Vieno buto dvibučiame name statybos užbaigimas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus kultūros paveldo statinius) ir ypatingųjų bei neypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

 

Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. <…>.“.
Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – reglamentas) 78 punkte nustatyta, kad „jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktai ar surašomos deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta.“.

 

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5 punkte nustatyta, kad „Bendrąją dalį sudaro:
<…>;
5.3. bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama tokia informacija:
<…>;
5.3.7. inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas;
<…>;
5.4. Bendroji techninė specifikacija. Joje pateikiama:
5.4.6. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą:
<…>;
5.4.6.2. statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai; <…>“.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad:
„Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai:
1) žemės sklypas;
2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), kurio statybai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis yra privalomas), arba statinys, kuris pastatytas turint kitą statybos teisėtumą patvirtinantį dokumentą;
3) patalpa, šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.“.
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad:
„1. Nekilnojamieji daiktai formuojami šiais būdais:
1) suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą;
2) padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus;
3) atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;
4) sujungiant kelis Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus į vieną nekilnojamąjį daiktą;
5) atliekant nekilnojamojo daikto amalgamaciją.“

Apibendrindami manome, kad:
– techninio projekto (techninio darbo projekto) bendrajame aiškinamajame rašte turėtų būti pateikiama informacija, kaip naudojamasi inžineriniais tinklais ir namo inžinerinėm sistemom, kai dvibučio gyvenamojo namo dalių statybos užbaigimas numatytas atskirai (dalimis);

– galimybė dvibučio gyvenamojo namo dalių (butų) statybos užbaigti ne vienu metu turėtų būti nurodoma techninio projekto (techninio darbo projekto) bendrojoje techninėje specifikacijoje. Esant tokiam projekto sprendiniui, statytojo pageidavimu gali būti surašomos deklaracijos apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija) kiekvienai užbaigtai statyti statinio daliai atskirai;

– prieš atliekant dvibučio gyvenamojo namo statybos užbaigimo procedūras dalimis, Nekilnojamojo turto registre turėtų būti įregistruotas nebaigtas statyti visas pastatas (dvibutis gyvenamasis namas), o tik po to suformuotos jo atskiros dalys ir atliekamas šių dalių užbaigimo procedūros atskirai, kai tai numatyta statinio projekte. Prašymas patvirtinti deklaraciją kiekvienai atskirai statinio užbaigtai daliai pateikiamas reglamento IV skirsnyje nustatyta tvarka. Pateikiamoje statinio dalies kadastro duomenų byloje turėtų būti fiksuotas statinio projekte nustatytos statinio dalies, kurios statybos užbaigimas numatytas atskirai, sprendinių įgyvendinimas 100 proc.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.