Būs­to rin­ka kri­zės ne­bi­jo

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Kol pa­sau­lis pra­na­šau­ja ant­rą kri­zės ban­gą, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos spe­cia­lis­tai ra­miai mie­ga. Jie įsi­ti­ki­nę, kad eko­no­mi­nio kra­cho jų sri­ty­je ne­bus. Bent jau ne to­kio, koks bu­vo prieš po­rą me­tų.

Kai­nos sta­bi­lios – kri­zė ne­bai­si. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, pir­mą šių me­tų ket­vir­tį sos­ti­nė­je per mė­ne­sį bu­vo par­duo­ta ar­ba pirk­ta be­veik pu­sė tūks­tan­čio būs­tų. Šiau­liuo­se – ko­ne pen­kis­kart ma­žiau. Kau­ne ir Klai­pė­do­je kar­tu paė­mus – tiek pat kiek Vil­niu­je. To­kie sta­tis­ti­niai duo­me­nys ne­kin­ta be­veik dve­jus me­tus. Anot ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tų, kai­nos sta­bi­li­za­vo­si ir yra ga­na „tei­sin­gos“.

Ne­se­niai vy­ku­sio gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mo me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je ne kar­tą bu­vo ly­gi­na­mi Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys, tei­gia­ma, kad pa­sta­ra­sis ve­ja­si, o gal net pra­lenks Šiau­lius pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių bei eko­no­mi­ką. Li­nas Juo­zai­tis, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no va­do­vas, nei­gia, kad Pa­ne­vė­žys ve­ja­si Šiau­lius: „Ten si­tua­ci­ja net pra­stes­nė. Šiau­liuo­se pa­sta­rai­siais me­tais lai­ko­si sta­bi­lios būs­to kai­nos, o pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ste­bi­mas pa­gy­vė­ji­mas. Žmo­nės vis daž­niau do­mi­si bu­tų kai­no­mis ir ga­li­my­bė­mis juos įsi­gy­ti.“

Bu­tų kai­na per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus lai­kė­si sta­bi­liai ir šo­ki­nė­jo vos de­šimt pro­cen­tų. Kai­nų skir­tu­mas tarp tvar­kin­go dvie­jų kam­ba­rių ir ap­leis­to ke­tu­rių kam­ba­rių bu­to – sim­bo­li­nis. Būs­to ver­tė nuo jo plo­to ma­žai pri­klau­so to­dėl, kad spar­čiai ki­lo mo­kes­čiai už šil­dy­mą.

Spe­cia­lis­tų duo­me­ni­mis, Šiau­liuo­se tri­jų kam­ba­rių bu­tas tra­di­ci­nia­me dau­gia­bu­ty­je pie­ti­nia­me mies­to ra­jo­ne kai­nuo­ja apie 100 tūkst. li­tų. Cent­re kai­nos įvai­rios, ta­čiau tvar­kin­gas pa­na­šaus dy­džio bu­tas pės­čių­jų bul­va­re ga­li kai­nuo­ti apie 200-250 tūkst. li­tų. Są­ly­gi­nai nau­juo­se dau­gia­bu­čiuo­se, pa­vyz­džiui, Že­mai­tės gat­vė­se esan­čiuo­se rau­do­nų ply­tų na­muo­se, tri­jų kam­ba­rių bu­tas ver­tas 150 tūkst. li­tų, ta­čiau pa­sta­ra­sis tu­ri bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos būk­lės.

„Di­džiau­sia kai­na Šiau­lių mies­te, ko­kią esu gir­dė­jęs – 3500 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą. Šiau­liuo­se nau­jų dau­gia­bu­čių sta­ty­bų ne­daug, to­dėl bu­tų pa­siū­la ne­si­kei­čia, o kai­nos ne­krin­ta. Sta­bi­lias kai­nas pa­lai­ko ir tai, kad ne­ma­žai bu­tų bu­vo bran­giai nu­pirk­ta ar­ba įkeis­ta ban­kams už pa­sko­las. Sa­vi­nin­kai ne­no­ri pra­ras­ti pi­ni­gų ir pi­giai par­duo­ti“, – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ak­tua­li­jas dės­to pa­šne­ko­vas.

At­sik­ra­tys ne­rei­ka­lin­go tur­to

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tai sa­ko, kad aky­lai se­ka pa­sau­li­nes eko­no­mi­kos ten­den­ci­jas, ta­čiau dar vie­na kri­zė su­maiš­ties ne­tu­rė­tų su­kel­ti. Si­tua­ci­ja val­do­ma, nes kai­nos nė­ra iš­pūs­tos, o ei­li­niams pir­kė­jams pa­sko­lų da­li­ji­mas ge­ro­kai ap­kar­py­tas. „Rin­ka nu­si­sto­vė­jo. Ne­di­de­lį bu­tą Šiau­liuo­se ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 45-60 tūkst. li­tų. Pa­na­šiai tiek pat kai­nuo­ja eko­no­mi­nės kla­sės au­to­mo­bi­lis. Jei žmo­gus įper­ka to­kią ma­ši­ną, ko­dėl jis tu­rė­tų gai­lė­ti pa­na­šios su­mos būs­tui įsi­gy­ti“, – rin­kos lo­gi­ką aiš­ki­na L. Juo­zai­tis.

Ki­ta sta­bi­lu­mą įro­dan­ti ap­lin­ky­bė – vi­du­ti­nio dy­džio bu­tas kai­nuo­ja tiek pat, kiek ne­di­de­lis na­mas už­mies­ty­je ar so­dų bend­ri­jo­je. To­kiuo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se kaip Me­de­ly­nas, ku­riuo­se va­di­na­mai­siais „štu­ki­nin­kų“ lai­kais pri­dy­go triaukš­čių nee­ko­no­miš­kų pi­lai­čių, na­mą ga­li­ma įsi­gy­ti ir už 200 tūks­tan­čių, ta­čiau jis rei­ka­laus ne­ma­žai re­mon­to. Gy­ven­ti tin­ka­mų na­mų kai­nos pra­si­de­da nuo 250 tūkst. li­tų.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tas L. Juo­zai­tis ma­no, kad būs­to kai­nos ne­be­tu­rė­tų la­bai ma­žė­ti dėl ga­li­mos nau­jos eko­no­mi­nės kri­zės. Grei­čiau­siai at­pigs va­di­na­ma­sis ant­ri­nis tur­tas – bu­tai, ku­riuos tu­ri na­mus pa­si­sta­čiu­sie­ji, ar­ba so­dy­bos, į ku­rias in­ves­ta­vo bu­tuo­se gy­ve­nan­tys mies­tie­čiai. „Grei­čiau­siai bus at­si­kra­to­ma ne­la­bai rei­ka­lin­go tur­to, to­dėl ti­kė­ti­na, jog kai ku­rie bu­tai ir so­dy­bos tru­pu­tį pigs.

Ta­čiau tai men­kai pa­veiks da­bar nu­si­sto­vė­ju­sias kai­nas“, – tei­gia spe­cia­lis­tas. Pa­sak jo, į so­dų bend­ri­jas žmo­nės pa­bė­ga tik va­sa­rą, nes dau­ge­ly­je jų nė­ra su­tvar­ky­tos ko­mu­ni­ka­ci­jos, to­li ge­ria­ma­sis van­duo, žie­mą ne­va­lo­mi ke­liai. So­dai dėl šių prie­žas­čių va­di­na­mi „Af­ri­ka“, tad re­tas ku­ris to­kių so­dų sa­vi­nin­kas sten­gia­si at­si­sa­ky­ti sa­vo bu­to, nes jis yra rei­ka­lin­gas.

Nu­sis­to­vė­ju­si bu­tų nuo­mos kai­na taip pat yra sta­bi­lu­mo po­žy­mis. Net ar­tė­jan­tis Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tas nuo­mos kai­nų pra­ktiš­kai ne­pa­di­di­no – nuo­mo­to­jai mie­liau ren­ka­si il­ga­lai­kes pa­ja­mas nei trum­pa­lai­kį pel­ną.Šiau­liuo­se bu­tų nuo­mos kai­nos svy­ruo­ja nuo 200 iki 500 li­tų, pri­klau­so­mai nuo bu­to dy­džio ir vie­tos, ta­čiau ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti ir už 100 li­tų. Tiek už nuo­mą daž­niau­siai mo­ka stu­den­tai, ku­rie bu­tuo­se gy­ve­na po 3-4.NT kryp­tis – Bu­biaiNe­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tai su­tar­ti­nai pri­pa­žįs­ta, kad 2009-ai­siais būs­to kai­nos bu­vo ka­tast­ro­fiš­kai ma­žos. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tuo­met ma­žai kas iš­vis no­rė­jo pirk­ti būs­tą, ne­svar­bu ko­kia kai­na bu­vo pra­šo­ma. Ak­me­nės ra­jo­ne bu­tą bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir už dy­ką, su­mo­kė­jus mo­kes­čių sko­lą. Įta­kos žmo­nių pa­si­rin­ki­mui tu­rė­jo ir griež­tes­ni ban­kų rei­ka­la­vi­mai.Sa­ko­ma, kad sto­vin­tis van­duo pa­švinks­ta. Ar tas pa­ts nu­ti­ko ir būs­tų rin­kai? L. Juo­zai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad si­tua­ci­ja nė­ra blo­ga, tik ji ne­kun­ku­liuo­ja kaip prieš kri­zę. „Mies­to plėt­ra – ne vi­sa­da nu­spė­ja­mas da­ly­kas. Dau­ge­lis ma­nė, kad mies­tie­čiai, pa­blo­gė­jus fi­nan­si­nei si­tua­ci­jai, pra­dės trauk­tis į Rė­ky­vą, ta­čiau taip ne­nu­ti­ko. Rė­ky­va ne­ta­po Šiau­lių „Švei­ca­ri­ja“. Eže­ras yra, ta­čiau priė­ji­mas prie jo ne toks ir erd­vus. Ten esan­čius me­džius ga­li­ma pa­va­din­ti par­ku, ta­čiau į jį ne­trau­kia­ma pail­sė­ti“, – aiš­ki­no L. Juo­zai­tis ti­kin­da­mas, kad nors Rė­ky­vos gy­ven­to­jai ir gy­ve­na prie eže­ro, ta­čiau džiaugs­mo iš to ma­žai.

Kry­žių kal­no, Ak­me­nės ir Pa­ne­vė­žio kryp­tys taip pat yra pa­smerk­tos ir ap­ri­bo­tos ka­pi­nė­mis, oro uos­tu, pra­mo­ne, tad jei Šiau­liai kur­tų nau­ją mik­ro­ra­jo­ną, jis tu­rė­tų iš­dyg­ti ne­to­li Vai­ko ir ir mo­ters kli­ni­kos ki­to­je Ar­chi­tek­tų gat­vės pu­sė­je. Čia vis­kas ša­lia: ko­mu­ni­ka­ci­jos, su­si­sie­ki­mas, pra­ktiš­kai nė­ra pra­mo­nės. Pri­va­čių na­mų tu­rė­tų pri­dyg­ti Vo­ve­riš­kių gy­ven­vie­tės link.

Rek­rea­ci­jos mė­gė­jai aki­vaiz­džiai pa­trauks Bu­bių link. Jau da­bar ste­bi­ma, kaip žmo­nės įsi­ku­ria kol kas lau­ki­niuo­se plo­tuo­se ne­to­li Šiau­lių jū­ros. Gra­žios apy­lin­kės, pui­kus van­dens tel­ki­nys, o Kur­tu­vė­nų miš­kai vos už ke­lių ki­lo­met­rų. Be­je, iš čia iki mies­to cent­ro nu­si­gau­si ge­ro­kai grei­čiau nei iš Rė­ky­vos.

Būs­to rin­kos kai­nos da­bar sta­bi­lios, to­dėl ga­li­mas dar vie­nas pa­sau­li­nis eko­no­mi­nis nuo­smu­kis ne­tu­rė­tų pri­da­ry­ti ža­los kaip prieš po­rą me­tų.