Sodo namo rekonstravimas į neypatingą ar ypatingą statinį

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Informuojame, kad elektroniniame paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (toliau – Reglamentas) (Žin., 2003, Nr. 58-2611; 2009, Nr. 35-1350) nustato statinių klasifikavimo pagal paskirtį pagrindines grupes (pogrupius) ir požymius, kuriais vadovaujantis nustatoma statinių naudojimo paskirtis ir statiniai priskiriami šioms grupėms (pogrupiams). Reglamento 5.16 punkte nurodyta, kad sodo namas – nesudėtingas poilsiui skirtas statinys, o 8.21 punkte nurodyta, kad Negyvenamųjų pastatų pogrupiui priskirtini kitos (sodų) paskirties pastatai – pastatai, esantys sodininkų bendrijose (sodo namai ir kiti statiniai).

Sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-40; 2008, Nr. 135-5231) 6 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad Mėgėjų sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (toliau – STR 1.01.07:2010) (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2012, Nr. 26-1202, Nr. 30) priedo 1 lentelėje nurodomas sodo namo priskirimas I nesudėtingų statinių grupei:

 

Eil. Nr.

Pastatai

Techniniai parametrai

Pastabos

Didžiausias aukštis, m

Didžiausias

plotas, m2

I grupė

II grupė

I grupė

II grupė

4.

Sodo namas [4.5]

8,5

80

 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, manome kad statytojas, norėdamas rekonstruoti sodo namą, turi pats nuspręsti, kokių tikslų siekia atlikdamas statinio rekonstravimą. Jeigu norima, kad sodo namas pagal paskirtį liktų sodo namu, priskirtinu I grupės nesudėtingam statiniui, tai po rekonstravimo jo aukštis ir plotas negali viršyti nurodytų STR 1.01.07:2010 1 lentelėje.

Rekonstravimo metu didinat pastato aukštį ar plotą virš nurodytų maksimalių (atitinkamai 8,5 m ir 80 m²), statinys neatitiktų sodo namui keliamų reikalavimų, ir pagal kategoriją jau būtų priskirtinas neypatingų arba ypatingų statinių kategorijai. Neatitinkant statiniui sodo namui keliamų reikalavimų, statytojui lieka alternatyva (nurodyta Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje) statinio rekonstravimo metu keisti pastato paskirtį iš sodo namo į gyvenamojo namo.

 

Rekonstruojant nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, reikia parengti rekonstravimo projektą ir nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Jeigu išlaikomi norminiai atstumai nuo pastato labiausiai atsikišusių konstrukcijų iki sklypo ribos su sodo bendrojo naudojimo teritorija, tai sodo bendrijos pirmininko rašytinis pritarimas statinio rekonstravimo projektui neprivalomas.

Statybos techninius reglamentus galima rasti Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lt → Teisinė informacija → Statybos techniniai reglamentai.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.