Dėl šilumos punktų daromas dramblys

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šiau­lių po­li­ti­kai neišb­ren­da iš svars­ty­mų, ko­kius ši­lu­mos punk­tų prie­žiū­ros ta­ri­fus tvir­tin­ti. Na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius tei­gia, jog „iš mu­sės da­ro­mas dramb­lys“.

Ne­be­tu­ri kur trauk­tis

Mies­to Ta­ry­bai šį mė­ne­sį vėl bus tei­kia­mi ši­lu­mos punk­tų prie­žiū­ros ta­ri­fai. Šį kar­tą al­ter­na­ty­vūs spren­di­mo pro­jek­tai: vie­nas – ad­mi­nist­ra­ci­jos, ki­tas – So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos. Ga­li bū­ti ir dar vie­nas – ak­ty­vių pi­lie­čių.

Ad­min­ist­ra­ci­ja pa­gal įsi­ga­lio­ju­sią nau­ją me­to­di­ką ta­ri­fus di­fe­ren­ci­juo­ja ir mak­si­ma­lią kai­ną šok­di­na aukš­tyn: net iki 23 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą (tiek mo­kė­tų se­nas, ma­žas dau­gia­bu­tis). Tik re­no­vuo­tas na­mas ga­li ti­kė­tis ma­žes­nės kai­nos – 8 cen­tų. So­cial­de­mok­ra­tai siū­lo pa­lik­ti 10 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą – už tiek ši­lu­mos punk­tus da­bar pri­žiū­ri „Šiau­lių ener­gi­ja“.

Du kar­tus pri­ežiū­ros ta­ri­fų klau­si­mas jau bu­vo iš­brauk­tas iš Ta­ry­bos po­sė­džių dar­bot­var­kės. Šiaulių miesto me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas įsi­ti­ki­nęs, jog ne­bė­ra kur trauk­tis.

Praėjusią sa­vai­tę įvy­ku­sia­me Ta­ry­bos na­rių pa­si­ta­ri­me jis pri­mi­nė, jog nuo lie­pos 1 die­nos bend­ro­vė „Šiau­lių ener­gi­ja“ ne­be­ga­lės pri­žiū­rė­ti ši­lu­mos punk­tų. Tai ak­tua­lu 400 mies­to dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se ši­lu­mos punk­tus pri­žiū­rė­jo ši­lu­mos tie­kė­jai.

„Mes ne­pa­da­rė­me sa­vo dar­bo, gy­ven­to­jams rei­kia pa­si­rink­ti nau­jus pri­žiū­rė­to­jus, o prie­žiū­ros ta­ri­fo nė­ra“, – sa­kė me­ras.

Įs­ta­ty­me – skir­tin­gos nuo­sta­tos

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­me yra iš­ly­ga, jog lai­ki­nai, kol gy­ven­to­jai nė­ra pa­si­rin­kę nau­jo pri­žiū­rė­to­jo, ši­lu­mos punk­tus ga­li pri­žiū­rė­ti se­na­sis. Bet tei­si­nin­kai po­li­ti­kams skir­tin­gai aiš­ki­na, ku­ri iš šių prieš­ta­rau­jan­čių vie­na ki­tai įsta­ty­mo nuo­sta­tų yra „vir­šes­nė“.

Ki­ta pro­ble­ma, kaip grą­žin­ti ši­lu­mos punk­tų at­kū­ri­mo są­nau­dų mo­kes­tį? Šios są­nau­dos iš ši­lu­mos kai­nos nuo va­sa­rio mė­ne­sio bu­vo iš­brauk­tos. „Šiau­lių ener­gi­ja de­juo­ja, kad dėl to jau pa­ty­ru­si per 300 tū­saktn­čių li­tų nuo­sto­lio, keis­da­ma su­ge­du­sią punk­tų įran­gą.

To­dėl svars­to­ma įves­ti punk­tų at­kū­ri­mo mo­kes­tį – po 5–6 cen­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą bu­to plo­to.

Ele­men­ta­raus da­ly­ko neį­veikia

„Iš mu­sės da­ro­mas dramb­lys“, – įsi­ti­ki­nęs Alf­re­das Ged­man­tas, bend­ro­vės „Šiau­lių na­mų val­da“ va­do­vas.

Jo nuo­mo­ne, ar­ba po­li­ti­kai ne­sup­ran­ta ele­men­ta­raus da­ly­ko, ar­ba ban­do rink­tis rin­ki­mų taš­kus.

„Nors ko­kį spren­di­mą te­gu prii­ma, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius. – Juk rei­kia ruoš­ti na­mus nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui, su­kaup­ti lė­šų. Ar no­ri su­tau­py­ti pi­ni­gų už šil­dy­mą, ne­šil­dy­da­mi na­mų?“

Bend­ro­vė „Šiau­lių na­mų val­da“ pri­žiū­ri 70 ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių vi­di­nes šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mas. Bet už ši­lu­mos punk­tų prie­žiū­rą dar mo­ka­ma „Šiau­lių ener­gi­jai“. Iš vi­so su­si­da­ro 15 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą. Ši­lu­mos punk­tus ad­mi­nist­ra­to­rius pa­ts ren­gia­si pri­žiū­rė­ti ar skelb­ti prie­žiū­ros kon­kur­sus, jei­gu gy­ven­to­jai pa­gei­daus.

A. Ged­man­to nuo­mo­ne, Ta­ry­ba tvir­tin­da­ma, prie­žiū­ros ta­ri­fus, tu­rė­tų at­si­žvelg­ti į rea­lią si­tua­ci­ją, nes ku­ro ir ki­tos kai­nos smar­kiai šo­ko aukš­tyn.

„Bet te­gu tik grei­čiau tvir­ti­na vie­no­kį ar ki­to­kį ta­ri­fą, vė­liau ga­lės per­žiū­rė­ti, jei­gu pa­si­ro­dys, kad pri­žiū­rė­to­jai neiš­si­lai­ko ar jų neat­si­ran­da“, – sa­kė na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius.