Kiek kainuoja brangiausias šildymas Lietuvoje?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Lie­tu­vo­je bran­giau­sia ši­lu­ma yra Pak­ruo­jy­je – 37,30 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę. Kai­nos re­kor­das „Pak­ruo­jo ši­lu­mo­je“ su­muš­tas, nes per va­sa­rą su­var­to­jus ma­žiau gam­ti­nių du­jų ši­lu­mai ga­min­ti, išau­go du­jų tie­ki­mo mo­kes­tis. Gy­ven­to­jams teks ap­mo­kė­ti ir ši­lu­mos tie­kė­jų sko­las.

Lau­kia pri­bloš­kian­čios są­skai­tos Dau­ge­lį pa­kruo­jie­čių są­skai­tos už šil­dy­mą rug­sė­jo mė­ne­sį ga­li pri­blokš­ti. Praė­ju­sią žie­mą už ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dę te­ko mo­kė­ti ma­žiau, o da­bar – bran­giau­siai ša­ly­je. Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja (VKEKK) rug­sė­jo pra­džio­je pa­tvir­ti­no nau­jas ši­lu­mos kai­nas. Kai ku­riuo­se ša­lies mies­tuo­se ši­lu­ma pi­go, o Pak­ruo­jy­je cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos bran­gi­mo ten­den­ci­ja pa­sie­kė re­kor­dą – 37,30 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su PVM).

Pas­ta­ruo­sius me­tus Pak­ruo­jy­je šil­dy­mo kai­nos lai­ko­si aukš­čiau­sios. Praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį vie­na ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė kai­na­vo 32,79 cen­to, ir su ne­žy­miais svy­ra­vi­mais kas mė­ne­sį au­go. „Ši­lu­mos kai­nos per­skai­čiuo­ja­mos kiek­vie­ną mė­ne­sį, o mo­kes­tis už du­jas kiek­vie­nai ka­ti­li­nei kei­čia­si kas dvi sa­vai­tes“, – apie du­jų kai­nos įta­ką šil­dy­mui aiš­ki­no „Pak­ruo­jo ši­lu­mos“ di­rek­to­rius Jo­nas Bu­me­lis.

Nuo me­tų pra­džios gam­ti­nės du­jos bran­go 22,6 pro­cen­to. VKEKK duo­me­ni­mis, ši­lu­mos kai­na vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 11,4 pro­cen­to. Šiuo me­tu vi­du­ti­nė ši­lu­mos kai­na yra apie 30 cen­tų už ki­lo­vat­va­lan­dę. Bio­ku­ras ne­gelbs­ti „Va­sa­rą gam­ti­nių du­jų su­de­gi­no­me ma­žiau, to­dėl au­to­ma­tiš­kai išau­ga du­jų tie­ki­mo mo­kes­tis – jis gam­ti­nių du­jų su­tar­ty­je iš­dės­ty­tas me­tams“, – apie prie­žas­tis, re­kor­diš­kai išau­gi­nu­sias ši­lu­mos kai­ną, aiš­ki­na „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Jo­nas Bu­me­lis.

Šia va­sa­rą Pak­ruo­jo cent­ri­nė­je ka­ti­li­nė­je bu­vo kū­re­na­mas vie­nas bio­ku­ro ka­ti­las šil­tam van­de­niui ruoš­ti. Gam­ti­nės du­jos bu­vo de­gi­na­mos tik tri­jo­se ma­žes­nė­se kvar­ta­li­nė­se ka­ti­li­nė­se, to­dėl jų su­var­to­ta ge­ro­kai ma­žiau. Eko­no­mi­nio efek­to, de­gi­nant bio­ku­rą, pa­kruo­jie­čiams at­ro­do dar teks il­go­kai lauk­ti, nors ši­lu­mi­nin­kai ti­ki­si jau ki­tų me­tų šil­dy­mo se­zo­ną pra­dė­ti re­konst­ra­vę cent­ri­nę ka­ti­li­nę. Jo­je bū­tų pa­sta­ty­tas ant­ras ga­lin­gas bio­ku­ro ka­ti­las, ku­rio pa­jė­gu­mų pa­kak­tų ir būs­tams šildyti.

Šiuo me­tu bio­ku­ru pa­ga­mi­na­ma kiek dau­giau nei 30 pro­cen­tų mies­tui rei­kia­mo ši­lu­mos kie­kio. „Di­de­lių vil­čių, kad pa­vyks gerokai su­ma­žin­ti šil­dy­mo kai­nas, ne­turime. Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba lei­do sko­lin­tis 5 mi­li­jo­nus li­tų ka­ti­li­nės re­konst­ruk­ci­jai. 50 pro­cen­tų pro­jek­to ver­tės bus den­gia­ma iš LAIF lė­šų, o li­ku­sias sko­lin­tas lė­šas teks var­to­to­jams deng­ti“, – apie į ši­lu­mos kai­nas ki­tų me­tų šil­dy­mo se­zo­no pra­džio­je sa­ko „Pak­ruo­jo ši­lu­mos“ di­rek­to­rius.