa­ci­ją. Ta­čiau da­bar jis pri­si­pa­ži­no esąs be­jė­gis. Ban­dęs kal­bė­ti su Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tais. „Išp­jau­ti da­lį tvore­lės – vie­ni juo­kai, – sa­kė se­niū­nas. – Tai ir ne­kai­nuo­tų daug. Ta­čiau pa­sta­to at­nau­ji­ni­mui ir ap­lin­kos sutvarkymui pa­nau­do­tos Eu­ro­pos są­jun­gos lė­šos. To­dėl ne­ga­li­ma keis­ti pro­jek­to. Nors pro­jek­tas ir ne­pro­tin­gas, jį taisy­ti galėsime tik po pen­ke­rių me­tų.“