Pasikeitė statybos užbaigimo procedūrų tvarka

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šiandien Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu pakeistos statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Reglamentas) 12 priedo nuostatos „Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašas“ (Aprašas; jį galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr).

Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo nuostatos galioja tik tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose Vyriausybės nutarimu yra paskelbtas karantinas.

Atsižvelgiant į tai, kad karantino laikotarpiu įstaigose darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotolinėmis darbo priemonėmis, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti konkrečioje vietoje, Apraše nustatyta, kad statytojas ar jo įgaliotas asmuo prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti deklaraciją turi pateikti nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Su šiais prašymais privalomi pateikti dokumentai taip pat teikiami nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“.

Primename, kad nesant galimybių statybos užbaigimo procedūras vykdyti nuotolinėmis darbo priemonėmis arba prireikus statybos užbaigimo komisijos funkcijas įgyvendinti statybvietėje, statytojas turi laikytis Reglamento 12 priedo 9 punkte numatytų reikalavimų ir sudaryti tinkamas bei saugias sąlygas komisijos nariams atlikti savo funkcijas, t. y. aprūpinti dezinfekcinėmis priemonėmis, užtikrinti vietą, kur būtų galima nusiprausti veidą, rankas, užtikrinti minimalaus asmenų skaičiaus dalyvavimą objekto apžiūroje bei saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrų) tarp asmenų laikymąsi. Be to, vykdant dokumentų apžiūrą lauke ar erdvioje patalpoje vienu metu negali būtų daugiau kaip 3 asmenys. Pageidautina, kad statytojas, esant galimybei, teiktų prioritetą dokumentų apžiūrai lauke.

Jei statytojas neužtikrina aukščiau išvardytų saugumo reikalavimų, komisijos nariai turi teisę atsisakyti atvykti ir (ar) vykdyti funkcijas. Statytojui neužtikrinus šių reikalavimų laikymosi, komisija stabdo užbaigimo procedūras.

Taip pat statybos užbaigimo procedūros stabdomos, jeigu komisijos nariai dėl ligos ar izoliacijos reikalavimų negali atlikti funkcijų. Tokiu atveju procedūros sustabdomos, kol bus paskirti nauji komisijos nariai.