Remontuoti leidžiama tik atsiklausus kaimynų ir Savivaldybės

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Įsi­ga­lio­jus Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, gy­ven­to­jai ar įmo­nės, pla­nuo­jan­tys sta­ty­bos, re­mon­to dar­bus gy­ve­na­mo­jo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­va­lo apie tai in­for­muo­ti ne tik kai­my­nus, bet ir Sa­vi­val­dy­bę. Ti­ki­ma­si, kad taip pa­vyks su­tram­dy­ti triukš­ma­da­rius.

Pra­neš­ti tu­ri ir in­di­vi­dua­lių val­dų gy­ven­to­jai

Nus­ta­ty­tos for­mos pra­ne­ši­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai Prii­ma­ma­ja­me gy­ven­to­jai pri­va­lo pa­teik­ti ne vė­liau kaip prieš 7 ka­len­do­ri­nes die­nas iki re­mon­to ar sta­ty­bos dar­bų pra­džios.

Ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta­li­ja Pe­le­nie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad pra­ne­ši­mą apie re­mon­tą tu­ri pa­teik­ti dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, dau­gia­bu­čiuo­se įsi­kū­ru­sios įmo­nės, taip pat in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jai, jei­gu yra bend­ra­tur­čių.

In­di­vi­dua­lių val­dų šei­mi­nin­kai, at­lie­kan­tys re­mon­to, sta­ty­bos dar­bus lau­ke (šil­ti­nant sie­nas, kei­čiant sto­gą, kaž­ką griau­nant ir pan.), jei­gu 300 met­rų at­stu­mu gy­ve­na kai­my­nai ir triukš­mas ga­li jiems truk­dy­ti, taip pat apie dar­bus tu­ri pra­neš­ti Sa­vi­val­dy­bei ir įspė­ti kai­my­nus.

 

Apie triukš­mą rei­kia įspė­ti kai­my­nus

Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kia­ma­me pra­ne­ši­me tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma triukš­mo šal­ti­nių nau­do­ji­mo vie­ta, pla­nuo­ja­mas triukš­mo ly­gis ir truk­mė bei triukš­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nės.

Pa­sak V. Pe­le­nie­nės, ne­re­tai at­lie­kant re­mon­to dar­bus (grę­žiant sie­nas, griau­nant) sklei­džia­mas kur kas di­des­nis gar­sas nei nu­ro­dy­ta hi­gie­nos nor­mo­se. Tai­gi, pra­ne­ši­me apie triukš­mo ly­gį tai ir rei­kė­tų nu­ro­dy­ti.

Die­nos me­tu (6–18 val.) leis­ti­nas mak­si­ma­lus triukš­mas yra 55 de­ci­be­lai, va­ka­re (18–22 val.) – 50 de­ci­be­lų, nak­tį (22–6 val.) – 45 de­ci­be­lai. Be­je, įpras­ti­nė kal­ba su­ke­lia 50 de­ci­be­lų triukš­mą, gar­si kal­ba – 70 de­ci­be­lų, mies­to ir bui­ties prie­tai­sų ke­lia­mas triukš­mas sie­kia nuo 40 iki 100 de­ci­be­lų.

Nors pra­ne­ši­me rei­kia nu­ro­dy­ti triukš­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nes, ta­čiau V. Pe­le­nie­nė su­pran­ta, kad ne vi­sa­da triukš­mą įma­no­ma su­si­lpnin­ti. Ta­čiau re­mon­to ar sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­tys žmo­nės tu­rė­tų steng­tis su­ma­žin­ti triukš­mą ten, kur įma­no­ma (pa­vyz­džiui, nau­do­ti prie­tai­sus, ke­lian­čius kuo ma­žiau triukš­mo, nau­do­ti gar­są izo­liuo­jan­čias me­džia­gas, sie­ne­les).

Pa­sak V. Pe­le­nie­nės, anks­čiau bu­vo nu­ro­dy­ta, kad pra­ne­ši­mą rei­kia pa­teik­ti, jei­gu re­mon­tuo­jant pla­nuo­ja­ma už­gaiš­ti il­giau nei 15 die­nų, ta­čiau ga­vus pa­sta­bų, nu­spręs­ta, kad pra­ne­ši­mas tu­ri bū­ti pa­teik­tas, net jei pla­nuo­ja­ma re­mon­tuo­ti die­ną ar dvi.

Jei sta­ty­bos, re­mon­to dar­bai pla­nuo­ja­mi dar­bo die­no­mis va­ka­ro lai­ku nuo 17 iki 21 va­lan­dos ar sek­ma­die­niais nuo 10 iki 19 va­lan­dos, pri­va­lo­ma tu­rė­ti vi­sų be­si­ri­bo­jan­čių pa­tal­pų ar val­dų gy­ven­to­jų raš­tiš­kus su­ti­ki­mus. Su­ti­ki­mų kar­tu su pra­ne­ši­mo for­ma Sa­vi­val­dy­bei teik­ti ne­rei­kia, juos pri­va­lo­ma pa­teik­ti tik sta­ty­bos dar­bų triukš­mo kont­ro­lie­riui pa­pra­šius.

V. Pe­le­nie­nė pa­ta­ria apie at­lie­ka­mus triukš­min­gus sta­ty­bos, re­mon­to dar­bus iš anks­to in­for­muo­ti kai­my­nus, pa­skelb­ti apie tai na­mo skel­bi­mų len­to­je.

Pa­sak ve­dė­jos, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas at­si­ra­do dėl to, kad vi­so­je ša­ly­je bū­da­vo su­lau­kia­ma la­bai daug gy­ven­to­jų skun­dų dėl triukš­min­gų re­mon­to, sta­ty­bos dar­bų. Ti­ki­ma­si, kad nau­jos nuo­sta­tos pa­dės su­val­dy­ti triukš­mą.

„Be to, šie pa­kei­ti­mai įpa­rei­go­ja bend­rau­ti, su­si­tar­ti su kai­my­nas“, – sa­ko V. Pe­le­nie­nė.

Tik­rins pa­si­rink­ti­nai ir pa­gal skun­dus

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, pa­tik­ri­ni­mus vyk­dys sta­ty­bos dar­bų triukš­mo kont­ro­lie­riai.

„Ka­dan­gi pra­ne­ši­mų for­mų su­lau­kė­me ga­na daug, apie šim­tą, nu­spren­dė­me, kad su­lau­kus skun­dų va­žiuo­si­me į ne­pla­ni­nius pa­tik­ri­ni­mus, o pla­ni­niai pa­tik­ri­ni­mai bus at­lie­ka­mi, jei­gu for­mo­je nu­ro­dy­ta, kad dirbs va­ka­ro me­tu, sek­ma­die­niais ar­ba re­mon­to ar sta­ty­bų ter­mi­nas il­ges­nis nei pu­sė me­tų“, – sa­ko V. Pe­le­nie­nė.

Jei­gu bus nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų, pir­mą kar­tą bau­da gre­sia nuo 20 iki 80 eu­rų. Jei­gu nu­si­žen­gi­mas kar­to­ja­si – nuo 80 iki 300 eu­rų.

Šios bau­dos ga­lio­ja vi­siems triukš­ma­da­riams, drums­čian­tiems ra­my­bę va­ka­ro ar nak­ties me­tu.

Pa­sak V. Pe­le­nie­nės, šie­met dėl triukš­min­go re­mon­to su­lauk­ta tri­jų skun­dų.

Triukš­mą ke­lia ne tik sta­ty­bi­nin­kai

Ve­dė­ja sa­ko, kad kur kas dau­giau gy­ven­to­jų skun­dų sky­rius su­lau­kia dėl ki­to­kio po­bū­džio triukš­mo: per gar­siai vai­kai po kam­ba­rį bė­gio­ja, krykš­tau­ja, mu­zi­ka per gar­siai lei­džia­ma, šuo lo­ja ir pa­na­šiai. Kar­tais pa­si­tai­ko net la­bai keis­tų skun­dų.

„Bu­vo at­ve­jis, kai kai­my­nai skun­dė­si jau­nuo­liu, ku­ris grį­žęs vė­lai nak­tį, nes dirb­da­vo va­ka­ri­nė­je pa­mai­no­je, gar­siai iš­trau­ki­nė­da­vo, klo­da­vo­si lo­vą“, – pa­sa­ko­ja V. Pe­le­nie­nė.

Ve­dė­ja sa­ko, kad kar­tais žmo­nėms tie­siog trūks­ta pa­kan­tu­mo, su­pra­tin­gu­mo. Rei­kia at­si­žvelg­ti, ar triukš­mas ke­lia­mas pik­ty­biš­kai, ar ne. Taip pat su­pras­ti, kad dau­gia­bu­čiuo­se sie­nos nė­ra pa­čios sto­riau­sios ir ge­riau­siai izo­liuo­jan­čios gar­są – vie­na­me bu­te nu­si­čiau­dė­jus, iš ki­to ga­li iš­girs­ti „Į svei­ka­tą“.

„Kar­tą su­lau­kė­me skun­do, kad vir­šu­je kai­my­nė vaikš­to su aukš­ta­kul­niais, kauk­ši. Pap­ra­šė­me, kad kai­my­nai, ku­rie skun­dė­si, įsi­leis­tų mū­sų spe­cia­lis­tą, kad šis pa­si­klau­sy­tų, kaip ten kauk­ši, bet neį­si­lei­do“, – dar vie­ną pa­vyz­dį pa­tei­kia ve­dė­ja.

Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai skun­džia­ma no­rint pa­kenk­ti ne­mėgs­ta­miems kai­my­nams, su­ves­ti są­skai­tas.

Iš in­di­vi­dua­lių val­dų ga­na daž­nai su­lau­kia­ma nu­si­skun­di­mų dėl vė­lai va­ka­re ar nak­tį lo­jan­čių šu­nų.

To­kiu at­ve­ju šei­mi­nin­kai bau­džia­mi už gy­vū­no ne­prie­žiū­rą ir pir­mą kar­tą ga­li su­lauk­ti bau­dos nuo 30 iki 120 eu­rų, jei nu­si­žen­gi­mas pa­da­ry­tas pa­kar­to­ni­nai – nuo 120 iki 230 eu­rų.

Gau­na­ma skun­dų ir dėl ren­gi­nių me­tu ke­lia­mo triukš­mo.

„Praė­ju­siais me­tais bu­vo nu­si­skun­di­mų iš dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų dėl prie Talk­šos eže­ro va­ka­ro me­tu lau­ke de­monst­ruo­ja­mų fil­mų sklei­džia­mo triukš­mo“, – sa­ko V. Pe­le­nie­nė.

At­vi­ro­se kon­cer­tų ir šo­kių sa­lė­se est­ra­di­nių ar ki­tų pra­mo­gi­nių ren­gi­nių me­tu 18–22 va­lan­do­mis triukš­mas ne­ga­li vir­šy­ti 85 de­ci­be­lų, o 22–6 va­lan­do­mis – 60 de­ci­be­lų.