Butus parduoti ragina šildymo kainų botagas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Pa­si­bai­gus šil­dy­mo se­zo­nui, pa­dau­gė­jo skel­bi­mų apie par­duo­da­mus bu­tus. Sa­vi­nin­kai ne­sle­pia, kad pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus ap­si­spren­džiant par­duo­ti būs­tą – šil­dy­mo kai­nos. Ta­čiau ne vi­siems pa­si­se­ka gau­ti pa­gei­dau­ja­mą su­mą.

Rin­ka at­gy­ja nuo pa­va­sa­rio

Skel­bi­mai pe­rio­di­ko­je, in­ter­ne­te, skel­bi­mų len­to­se apie par­duo­da­mus, iš­nuo­mo­ja­mus ar no­ri­mus iš­nuo­mo­ti bu­tus daž­niau pa­si­ro­dy­ti ima nuo ge­gu­žės, ypač – nuo mė­ne­sio vi­du­rio. Kuo­met bu­tų sa­vi­nin­kai pa­sku­ti­nį kar­tą su­mo­ka praė­ju­sio šil­dy­mo se­zo­no są­skai­tas.

Dau­giau­siai skel­bia­ma apie par­duo­da­mus bu­tus Kruo­jos kvar­ta­le, kur ir yra di­džio­ji da­lis Pak­ruo­jo dau­gia­bu­čių.

Už Tai­kos gat­vė­je dau­gia­bu­ty­je esan­tį tvar­kin­gą vie­no kam­ba­rio bu­tą sa­vi­nin­kai pra­šo tris­de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų. Re­gu­lia­riai apie tai skel­bia.

Žmo­nės sa­kė, jog skel­bi­mu su­si­do­mė­ju­sie­ji skam­bi­na, ta­čiau kal­ba pa­pras­tai bai­gia­si, iš­gir­dus kai­ną. Nes bu­tų rin­ka be­si­do­min­tys žmo­nės ži­no – būs­tus Tai­kos gat­vės dau­gia­bu­čiuo­se yra sun­ku iš­lai­ky­ti bū­tent dėl di­de­lių są­skai­tų už šil­dy­mą.

Už Kruo­jos kvar­ta­le par­duo­da­mą dvie­jų kam­ba­rių bu­tą sa­vi­nin­kė no­rė­tų gau­ti iki pen­kias­de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų. Mo­te­ris žur­na­lis­tams sa­kė: ke­lia­si pas duk­rą, su šei­ma gy­ve­nan­čią čia pat Pak­ruo­jy­je. Iš men­kų pa­ja­mų sa­vo­jo bu­to ne­beiš­lai­ko. Ant­raip jo neat­si­sa­ky­tų, nei­tų gy­ven­ti ten, kur truks erd­vės.

Kai­na kren­ta

Vie­no ar dvie­jų kam­ba­rių bu­tai siū­lo­mi daž­niau­siai. Tri­jų kam­ba­rių bu­tų par­duo­da­ma re­čiau, jų pra­di­nė kai­na ne­daug (iki de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų) ski­ria­si nuo dvie­jų kam­ba­rių bu­tų.

Sa­vi­nin­kų pa­gei­dau­ja­mos kai­nos ne ga­lu­ti­nės, pir­kė­jai nu­de­ra kar­tais ir ne­ma­žą da­lį. Ypač jei bu­tas – ši­lu­mai im­les­niuo­se va­di­na­muo­siuo­se „blo­ki­niuo­se“ na­muo­se. Anks­tes­niais me­tais įta­ką kai­noms tu­rė­jęs šiuo­lai­kiš­kas bu­to re­mon­tas, įstik­lin­tas bal­ko­nas jau ne­bes­ka­ti­na pir­kė­jų mo­kė­ti dau­giau.

Jau mi­nė­to­jo bu­to Tai­kos gat­vė­je sa­vi­nin­kai abe­jo­ja, ar tik ne­teks kai­nos ge­ro­kai ma­žin­ti, kad iki ru­dens ras­tų pir­kė­ją. Ant­raip žmo­nėms teks mo­kė­ti ir už to, ku­ria­me pa­tys gy­ve­na, ir už mi­nė­to­jo, li­ku­sio tuš­čio bu­to, šil­dy­mą.

Ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tą par­duo­ti Pak­ruo­jy­je sudėtinga. Pak­ruo­jie­tė re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo to­kį ban­džiu­si par­duo­ti be­veik me­tus.

„Bu­tas bu­vo pirk­tas iki kri­zės, už ban­ko pa­sko­lą – šim­tą tūks­tan­čių li­tų. Tvar­kin­ga­me na­me, su­re­mon­tuo­tas. Per kri­zę ne­te­kau dar­bo, nu­ta­riau ieš­ko­tis ma­žes­nio, leng­viau iš­lai­ko­mo bu­to. Už sa­vą­jį te­no­rė­jau tiek, kiek bu­vau sko­lin­ga ban­kui. Kai­ną vis ma­ži­nau, bet pir­kė­jų bu­tui neat­si­ra­do. Ga­liau­siai vie­nas in­te­re­san­tas pa­siū­lė pen­kias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų“, – pa­sa­ko­jo pa­kruo­jie­tė.

Už to­kią su­mą sa­vi­nin­kė bu­tą par­duo­ti at­si­sa­kė.

Pas­ku­ti­nė išei­tis – iš­nuo­mo­ti

Ne­sėk­min­gai ban­dan­tys bu­tus par­duo­ti sa­vi­nin­kai „Pak­ruo­jo kraš­tui“ sa­kė, jog ga­li­my­bę juos iš­nuo­mo­ti ver­ti­na at­sar­giai.

Pak­ruo­jis ma­žas, čia iš lū­pų į lū­pas grei­tai ke­liau­ja is­to­ri­jos apie nuo­mi­nin­kus, ne­mo­kė­ju­sius už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas ir din­gu­sius, pa­lie­kant šei­mi­nin­kams sko­las. Apie ne­pla­nuo­tus re­mon­tus, ku­riuos rei­kė­jo da­ry­ti, pa­ma­čius nuo­mi­nin­kų reng­tų iš­ger­tu­vių pėd­sa­kus ant sie­nų, grin­dų, net lu­bų.

At­sar­giai žiū­ri­ma ir į nuo­mo­ja­mo bu­to ieš­kan­čius vai­ki­nus. Mer­gi­nas bu­tų sa­vi­nin­kai ver­ti­na ge­ro­kai pa­lan­kiau, kaip ir dir­ban­čias šei­mas.

Ne vie­nas iš re­dak­ci­jos kal­bin­tų sa­vi­nin­kų lai­kė­si nuo­sta­tos, kad bu­tą iš­nuo­mos tik pa­sku­ti­niu at­ve­ju, kai pra­ras vil­tį par­duo­ti.