Kokios klasės name gyvensime?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nuo šių metų sausio 9 dienos įsigalioję nauji Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais remiantis parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą reikia pateikti energinio naudingumo sertifikatą, būstus suskirstė į klases pagal tai, kiek energijos suvartoja pastatas. Jei seniems daugiabučiams kol kas geriausias sertifikatas – sąskaitos už šildymą, tai naujų namų statytojai pagal Europos direktyvas įpareigoti į rinką paleisti ne žemesnės nei C klasės, o nuo kitų metų – B klasės namus

Tris­kart ma­žes­nė są­skai­ta už šil­dy­mą

 

Šiau­lie­tis Do­mas gy­ve­na nau­ja­me B ka­te­go­ri­jos na­me J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­s 43 name, 54 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­te. Gruo­džio mė­ne­sį už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį Do­mas su­mo­kė­jo 130 li­tų. Na­mie šil­ta ir jau­ku, nors vy­ras gy­ve­na pir­ma­me aukš­te ir kam­pi­nia­me bu­te.

 

Šia­me na­me šil­dy­mas au­to­no­mi­nis du­ji­nis, pa­ts žmo­gus ga­li re­gu­liuo­tis šil­dy­mo in­ten­sy­vu­mą, su­tau­py­ti lei­džia bu­te įreng­tas ter­mo­re­gu­lia­to­rius, ku­ris re­gu­liuo­ja šil­dy­mą ir už­tik­ri­na, kad be rei­ka­lo ne­bū­tų de­gi­na­mos du­jos. Kol Do­mas bū­na dar­be, bu­te pa­lai­ko­ma 18 laips­nių

 

tem­pe­ra­tū­ra, o šil­dy­mas au­to­ma­tiš­kai įsi­jun­gia prieš dar­bo pa­bai­gą. Be to, šil­dy­mas au­to­ma­tiš­kai iš­jun­gia­mas nak­čiai, o įsi­jun­gia tik ry­te.

 

Na­mas šil­tas, pa­sta­ty­tas iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų, to­dėl bu­tas, kai iš­si­jun­gia šil­dy­mas, neat­šą­la. Ren­kan­tis bu­tą Do­mui bu­vo la­bai svar­bu, kad ne­reik­tų „šil­dy­ti mies­to“ ir be rei­ka­lo mo­kė­ti už šil­dy­mą.

Do­mo ma­ma gy­ve­na E ka­te­go­ri­jos ply­ti­nia­me na­me Til­žės gat­vė­je (šiau­lie­čių va­di­na­ma­me Rau­dond­va­ry­je) 49 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­te. Ji gruo­džio mė­ne­sį už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį su­mo­kė­jo be­veik tri­gu­bai dau­giau – 360 li­tų, nors na­mie nė­ra taip šil­ta.

 

San­do­ris be ser­ti­fi­ka­to neį­ma­no­mas

 

Jei Do­mas ar jo ma­ma su­ma­ny­tų sa­vo būs­tą par­duo­ti, jie pri­va­lė­tų no­ta­rui pa­teik­ti pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo se­ri­fi­ka­tą. To­kia tvar­ka įsi­ga­lio­jo nuo šių me­tų sau­sio 9-tos die­nos. Dau­gia­bu­tis, ku­ria­me gy­ve­na Do­mas, jau tu­ri B ka­te­go­ri­jos ser­ti­fi­ka­tą, ku­ris pa­ke­lia būs­to ver­tę, nes ga­ran­tuo­ja, kad būs­to ener­gi­nės są­nau­dos yra ne­di­de­lės. Do­mo ma­ma tu­rė­tų ser­ti­fi­ka­tą išiim­ti ir pa­teik­ti no­ta­rui.

 

Da­rius Jo­nu­tis, Šiau­lių 6-to­jo no­ta­ri­nio biu­ro no­ta­ras, ti­ki­na, kad per pa­sta­rą­siais sa­vai­tes po nau­jo­sios tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mo, klien­tų pa­ni­kos ar di­des­nio pa­si­pik­ti­ni­mo ne­su­lauk­ta.

 

„Kai ku­rie būs­to par­da­vė­jai ži­no nau­ją­ją tvar­ką, kai ku­rie apie ją dar ne­gir­dė­jo ir nu­stem­ba, kai rei­kia su­mo­kė­ti pa­pil­do­mus 100-200 li­tų už būs­to ser­ti­fi­ka­vi­mą. Ta­čiau daž­niau­siai pra­šo nu­sta­ty­ti stan­dar­ti­nę, pra­sčiau­sią ir pi­giau­sią G kla­sę, neap­žiū­rint bu­to, nes pir­kė­jams ge­riau­sias ser­ti­fi­ka­tas – są­skai­tos už šil­dy­mą“, – sa­ko D. Jo­nu­tis.

 

Ti­pi­nio G kla­sės ser­ti­fi­ka­to, ku­riam ne­rei­kia net į vie­tą va­žiuo­ti, iš­da­vi­mas Šiau­liuo­se kai­nuo­ja apie 100-120 li­tų. Jei, pir­kė­jui rei­ka­lau­jant, no­ri­ma nu­sta­ty­ti rea­lų būs­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tą, vyks­tant į vie­tą, tek­tų pa­klo­ti apie 250-300 li­tų.

 

Nuo „kiau­ro“ iki pa­sy­vaus na­mo

 

Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas iš­duo­dant tech­ni­nes są­ly­gas nau­jai sta­to­miems na­mams rei­ka­lau­ja­ma, kad na­mo ener­gi­nio nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tas bū­tų ne ne ma­že­nis nei C kla­sės, nuo 2014 me­tų – B kla­sės, nuo 2016-ųjų – A kla­sės, o nuo 2020-tų­jų tech­ni­nės są­ly­gos, pla­nuo­ja­ma, bus iš­duo­da­mos tik pa­sy­viems A+ ir A++ na­mams, ku­rie tu­rės ir alt­er­na­ty­vų elekt­ros ener­gi­jos šal­ti­nį, kaip sau­lės ko­lek­to­rius, geo­ter­mi­nį šil­dy­mą ar mi­ni vė­jo jė­gai­nes. Tuo sie­kia­ma iki 2020 me­tų 20 pro­cen­tų pa­di­din­ti pa­sta­tų ener­gi­nį efek­ty­vu­mą bei su­ma­žin­ti ang­lies dvi­de­gi­nio iš­sky­ri­mą.

 

„Tai ir ge­ra ži­nia, ir blo­ga. Vie­na ver­tus, pa­sta­tai, nau­do­jant ko­ky­biš­kes­nes me­džia­gas, ga­li brang­ti, ki­ta ver­tus, jie tik­rai bus ko­ky­biš­ki, o dėl ženk­liai pi­ges­nės eksp­loa­ta­ci­jos bus su­tau­po­ma mo­kes­čių pa­vi­da­lu, jau ne­kal­bant apie su­ma­žė­ju­sią ap­lin­kos tar­šą ir ma­žes­nes ku­ro są­nau­das“, – sa­ko Ge­na­di­jus Mik­šys, pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mo eks­per­tas.

 

Pa­sak G. Mik­šio, jau nuo praė­ju­sių me­tų va­sa­rio at­si­ra­do kla­sės nuo A++ (pa­sy­vaus na­mo) iki G (pra­ktiš­kai kiau­ro na­mo), ku­rio­mis pri­va­lo­mai bu­vo ver­ti­na­mi nau­jos sta­ty­bos na­mai ar­ba se­ni na­mai ir bu­tai, to pa­gei­dau­jant pir­kė­jui. Ta­čiau šie­met ši są­ly­ga ta­po pri­va­lo­ma su­da­rant bet ko­kį pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rį.

 

Kaip nu­sta­to­mas pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tas

 

Pa­sak G. Mik­šio, pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mo pro­gra­ma įver­ti­na ne tik sie­nų sto­rį ir plas­ti­ki­nius lan­gus, bet, svar­biau­sia, na­mo šil­dy­mo ir ven­ti­lia­vi­mo sis­te­mos, karš­to van­dens ruo­ši­mo įren­gi­nius. Vi­sa tai įver­ti­nus spe­cia­lia pro­gra­ma, gau­na­ma ener­gi­nė kla­sė.

 

Kuo aukš­tes­nė kla­sė, tuo ma­žiau teks mo­kė­ti už šil­dy­mą.

 

Anot G. Mik­šio, ši pro­gra­ma ga­li la­bai pa­si­tar­nau­ti sta­tant ar re­no­vuo­jant būs­tą. „Pa­vyz­džiui, žmo­gus at­ne­ša tech­ni­nes są­ly­gas, aš pa­skai­čiuo­ju ir gau­nu C kla­sę, ta­da pa­ta­riu žmo­gui, kad jis ga­lė­tų gau­ti B kla­sę, jei tik įdė­tų ant­ras du­ris tam­bū­rui. Taip ir pa­ge­rin­tų ka­te­go­ri­ją, ir ma­žiau kū­ren­ti rei­kė­tų“, – pa­ta­ria eks­per­tas.

 

Dau­giau­sia Šiau­liuo­se – D ir E kla­sės na­mų

 

Anot G. Mik­šio, šiai die­nai jam te­ko ser­ti­fi­kuo­ti tik vie­ną dau­gia­bu­tį nau­jos sta­ty­bos B ka­te­go­ri­jos na­mą J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je.

 

„C ka­te­go­ri­jos na­mai yra lai­ko­mi pa­kan­ka­mai tau­piais. Ta­ry­bi­nių lai­kų sta­ty­ba – si­li­ka­ti­nė ply­ta su tar­pu – E kla­sė, dau­giau ne­gau­si. Mū­ri­niai na­mai cent­re – D ar­ba E kla­sės. Be­veik vi­si re­no­vuo­ti na­mai tu­ri C kla­sę“, – var­di­ja pa­šne­ko­vas.

 

Ko­dėl na­mai po re­no­va­ci­jos vis­tiek ne­re­tai tu­ri pa­kan­ka­mai že­mą ka­te­go­ri­ją?

 

Anot G.Mik­šio, ap­šil­tin­tos sie­nos ir su­dė­ti plas­ti­ki­niai lan­gai – dar ne vis­kas. Jei šil­dy­mo sis­te­ma kiek­vie­na­me bu­te ne­tu­ri re­gu­lia­to­rių, ser­ti­fi­ka­vi­mo ro­dik­liai iš kar­to ma­žė­ja.

 

„Šian­dien pa­grin­di­nis da­ly­kas, lei­džian­tis su­tau­py­ti – vi­daus šil­dy­mo sis­te­mos su­tvar­ky­mas. Ba­lan­si­niai ven­ti­liai ant sto­vų lei­džia su­tau­py­ti apie 10-15 pro­cen­tų šil­dy­mo kaš­tų“, – sa­ko G. Mik­šys.

 

Be­je, se­niems dau­gia­bu­čiams ne­pri­va­lo­ma ati­tik­ti kla­sę, jiems tie­siog pri­va­lo­ma tu­rė­ti ser­ti­fi­ka­tą, kad bū­tų ži­no­ma, ko­kia yra jų si­tua­ci­ja.