Žemės sklypo ploto reikalavimai statant vienbutį gyvenamąjį namą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (toliau – reglamentas) 9 priedo 3 punkto redakcijos:

„3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-892 (nuo 2014 m. lapkričio 12 d.) (TAR, 2014-11-11, 2014-16609) redakcija

Statant naują Namą, jam skirtas sklypas (ar jo dalis) negali būti mažesnis kaip 400 m2. Ši nuostata taikoma tais atvejais, kai formuojami nauji sklypai Namų statybai, ar suformuoti nauji sklypai namų statybai, kuriuose nenurodytas užstatymo tipas;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-800 (nuo 2016 m. sausio 1 d.) (TAR, 2015-11-05, 2015-17673) redakcija

Formuojant naujus, pertvarkant esamus žemės sklypus ar keičiant žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės naudojimo būdą, Namui skirtas žemės sklypas negali būti mažesnis kaip 400 m2, o vienbučio blokuoto užstatymo tipo Namui skirtas sklypas (ar jo dalis) – ne mažesnis kaip 200 m2.“.

 

Reglamento 1 punkte nustatyta, kad reglamentas nustato vienbučio (vieno buto) ir dvibučio (dviejų butų) gyvenamojo pastato (toliau – Namas) mažiausius techninius reikalavimus.

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2.1 punkte nustatyta, kad žemėtvarkos projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, kuris rengiamas kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai, ir atvejus, nustatytus šių Taisyklių 6 punkte).

 

Apibendrindami informuojame, kad:
1. nuo 2016 m. sausio 1 d. reglamento 9 priedo 3 punkte nebeliko nuostatos apie jau suformuoto žemės sklypo (ar jo dalies) ne mažesnio kaip 400 m2 skyrimo Namo statybai, kai nenurodytas žemės sklypo užstatymo tipas;
2. nuo 2016 m. sausio 1 d. reglamento 9 priedo 3 punkto nuostatos taikomos, formuojant naujus žemės sklypus, žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ar keičiant nustatytą žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės naudojimo būdą.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.