Daugiabučių renovacijos pinigų statybų bendrovėms nereikia

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­ra (AEE­DA) per Cen­tri­nę per­kan­či­ą­ją or­ga­ni­za­ci­ją (CPO) vyk­dė vie­šuo­sius pir­ki­mus ke­tu­riems mies­to dau­gia­bu­čiams re­no­vuo­ti. Po pir­ki­mų pa­aiš­kė­jo sen­sa­cin­gas da­ly­kas – ne­at­si­ra­do nė vie­nos sta­ty­bų ben­dro­vės, no­rin­čios at­nau­jin­ti Aly­taus dau­gia­bu­čius.

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je AEE­DA per CPO pa­skel­bė vie­šą­jį ran­gos dar­bų kon­kur­są re­no­vuo­ti Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės 18 na­mą. Pra­di­nė re­no­va­ci­jos kai­na, va­do­vau­jan­tis in­ves­ti­ci­niu pro­jek­tu, bu­vo be­veik 419 tūkst. li­tų. Kon­kur­sas pa­ty­rė fias­ko ne­at­si­ra­dus nė vie­no pir­kė­jo.

Sau­sio pir­mo­mis die­no­mis agen­tū­ra per mi­nė­tą or­ga­ni­za­ci­ją vyk­dė vie­šą­jį pir­ki­mą Li­kiš­kė­lių gat­vės 36, 38 ir 40 dau­gia­bu­čiams nu­sta­tant pra­di­nę 1 mln. 336 tūkst. li­tų pra­di­nę kai­ną. Ta­čiau vėl­gi at­si­ti­ko taip pat – ne­at­si­ra­do nė vie­no no­rin­čio­jo at­lik­ti šių na­mų at­nau­ji­ni­mą.

Sta­ty­bų ben­dro­vių ne­su­do­mi­no dar­bai be­veik už 2 mln. li­tų. Aly­tiš­kiams tols­ta vals­ty­bės ža­da­ma pa­gal­ba at­nau­ji­nant sa­vo būs­tus – re­no­va­ci­jos iš­lai­dų pa­den­gi­mas 40 proc.

AEE­DA di­rek­to­riaus Pra­no Ja­ciuns­ko tei­gi­mu, to­kia pa­dė­tis su­si­klos­tė dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – Lie­tu­vo­je į dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos rin­ką vie­nu me­tu pa­teik­ta per daug na­mų, apie 800, sta­ty­bų įmo­nės dėl dar­bo jė­gos sty­giaus ne­pa­jė­gios at­lik­ti sta­ty­bų ran­gos dar­bų.

AEE­DA, įkur­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mai vyk­dy­ti, da­bar svars­to ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bės pa­keis­ta re­no­vuo­ja­mų na­mų ran­gos dar­bų pir­ki­mo tvar­ka ir vie­šuo­sius pir­ki­mus vyk­dy­ti pati. Ne­pa­kei­tus mi­nė­tos tvar­kos kon­kur­sai ga­lė­jo bū­ti vyk­do­mi tik per CPO.

Pir­muo­ju eta­pu Aly­taus mies­te tu­ri bū­ti re­no­vuo­ta 18 dau­giau­sia ši­lu­mos ener­gi­jos su­nau­do­jan­čių dau­gia­bu­čių. Jiems per­nai AEE­DA ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­ti in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai. Pas­ta­ruo­sius be­veik už 29 tūkst. li­tų pa­ren­gė Kau­no in­di­vi­du­a­lio­ji įmo­nė „Ju­ra­to­riai“.

Šiuo me­tu agen­tū­ra per CPO ieš­ko 31 mies­to dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jai rei­ka­lin­gų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ren­gė­jų. Ta­čiau taip pat ne­sėk­min­gai kaip sta­ty­bos ran­gos dar­bų vyk­dy­to­jų. Pro­jek­tų ren­gė­jų ne­at­si­ra­do net tri­juo­se kon­kur­suo­se. Pa­sak P.Ja­ciuns­ko, ti­kė­ti­na, kad vie­nam pro­jek­tui pa­reng­ti nu­sta­ty­ta per ma­ža kai­na – 1 tūkst. 915 li­tų.

In­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų parengimo konkursus to­liau ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bė padedant agen­tūrai.

Pir­mas nu­si­vy­li­mas – spa­lį

AEE­DA pir­mus dau­giau­sia ši­lu­mos ener­gi­jos su­nau­do­jan­čių še­šių dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos dar­bų kon­kur­sus per CPO su­ren­gė per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je. Ta­da ran­go­vai pa­rink­ti iš Aly­taus ir Prie­nų.

Ta­čiau su­tar­tys su jais ne­pa­si­ra­šy­tos dėl pa­siū­ly­tų per di­de­lių re­no­va­ci­jos dar­bų kai­nų, su ku­rio­mis ne­su­ti­ko re­no­vuo­ti­nų dau­gia­bu­čių ben­dri­jos. Dėl ne­pa­si­ra­šy­tų su­tar­čių agen­tū­ra net bu­vo iš­mes­ta iš CPO. Mat taip elg­tis pa­gal vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo per pas­ta­rą­ją Ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mą or­ga­ni­za­ci­ją tvar­ką ne­bu­vo ga­li­ma.

Sie­kiant Aly­tu­je ne­stab­dy­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos, vė­liau agen­tū­ra, kaip per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, į CPO grą­žin­ta.

Da­bar aki­vaiz­du, kad ir į CPO grą­žin­tai AEE­DA pir­ki­mai per šią or­ga­ni­za­ci­ją bū­si­mai dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai nau­dos kol kas ne­duo­da.