Gyventojai mažina sąskaitas už šilumą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Kau­lų ne­lau­žo nei ši­lu­ma, nei su­ma­žė­ju­sios są­skai­tos. Re­no­vuo­tas Šiau­lių mies­to dvy­li­kaaukš­tis žie­mą su­tau­pė nuo 40 iki 70 pro­cen­tų lė­šų, anks­čiau skir­tų šil­dy­ti. Šia­me na­me šal­čiau­sią mė­ne­sį už ši­lu­mą su­si­kau­pia 300 li­tų są­skai­ta vidutiniam butui. Sąs­kai­tų ne­si­bai­mi­na ir už­mies­čio gy­ven­to­jai: šildosi malkomis ir saule.

Su­tau­pė 30 tūks­tan­čių

Til­žės gat­vės 26-ajame dvy­li­kos aukš­tų na­me re­no­va­ci­ja baig­ta per­nai. Per žie­mą na­mo bend­ri­ja su­tau­pė 32 tūks­tan­čius li­tų, nors po di­džiojo re­mon­to pra­dė­jo šil­dy­ti ir laip­ti­nes.
Bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Kau­pie­nė sa­ko, kad šis na­mas – „ne­dė­kin­gas“ pa­sta­tas. Vi­si bu­tai tu­ri daug išo­ri­nių sie­nų, daug plo­to uži­ma laip­ti­nės. Tai reiš­kia, kad daug ši­lu­mos na­mas iki re­no­va­ci­jos iš­leis­da­vo vė­jais.

Da­bar sie­nos ap­šil­tin­tos ak­mens va­ta, pa­deng­tos ne pi­giau­sia ap­dai­la. Ap­šil­tin­tas ir sto­gas. Vi­suo­se bu­tuo­se – plas­ti­ki­niai lan­gai. Kiek­vie­nas bu­tas ga­li re­gu­liuo­ti šil­dy­mą. Su­nau­do­tas ši­lu­mos kie­kis ma­tuo­ja­mas pa­gal tai, kiek karš­to van­dens pra­te­kė­jo per bu­to šil­dy­mo sis­te­mą.

Pie­ti­nės pu­sės gy­ven­to­jai, anot J. Kau­pie­nės, žie­mą su­tau­pė ko­ne 70 pro­cen­tų šil­dy­mui skir­tų lė­šų. Iš šal­tes­nės pu­sės – iki 40 pro­cen­tų. Gy­ven­to­jai su­ta­rę, kad bu­te šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu pa­lai­kys ne ma­žiau kaip 16 laips­nių ši­lu­mos.

70 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­tas anks­čiau šia­me na­me šal­čiau­sią žie­mos mė­ne­sį mo­kė­da­vo 600 li­tų vien už šil­dy­mą. Da­bar – 300.

„Su­nau­do­ja­me ma­žiau ši­lu­mos, o gy­ve­na­me – šil­čiau. Džiau­gia­mės, kad re­no­va­ci­ją at­li­ko­me visiškai, o ne da­li­mis. Tik vie­nos laip­ti­nės neiš­si­da­žė­me ir lif­tų ne­pa­kei­tė­me. Ži­nau, kad kai ku­rie na­mai tau­pė – pa­si­li­ko se­ną šil­dy­mo sis­te­mą ar­ba pa­gai­lė­jo sto­gui ap­šil­tin­ti, to­dėl ne­jau­čia di­de­lio efek­to“, – pa­sa­ko­jo pir­mi­nin­kė.

Na­me – 48 bu­tai. Dau­gu­ma sa­vo pa­sko­los da­lį su­mo­kė­jo iš­kart. Bend­rai – be­veik mi­li­jo­ną li­tų. 19 bu­tų mo­ka pa­sko­lą da­li­mis. Da­bar ši sko­la sie­kia 300 tūks­tan­čių li­tų. 700 tūks­tan­čių litų re­no­va­ci­ją rė­mė vals­ty­bė.

Skir­tu­mas – ke­lis kar­tus

AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ tei­si­nin­kė-at­sto­vė spau­dai To­ma Grikš­tie­nė in­for­ma­vo, kad re­no­vuo­ti ar­ba nau­ji dau­gia­bu­čiai, su­var­to­jan­tys ma­žiau­siai ši­lu­mos, šal­čiau­sią mė­ne­sį ga­li iš­si­vers­ti ir su 200 li­tų. Pa­ly­gi­no pa­na­šaus dy­džio na­mus. Pa­vyz­džiui, Ge­gu­žių gat­vės 19 na­mas, ku­ria­me yra 60 bu­tų, sta­ty­tas 1971 me­tais. Už 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­to šil­dy­mą žmo­nės mo­kė­jo 174,35 li­to per mė­ne­sį. Dai­nų gat­vės 4-asis re­no­vuo­tas na­mas to­kio pat dy­džio bu­tą per mė­ne­sį šil­dė už 234,59 li­to

Dau­giau­sia Šiau­liuo­se yra se­nos sta­ty­bos ir ne­re­no­vuo­tų na­mų. Dai­nų gat­vės 64 na­mo gy­ven­to­jai už 60 kvad­ra­ti­nių met­rų ­šil­dy­mą praė­ju­sią žie­mą mo­kė­jo 362,08 li­to. Dau­gu­ma to­kių bu­tų mies­te mo­ka 400-500 li­tų per mė­ne­sį.

Se­nos sta­ty­bos ir pra­stos ši­lu­mi­nės izo­lia­ci­jos na­mai su­mo­ka kos­mi­nes su­mas už šil­dy­mą: Dva­ro gat­vės 52 na­mo gy­ven­to­jai už 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to buto ­šil­dy­mą praė­ju­sią žie­mą mo­kė­jo 698,50 li­to, P. Vi­šins­kio gat­vės 37 na­mas – 1088,91 li­to, Vil­niaus gat­vės 213a – 1107,01 li­to.

Anot T. Grikš­tie­nės, šil­dy­mo se­zo­no me­tu bio­ku­rą nau­do­jan­ti nau­ja ter­mo­fi­ka­ci­nė elekt­ri­nė ga­mins apie 50 pro­cen­tų Šiau­lių mies­to var­to­to­jams rei­ka­lin­gos ši­lu­mos ener­gi­jos. Dėl to ši­lu­mos kai­na šiau­lie­čiams nuo šių me­tų spa­lio mė­ne­sio ma­žė­ja 16,6 pro­cen­to.

Svei­ka­tos są­skai­ta ne­tau­po

Ap­link Šiau­lius esan­čio­se gy­ven­vie­tė­se žmo­nės dau­giau­siai šil­do­si mal­ko­mis.

Ge­gu­žiu­kų kai­mo gy­ven­to­ja Dai­va Gai­lie­nė sa­kė jau pa­si­rū­pi­nu­si mal­ko­mis – 12 ku­bi­nių met­rų. Vie­no ku­bo kai­na – 135 li­tai. Tiek pa­kaks vi­sai žie­mai, nors na­mas ne­ma­žas ir ne itin nau­jas. Mo­te­riai dar dau­giau mal­kų pri­reiks jos šilt­na­miams, ku­riuo­se anks­ty­vą pa­va­sa­rį žy­dės gė­lės.

Ne­to­lie­se gy­ve­nan­ti me­di­kų šei­ma Ona ir Eu­ge­ni­jus Mi­ka­liū­nai šil­do­si du­jo­mis. Tie­sa, jas įjun­gia tik nuo lapk­ri­čio pa­bai­gos, o da­bar – tik sa­vait­ga­liais, kai at­vyks­ta vai­kai ir vai­kai­čiai į sve­čius.

„Kol mes dvie­se, mums pa­kan­ka ir ži­di­nį pa­kū­ren­ti, – sa­ko O. Mi­ka­liū­nie­nė. – Aš mėgs­tu vė­siau. Vy­ras – šil­čiau. Pa­na­šu, kad mums mal­kų dau­giau pri­rei­kia pir­čiai, nei ži­di­niui. Kol abu dir­ba­me, svei­ka­tos są­skai­ta ne­tau­po­me.“

Kai­rių mies­te­ly­je de­vin­tą de­šim­tį įpu­sė­jęs Vla­das gy­ve­na ma­ža­me me­di­nia­me na­me. Mal­kų tu­ri už­tek­ti­nai – dviem se­zo­nams.

„Vis­kas se­no­viš­kai čia, – aiš­ki­na Pra­nas. – Na­mas se­nas, lan­gai ne­san­da­rūs. Tik už­kam­šiau prieš žie­mą. Kū­re­nu kros­nį mal­ko­mis – pri­šy­la nuo sie­ne­lės. Boi­le­ry­je kais­ta van­duo“.

Aukš­ta­sis pi­lo­ta­žas

Kai­rių pa­kraš­ty­je gy­ve­nan­tis Vy­gin­tas As­ta­se­vi­čius – na­gin­gas ir tech­niš­kas žmo­gus. Na­mas nau­jas. Ant sto­go pa­sta­ty­tas sau­lės ko­lek­to­rius. Vy­ras na­mus šil­do du­jo­mis. Praė­ju­sią žie­mą dau­giau nei 300 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to na­mą šal­čiau­sią mė­ne­sį šil­dė už 700 li­tų.

„Tai ne tik už šil­dy­mą, bet ir už du­jas, elekt­rą. Kai ku­rie ma­no pa­žįs­ta­mi už dvie­jų kam­ba­rių bu­to šil­dy­mą pa­na­šiai mo­ka“, – pa­tiks­li­na V. As­ta­se­vi­čius, vis­ką na­muo­se su­mon­ta­vęs ir įren­gęs pa­ts.

Vy­ras nu­spren­dė gy­ven­ti kom­for­tiš­kai, ta­čiau eko­no­miš­kai. Jo nuo­mo­ne, mal­ko­mis kū­re­nan­tys žmo­nės ne­pas­kai­čiuo­ja įdė­to dar­bo – su­pjau­ti, su­skal­dy­ti, su­neš­ti, dve­jus me­tus džio­vin­ti.

Na­mus įren­gi­nė­jo kruopš­čiai. Su šil­dy­mo bei vė­di­ni­mo sis­te­mo­mis dir­bo ket­ve­rius me­tus. V. As­ta­se­vi­čiaus tei­gi­mu, na­mas pir­miau­sia tu­ri bū­ti ge­rai ap­šil­tin­tas – rei­kia ge­ros ši­lu­mi­nės var­žos. Ta­da bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti vė­di­ni­mo sis­te­ma. Ver­ta ne­pa­gai­lė­ti in­ves­ti­ci­jų į šil­dy­mo sis­te­mos pro­jek­tą.

Elekt­ro­ni­ka V. As­ta­se­vi­čiaus na­muo­se pa­lai­ko 20 laips­nių ši­lu­mą. Jam da­bar ne­rei­kia nė pirš­to pa­ju­din­ti, kad at­vė­sus orui įsi­jung­tų šil­dy­mas. Van­duo pa­kai­ti­na­mas nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis – ry­te ir va­ka­re, kai vi­si bū­na na­mie.

Lan­gai na­muo­se ne­vars­to­mi. Vė­di­na­ma re­ku­pe­ra­ci­ne sis­te­ma – kai išei­nan­tis šil­tas oras su­šil­do įei­nan­tį iš lau­ko. „Gau­na­si ne­di­de­lis ši­lu­mos nuo­sto­lis, o elekt­ros su­nau­do­ja­ma taip pat ne­daug – vie­na ki­lo­vat­va­lan­dė per pa­rą. Ar ge­riau bū­tų iš­leis­ti daug ši­lu­mos per lan­gus, o vė­liau kū­ren­ti?“

V. As­ta­se­vi­čiaus nuo­mo­ne, jo pa­si­rink­tas šil­dy­mo bū­das yra vie­nas tin­ka­miau­sių. Mal­kos – daug rū­pes­čių. Geo­ter­mi­nis šil­dy­mas – nie­ka­da neat­si­per­kan­ti bran­gi in­ves­ti­ci­ja: „Ne­si­gai­liu, kad in­ves­ta­vau daug į elekt­ro­ni­ką, ku­ri už ma­ne da­bar vis­ką dir­ba. Pla­nuo­ju pa­sta­ty­ti dar vie­ną sau­lės ko­lek­to­rių. Ši­lu­mos vo­niai ne­bus per daug net va­sa­rą.“