Jei elekt­ros skai­tik­lį pa­kei­tė jums ne­sant

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Su­si­ruo­šė­te su­mo­kė­ti už elekt­rą, nu­ra­šy­ti skai­tik­lio rod­me­nis, ati­da­rė­te du­re­les, o ten siurp­ri­zas – nau­jas skai­tik­lis. Ir pra­ne­ši­mas, kad bu­vo nu­ra­šy­ti se­no­jo rod­me­nys. Jums ne­da­ly­vau­jant. O jei jus ap­ga­vo? Jei rod­me­nys nu­ra­šy­ti bend­ro­vės nau­dai? Pa­na­šių min­čių ki­lo ir šiau­lie­čiui Jo­nui, ne­se­niai už mies­to įsi­gi­ju­siam na­mą. Anot jo, už elekt­rą bu­vo su­mo­kė­ta bu­vu­sių sa­vi­nin­kų į prie­kį.

Vy­ras, ne­se­niai nu­vy­kęs į so­dy­bą, elekt­ros skai­tik­lio dė­žu­tė­je ra­do la­pe­lį, kad skai­tik­lis yra pa­keis­tas. Už­fik­suo­ti ir se­no­jo skai­tik­lio rod­me­nys, ke­lias­de­šimt ki­lo­vat­va­lan­džių ma­žes­ni, nei bu­vo su­mo­kė­ta.

„Ar ga­li LES­TO be sa­vi­nin­ko ži­nios ir bu­vi­mo vie­to­je pa­keis­ti skai­tik­lį, ku­ris įreng­tas lau­ke ant stul­po? – ste­bė­jo­si Jo­nas. – Jo­kių pra­ne­ši­mų, kad jis bus kei­čia­mas, ne­ga­vau, nors su­da­ry­da­mas su­tar­tį nu­ro­džiau ir pa­što ad­re­są, ir el. pa­štą, ir te­le­fo­no nu­me­rį.“

Ar ga­li gy­ven­to­jas bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad skai­tik­lį kei­tęs LES­TO dar­bi­nin­kas bu­vo są­ži­nin­gas ir už­ra­šė rea­lius skai­tik­lio rod­me­nis? Vy­ras tei­gia ne­ži­nąs, kiek tiks­liai bu­vo iš­nau­do­jęs elekt­ros ener­gi­jos, tik pri­si­me­na, kad prieš įsi­gy­da­mas na­mą pa­si­žiū­rė­jęs, jog yra ne­ma­žai per­mo­kė­ta.

Tai­gi ma­te­ma­ti­nis už­da­vi­nys: su­mo­kė­ta iki 100 kWh (sa­ki­tik­lio rod­me­nys), rea­liai iš­nau­do­ta (LES­TO už­fik­suo­ta) iki 50, nau­jo skai­tik­lio rod­me­nys 2. Nuo ko­kio rod­mens gy­ven­to­jui rei­kia mo­kė­ti? Ar jam ne­teks bend­ro­vei do­va­no­ti pi­ni­gų, su­mo­kė­tų už 50 kWh, nors jų ne­spė­jo iš­nau­do­ti?

Vis­kas tei­sė­ta

Pa­si­ro­do, AB LES­TO ga­li be klien­to ži­nios ir jam ne­da­ly­vau­jant pa­keis­ti skai­tik­lius, įreng­tus bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se ar ob­jek­tų išo­rė­je, o apie skai­tik­lio pa­kei­ti­mą klien­tai in­for­muo­ja­mi tik pa­lie­kant in­for­ma­ci­nį pra­ne­ši­mą.

Ar ga­li gy­ven­to­jai bū­ti tik­ri, kad bend­ro­vės spe­cia­lis­tai tik­rai tei­sin­gai nu­ra­šė duo­me­nis? Gal pa­pras­čiau­siai pri­ra­šo­mos ke­lios ki­lo­vat­va­lan­dės LES­TO nau­dai? „Be dar­buo­to­jų, ku­rie kei­čia elekt­ros ener­gi­jos skai­tik­lius, bend­ro­vės skai­tik­lių san­dė­liuo­se nuim­to skai­tik­lio rod­me­nys pa­kar­to­ti­nai pa­tik­ri­na­mi at­sa­kin­gų as­me­nų, kad bū­tų už­tik­rin­ta dar­buo­to­jų tei­sin­go dar­bų at­li­ki­mo kont­ro­lė“, – tei­gia Er­nes­tas Nap­rys, AB LES­TO at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne, ir pa­ti­ki­na, kad klien­to per­mo­kė­ta pi­ni­gų su­ma ne­dings. Kai skai­tik­lis yra pa­kei­čia­mas, o už elekt­ros ener­gi­ją yra su­mo­kė­ta dau­giau nei už­fik­suo­ta skai­tik­lio, per­mo­kos yra įskai­to­mos ap­skai­čiuo­jant klien­to ap­mo­kė­tą elekt­ros rod­me­nį.

Elekt­ros skai­tik­liai kei­čia­mi pa­si­bai­gus met­ro­lo­gi­nei pa­tik­rai ar­ba su­tri­kus jų funk­cio­na­vi­mui. Met­ro­lo­gi­nės pa­tik­ros vien­fa­ziams in­duk­ci­niams elekt­ros skai­tik­liams ga­lio­ji­mo lai­kas – 16 me­tų, tri­fa­ziams in­duk­ci­niams ir elekt­ro­ni­niams – 8 me­tai.

Nors vi­zua­liai ap­žiū­rė­jus kei­čia­mą elekt­ros skai­tik­lį jo­kių pa­ki­ti­mų ir ne­ma­ty­ti, jo de­ta­lės su­si­dė­vi me­cha­niš­kai, to­dėl su­var­to­ja­mos elekt­ros kie­kis ap­skai­čiuo­ja­mas ne­tiks­liai. Sa­vait­raš­tis „Šiau­liai plius“ jau ra­šė, kad klai­din­ga ma­ny­ti, jog se­nieji skai­tik­liai tiks­liau fik­sa­vo su­var­to­ja­mos elekt­ros kie­kį nei nau­jieji – se­nie­ji dėl me­cha­ni­nio nu­si­dė­vė­ji­mo tie­siog fik­suo­da­vo ne taip tiks­liai kaip nau­jie­ji. Nau­jai die­gia­mi elekt­ro­ni­niai elekt­ros ener­gi­jos skai­tik­liai yra du kar­tus tiks­les­ni ir jaut­res­ni nei se­nie­ji. Bū­tent toks skai­tik­lis ir bu­vo įdieg­tas į re­dak­ci­ją be­si­krei­pu­sio šiau­lie­čio so­dy­bo­je.

„Jei vis dėl­to gy­ven­to­jams ky­la abe­jo­nių dėl skai­tik­lio funk­cio­na­vi­mo, jie ga­li kreip­tis į te­ri­to­ri­nį LES­TO klien­tų ap­tar­na­vi­mo cent­rą ar­ba re­gist­ruo­ti sa­vo pra­ne­ši­mą kon­tak­tų cent­ro te­le­fo­nu 1802. LES­TO spe­cia­lis­tai at­vyks ir pa­tik­rins skai­tik­lį. Jei bus nu­sta­ty­tas ge­di­mas, skai­tik­lis bus pa­keis­tas, o už­fik­suo­tos elekt­ros ener­gi­jos kie­kis bus per­skai­čiuo­tas pa­gal anks­čiau su­var­to­tos elekt­ros ener­gi­jos kie­kių vi­dur­kį“, – tei­gia Er­nes­tas Nap­rys, AB LES­TO at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne.

Van­dens ir du­jų skai­tik­liai – pa­tal­po­se

Jei dau­gu­ma elekt­ros skai­tik­lių įreng­ta bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se ar ob­jek­tų išo­rė­je, tai spe­cia­lis­tai, no­rė­da­mi pa­keis­ti du­jų ar van­dens skai­tik­lį, tu­ri bels­tis gy­ven­to­jams į du­ris.

Bend­ro­vė „Lie­tu­vos du­jos“ at­lie­ka at­ran­ki­nę met­ro­lo­gi­nę skai­tik­lių pa­tik­rą. Skai­tik­liai, pa­te­kę į kont­ro­li­nės gru­pės im­tį, yra iš­mon­tuo­ja­mi, o vie­toj jų su­mon­tuo­ja­mi ki­ti, tu­rin­tys ati­tik­ties įver­ti­ni­mą.

„Jei bend­ro­vės ins­pek­to­riai ne­nus­ta­to pa­žei­di­mo – skai­tik­lio su­ga­di­ni­mo at­ve­jo, tai var­to­to­jo duo­me­nų ba­zė­je anu­liuo­ja­me pri­skai­čiuo­tus ir at­sta­to­me fak­tiš­kai ras­tus du­jų kie­kius. Jei su­si­da­ro per­mo­ka, tai gy­ven­to­jo pra­šy­mu ji ga­li bū­ti grą­žin­ta į jo są­skai­tą ar­ba ji ga­li bū­ti į­skai­ty­ta į bū­si­mus mo­kė­ji­mus mo­kant pa­gal ga­lio­sian­čias du­jų kai­nas“, – tei­gia Si­gi­ta Pet­ri­ko­ny­tė-Jur­kū­nie­nė, AB „Lie­tu­vos du­jos“ at­sto­vė spau­dai.

UAB „Šiau­lių van­de­nys“ dau­gia­bu­čių na­mų bu­tuo­se įreng­tų ge­ria­mo­jo van­dens skai­tik­lių met­ro­lo­gi­nę pa­tik­rą at­lie­ka kas ket­ve­rius me­tus. Da­bar dau­gia­bu­čių na­mų bu­tuo­se kei­čia­mi šal­to van­dens skai­tik­liai, įreng­ti iki 2008 m. bir­že­lio 30 d.

„Jei nu­tin­ka taip, kad rei­kia gy­ven­to­jui keis­ti skai­tik­lį, o jis bū­na su­mo­kė­jęs į prie­kį, į tai at­si­žvel­gia­ma“, – tei­gia Vai­da Preik­šai­tie­nė, UAB „Šiau­lių van­de­nys“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to re­fe­ren­tė.

„Pir­miau­sia pa­tik­ri­na­ma skai­tik­lio būk­lė. Jei jis vei­kia, ne­pa­žeis­tas, tai į prie­kį ap­mo­kė­ti ku­bi­niai karš­to van­dens met­rai įskai­to­mi kaip nau­jo skai­tik­lio pra­di­niai rod­me­nys. Jei skai­tik­lis ne­vei­kia ar yra pa­žeis­tas, ta­da at­lie­ka­ma karš­to van­dens su­var­to­ji­mo ana­li­zė, at­si­žvel­gia­ma į skai­tik­lio ge­di­mo prie­žas­tis ir AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ su­da­ry­ta ko­mi­si­ja prii­ma ga­lu­ti­nį spren­di­mą“, – tei­gė To­ma Grikš­tie­nė, AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ at­sto­vė spau­dai.

Gy­ven­to­jai kar­tais gud­rau­ja

Įvai­rios per­mo­kos at­si­ran­da ir dėl ki­to­kių, kar­tais ne vi­sai gra­žių, prie­žaš­čių. Siek­da­mi su­tau­py­ti už du­jas, elekt­rą ar van­de­nį, gy­ven­to­jai grie­bia­si įvai­rių gud­ry­bių. Kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė – skai­tik­lio su­ga­di­ni­mas. Ki­ti ban­do su­tau­py­ti ir su­ži­no­ję, kad pa­slau­ga brangs, tie­siog su­mo­kėdami už dar ne­su­nau­do­tą elekt­ros ar du­jų kie­kį. Ta­da su pro­ble­ma su­si­du­ria­ma ne tik kei­čiant skai­tik­lius, bet ir vyk­dant ei­li­nę duo­me­nų nu­ra­šy­mo pa­tik­rą.

Va­kar Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no di­des­nes du­jų kai­nas bui­ti­niams var­to­to­jams. Du­jos gy­ven­to­jams brangs šiek tiek dau­giau nei penk­ta­da­liu, tai­gi neat­me­ta­ma, kad gy­ven­to­jai, siek­da­mi su­tau­py­ti, puls mo­kė­ti „į prie­kį“.

Pa­di­din­ti ta­ri­fai gy­ven­to­jams įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 d. Var­to­to­jai, ku­rie per me­tus su­nau­do­ja iki 500 kub. m gam­ti­nių du­jų, mo­kės kin­ta­mą ta­ri­fo da­lį – 2,79 Lt/kub. m (46 ct dau­giau). Gy­ven­to­jai, su­var­to­jan­tys per me­tus 500–20 000 kub. m, mo­kės 2,17 Lt/kub. m (42 ct dau­giau). Pas­to­vus ta­ri­fas už gam­ti­nes du­jas iš­liks tas pa­ts (I gru­pės var­to­to­jams – 1,95 Lt/mėn., II gru­pės var­to­to­jams – 13,81 Lt/mėn.).

Pas­kai­čiuo­ta, kad vi­du­ti­niš­kai var­to­to­jui są­skai­ta už du­jas pa­di­dės 1,3 Lt. Tiems, ku­rie du­jo­mis šil­do­si na­mus, są­skai­ta ga­li išaug­ti dau­giau nei šim­tu li­tų.

Su­ži­no­ję apie brang­sian­čias du­jas, pa­kal­bin­ti pa­šte mo­kes­čius mo­kan­tys žmo­nės tei­gė tik­rai ki­tą mė­ne­sį su­mo­kė­sian­tys dau­giau, ne­gu iš tik­rų­jų su­nau­do­jo du­jų. „Gal daug į prie­kį ir ne­mo­kė­siu, bet ke­pa­lui duo­nos tik­rai liks, – šyp­so­jo­si vy­res­nio am­žiaus mo­te­ris. – Juk ir mums, sen­jo­rams, rei­kia gy­ven­ti.“

„Lie­tu­vos du­jų“ duo­me­nų ba­zė, pa­si­tel­kus įvai­rias me­to­di­kas, ro­do kiek du­jų tu­rė­tų su­var­to­ti gy­ven­to­jai. At­siž­vel­gia­ma į oro tem­pe­ra­tū­rą ir ki­tus fak­to­rius. Jei ma­to­ma, kad gy­ven­to­jas su­var­to­jo dau­giau ar yra ko­kių nors nea­ti­ti­ki­mų, ins­pek­to­riai vyks­ta tik­rin­ti, – tei­gė „Lie­tu­vos du­jų“ at­sto­vė spau­dai. Nus­ta­čius per­mo­ką, gy­ven­to­jas tu­ri mo­kė­ti nuo ins­pek­to­riaus už­fik­suo­to rod­mens nau­jo­mis ga­lio­jan­čio­mis kai­no­mis. Per­mo­ka ar­ba ga­li bū­ti grą­žin­ta, ar­ba lie­ka tol, kol iš­si­ly­gi­na su­ma.“

Tai­gi gy­ven­to­jai ne­bū­na bau­džia­mi. Jei nu­si­šyp­sos lai­mė ir bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ ins­pek­to­riai neap­si­lan­kys pas jus na­mie, bū­si­te su­tau­pę vie­ną ki­tą li­tą. „Vi­si juk mo­ka į prie­kį, tik rei­kia tai da­ry­ti pro­tin­gai – ne­pri­si­ra­šy­ti šim­tus „ku­bų“, – drau­giš­kai pa­ta­rė vy­res­nio am­žiaus vy­ras.

Kai brangs­ta elekt­ros ener­gi­ja, AB LES­TO taip pat pa­ste­bi išau­gu­sius dek­la­ruo­ja­mus su­var­to­tos elekt­ros kie­kius, ta­čiau tai nė­ra ryš­ki ten­den­ci­ja, svy­ra­vi­mai nė­ra di­de­li.

„Jei LES­TO nu­sta­to, kad var­to­to­jo dek­la­ruo­ti skai­tik­lio rod­me­nys smar­kiai ski­ria­si nuo įpras­tai kas mė­ne­sį nu­ro­do­mų, skai­tik­lis ga­li bū­ti pa­tik­rin­tas ir, nu­sta­čius nea­ti­ti­ki­mų, at­lie­ka­mi per­skai­čia­vi­mai. Jie ga­li bū­ti at­lik­ti ir įpras­tų pa­tik­ri­ni­mų me­tu, jei už­fik­suo­ja­mas di­des­nis nea­ti­ti­ki­mas. Pa­tik­ri­ni­mo me­tu iki už­fik­suo­to rod­mens su­var­to­tos elekt­ros ener­gi­jos kie­kis ap­skai­to­mas bu­vu­sia kai­na, o po pa­tik­ri­ni­mo – nau­jo­mis kai­no­mis, to­dėl klien­tai, no­rė­ję ne­są­ži­nin­gai pa­si­nau­do­ti si­tua­ci­ja, ne­tu­rė­tų nu­steb­ti, jei vė­liau ap­mo­kė­tas elekt­ros ener­gi­jos kie­kis nea­ti­tiks dek­la­ruo­tų rod­me­nų ir rei­kės pa­deng­ti skir­tu­mą. Pa­pil­do­mos nuo­bau­dos nė­ra tai­ko­mos“, – tei­gia bend­ro­vės at­sto­vas.

Anot „Šiau­lių van­de­nų“ at­sto­vės Džiul­je­tos Mar­ti­nai­tie­nės, van­duo bran­go prieš ke­le­rius me­tus, to­dėl da­bar ne­nus­ta­to­ma ir at­ve­jų, kad gy­ven­to­jai pikt­nau­džiau­tų prieš pa­bran­gi­nant pa­slau­gą su­mo­kė­da­mi dau­giau.