Aukščiausi ir prabangiausi gyvenamieji dangoraižiai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
2014-ai­siais, po ket­ve­rių me­tų in­ten­sy­vios sta­ty­bos, ati­da­ry­tas aukš­čiau­sias gy­ve­na­ma­sis dan­go­rai­žis Niu­jor­ke (JAV). Nors „One57“ pa­va­di­ni­mą ga­vu­sio dan­go­rai­žio aukš­tis „tik“ 306 met­rai, šis pa­sta­tas pui­kuo­ja­si aukš­čiau­sio gy­ve­na­mo­jo pa­sta­to ti­tu­lu Šiau­rės Ame­ri­kos že­my­ne. Tie­sa, ne jis pa­ts aukš­čiau­sias pa­sau­ly­je.

Ame­ri­kos aukš­čiau­si

306 met­rų aukš­čio „One57“ bu­vo pa­sta­ty­tas Cent­ri­nia­me Niu­jor­ko par­ke. Įdo­mu tai, kad vos pra­dė­jus pre­kiau­ti pra­ban­giais ir itin ne­pi­giais bu­tais, jų iš­kart bu­vo par­duo­ta apie 70 pro­cen­tų. Dan­go­rai­žio sta­ty­ba at­siė­jo tai­po­gi ne­pi­giai – dau­giau nei 90 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių (apie 65 mi­li­jo­nus eu­rų). Ta­čiau už šiuos pi­ni­gus aukš­čiau­sia­me gy­ve­na­ma­ja­me dan­go­rai­žy­je Niu­jor­ke ne­trūks­ta įvai­riau­sių pa­to­gu­mų.

Pa­vyz­džiui, pir­mą kar­tą 30-ty­je iš 94 aukš­tų įreng­ti pra­ban­gūs ap­žval­gos bokš­tai, tur­tin­ges­nių būs­tų sa­vi­nin­kams, ku­rie ne va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liu, o skrai­do sraig­tas­par­niais, įreng­tos sraig­tas­par­nių nu­tū­pi­mo aikš­te­lės, gy­ven­to­jai le­pi­na­mi aukš­čiau­sio ly­gio pa­tie­ka­lais, ku­riuos čia pat ga­mi­na ge­riau­si vir­tu­vės še­fai ir kt.

Ta­čiau il­gai „One57“, grei­čiau­siai, ne­bus aukš­čiau­sias gy­ve­na­ma­sis dan­go­rai­žis Man­he­te­ne, nes pra­ban­ga Niu­jor­ke yra itin ma­din­ga. Jau da­bar pra­dė­ti sta­ty­bos dar­bai ki­to di­džiu­lio gy­ve­na­mo­jo dan­go­rai­žio, ku­ris tu­rė­tų bū­ti baig­tas 2015 me­tais. Pla­nuo­ja­ma, kad jis bus net 120 met­rų aukš­tes­nis už „One57“, tad bū­tent nau­ja­sis sta­ti­nys tu­rė­tų tap­ti aukš­čiau­siu gy­ve­na­muo­ju pa­sta­tu Va­ka­rų pus­ru­tu­ly­je.

Di­džiau­sias pa­sau­ly­je

Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų mies­te Du­ba­ju­je yra ir pa­ts aukš­čiau­sias pa­sau­ly­je gy­ve­na­ma­sis pa­sta­tas – 107 aukš­tų dan­go­rai­žio „The Prin­cess To­wer“ aukš­tis sie­kia 414 met­rų. Aukš­tų pa­sta­tų ir mies­to ap­lin­kos ta­ry­ba jau pri­pa­ži­no „The Prin­cess To­wer“ pa­čiu aukš­čiau­siu pa­sau­ly­je gy­ve­na­muo­ju pa­sta­tu ir įtrau­kė jį į Gi­ne­so pa­sau­lio re­kor­dų kny­gą. Dan­go­rai­žis tu­ri 107 aukš­tus ir šim­tą po­že­mi­nių ly­gių. Įdo­mu ir tai, kad „The Prin­cess To­wer“ vai­ni­kuo­ja de­ko­ra­ty­vi­nis stie­bas, pa­ga­min­tas iš 110 to­nų stik­lo ir aliu­mi­nio.

„The Prin­cess To­wer“ uži­ma 37,4 tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų že­mės plo­tą. Ja­me yra 763 pres­ti­ži­niai bu­tai, taip pat įreng­tos 957 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos, o apa­ti­nia­me pa­sta­to aukš­te įsi­kū­rė aš­tuo­nios par­duo­tu­vės.