NT rinkos atsigavimą jaučia tik didieji miestai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
At­ei­nan­tis rug­sė­jis ir nau­jie­ji moks­lo me­tai iš­ju­di­no ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ką di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Re­gist­rų cen­tro pa­skelb­tais ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vo­je pir­ki­mo san­do­riais įsi­gy­ta apie 10,3 tūkst. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, 5,5 proc. dau­giau nei šie­met bir­že­lį ir 24,4 proc. dau­giau nei 2012-ųjų lie­pą. Kaip ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to įmo­nės lai­ko­si Aly­tu­je? Ar žmo­nės ak­ty­viai nuo­mo­ja ir nuo­mo­ja­si, per­ka bu­tus ar sta­to­si na­mus?

Vi­si skai­čiai nė­ra di­de­li

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Ma­ri­būs­tas“ dar­buo­to­jo Žil­vi­no Re­klai­čio tei­gi­mu, jo­kio rin­kos pa­ki­li­mo ne­si­jau­čia: „Vi­sų pir­ma nors kiek jun­ta­mam rin­kos pa­ki­li­mui rei­kė­tų žmo­nių, ku­rie šią rin­ką kel­tų, o to­kių Aly­tu­je nė­ra.“ Net ir at­ei­nan­tis rug­sė­jis ne­pa­gy­vi­na bu­tų nuo­mos ar par­da­vi­mų skai­čių.

Pa­klaus­tas, ar aly­tiš­kiai daž­niau nuo­mo­ja­si, ar per­ka bu­tus, agen­tū­ros at­sto­vas at­sa­kė, kad per­ka, ta­čiau vi­si skai­čiai nė­ra di­de­li. Bu­tą žmo­nės daž­niau­siai ren­ka­si ne pa­gal vie­tą, o pa­gal ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių dy­dį.

Ki­tos Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Mi­ro­da“ va­do­vė Ri­ma Mit­kie­nė sa­kė, nors ir ne­ma­tan­ti to­kio su­ju­di­mo, ku­ris jau­čia­mas sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je, ta­čiau esa­mos si­tu­a­ci­jos stag­na­ci­ja va­din­ti ne­ke­ti­nan­ti. „Kad ir koks ne­di­de­lis, ta­čiau su­ju­di­mas yra ir pir­ki­mų, ir par­da­vi­mų sri­ty­se. Kai­nos nei ky­la, nei krin­ta, iš tie­sų kai­noms jau ne­bė­ra kur kris­ti“, – esa­mą si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo R.Mit­kie­nė.

Pa­klaus­ta apie nuo­mo­ja­mus bu­tus, „Mi­ro­dos“ di­rek­to­rė at­sklei­dė, jog bu­tai nuo­mo­ja­mi daž­niau­siai be agen­tū­ros pa­gal­bos, nes nuo­mo­to­jai sten­gia­si tie­siog pa­deng­ti ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių iš­lai­das.

Trys pir­ki­mų ka­te­go­ri­jos

„Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pir­ki­mą ga­li­ma skirs­ty­ti į tris ka­te­go­ri­jas. Pir­mo­ji – pir­ki­mai iki 35–40 tūks­tan­čių li­tų. Tai vie­no, dvie­jų kam­ba­rių bu­tai, ma­žes­ni skly­pai, so­dai. An­tra ka­te­go­ri­ja – iki 60 tūks­tan­čių li­tų: dvie­jų, tri­jų kam­ba­rių bu­tai, di­des­ni že­mės skly­pai ir so­dy­bos. Tre­čio­ji – per 70 tūks­tan­čių li­tų – tai ko­mer­ci­niai ob­jek­tai, ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tai, di­de­li že­mės plo­tai.

Bū­tent ši ka­te­go­ri­ja su­lau­kia ma­žiau­siai dė­me­sio, ta­čiau tai nė­ra keis­ta, nes Aly­tu­je tik ma­ža da­lis žmo­nių ga­li leis­ti sau pirk­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą už to­kią kai­ną.“, – apie per­ka­mo tur­to pa­si­skirs­ty­mą pa­sa­ko­jo „Mi­ro­dos“ di­rek­to­rė.

Pa­klaus­ta apie ryš­kiau­siai ma­to­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ten­den­ci­jas, ji at­sa­kė: „Jau be­ne de­šimt me­tų pa­ste­biu in­di­vi­du­a­lių na­mų sta­ty­bos au­gi­mą. Mies­te ne­di­de­lį skly­pą ga­li­ma nu­si­pirk­ti už maž­daug 25–30 tūks­tan­čių li­tų, daž­niau­siai to­kie skly­pai per­ka­mi iš san­tau­pų, o ta­da jau sta­to­mas na­mas.“

Nors di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se ga­na po­pu­lia­rūs nau­jos sta­ty­bos bu­tai, agen­tū­ros at­sto­vė tei­gia, kad Aly­tu­je jų pa­klau­sa ne­bū­tų di­de­lė: „Nau­jos sta­ty­bos bu­tai kai­nuo­tų apie 200–300 tūks­tan­čių, o už to­kią kai­ną ga­li­ma jau ir na­mą pa­si­sta­ty­ti.“

Šiemet išduota 30 leidimų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Si­mo­na Vi­dū­nai­tė pa­tvir­ti­na, kad kas­met yra iš­duo­da­ma vis dau­giau lei­di­mų ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui sta­ty­ti: „2011 me­tais nau­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai iki rug­pjū­čio mė­ne­sio bu­vo iš­duo­ti 9 lei­di­mai, per vi­sus me­tus – 31. 2012 me­tais iki rug­pjū­čio mė­ne­sio bu­vo iš­duo­ti 16, per vi­sus me­tus – 33 lei­di­mai. Šiais me­tais iki rug­pjū­čio mė­ne­sio jau iš­duo­ta 30 lei­di­mų, tad skai­čiai aki­vaiz­dūs“.