Vienbučio gyvenamojo namo supaprastinto projekto rengimas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 29.4 p. reikalavimu, rengiant supaprastintus projektus, pakanka pateikti inžinerinių sistemų aprašymą, nedetalizuojant sprendinių sklypo plano brėžiniuose, nereikalaujama gauti prisijungimo sąlygų arba tinklų savininkų pritarimo.

Ar atskiros savivaldybės gali reikalauti papildomų projektinių sprendinių, nei juos numato ankščiau paminėtas statybų techninis reglamentas? Ar tai nėra perteklinis reikalavimas?

ATSAKYMAS

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), pateikia nuomonę jame išdėstytais klausimais.

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (toliau – STR 2.02.09:2005) nustato mažiausius techninius reikalavimus vienbučio (vieno buto) ir dvibučio (dviejų butų) gyvenamojo pastato (toliau – Namas) ar sublokuotų Namų. Šie reikalavimai taikomi projektuojant naują Namą, o 42.5 ir 42.6 papunkčiuose nustatyta, kad į Namą turi būti tiekiamas geriamasis vanduo iš vandentiekio inžinerinių tinklų ar imamas iš požeminių vandeningų grunto sluoksnių (gręžinių, šachtinių šulinių) bei išspręstas nuotekų šalinimas.

 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – STR 1.05.06:2010) 29 punkte nustatyta, kad Supaprastintą projektą sudaro:

29.1. bendrieji duomenys:
29.1.1. Supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
29.1.2. sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas Supaprastintas projektas;
29.1.3. aiškinamasis raštas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai);
29.2. sklypo planas (kai jis rengiamas) (ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano, kuris Supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba ant kadastrinių matavimų plano) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais.
<…>

29.4. statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;
Statybos įstatymo 2 straipsnio:
– 61 dalyje nustatyta, kad statinio inžinerinės sistemos – statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, šiukšlių šalinimo, žmonėms vežti skirtų liftų ir kitos sistemos bei jų reguliavimo, valdymo, automatizavimo ir signalizacijos sistemos;

– 93 dalyje nustatyta, kad esminiai statinio projekto sprendiniai – statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.) ir įgyvendinantys specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

 

Atsižvelgiant į el. paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, manome, kad savivaldybių reikalavimas pateikti inžinerinių statinių (vandentiekio ir nuotekų tinklų) prisijungimo sąlygas ir nurodyti inžinerinių statinių vietą žemės sklype nėra perteklinis, nes:

– STR 2.02.09:2005 nuostatos galioja vienbučiam gyvenamajam namui, nepriklausomai nuo jo kategorijos (II grupės nesudėtingas ar neypatingas statinys);

– Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, <…>, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir <…>;
– STR 1.05.06:2010 29.4 punktas nustato Statybos įstatymo 2 dalies 61 punkte nustatytų statinio (nagrinėjamu atveju II grupės nesudėtingo statinio) inžinerinių sistemų aprašymą, o ne inžinerinių statinių nuotekų ar vandentiekio tinklų aprašymą;

– kadangi vienbučio gyvenamojo namo (II grupės nesudėtingo statinio) vieta žemės sklype vienas iš esminių statinio projekto sprendinių, tai rengiant supaprastintą statinio projektą, reikia vadovautis ir STR 1.05.06:2010 29.2 papunkčio nuostata, kad turi būti rengiamas žemės sklypo planas su statinių (tame tarpe ir inžinerinių statinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie užtikrintų gyvenamajam namui nustatytų STR 2.02.09:2005 reikalavimų įgyvendinimą) išdėstymu sklype.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.