Statyba mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklype

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

1998 m. parengtas ir patvirtintas individualių namų kvartalo detalusis planas, kuriame numatyta žemės sklypuose statyti sublokuotus vienbučius gyvenamuosius namus. Dalyje žemės sklypų pastatai stovi atskirai, nes nėra galimybės jų sublokuoti. Ar būtina laikytis šio detaliojo plano sprendinių?

ATSAKYMAS

Informuojame, kad elektroniniame paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 3D-852/D1-793 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 114-5850) pakeistas 15.1 punkte nurodytas žemės sklypo naudojimo pobūdis iš Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti 1–3 aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai pakeistas į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611; 2009, Nr. 35-1350) 5.11 punkte nurodyta, kad statinio priklausiniai – savarankiški pagrindiniam statiniui tarnauti skirti statiniai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu statiniu.

 

Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad detalieji planai rengiami, kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas. Kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, jeigu jie nepažeidžia įstatymų ar kitų teisės aktų ir juos nustačiusi institucija raštu pritaria, gali būti tikslinami savivaldybės tarybos sprendimu arba savivaldybės tarybos pavedimu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statybos techninio projekto rengimo metu, nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei.

Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, manome kad, kai žemės sklypo naudojimo pobūdis yra Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba, tai tokiame sklype galima gyvenamojo namo ir jo priklausinių (ūkinių pastatų) statyba. Statyti tik ūkinį pastatą, t. y. gyvenamojo namo priklausinį be paties gyvenamojo namo, kurio priklausinys yra ūkinis pastatas negalima, nes jis neatitiks savo paskirties, t. y. negalės tarnauti pagrindiniam statiniui.

Norint žemės sklype statyti vietoje numatytų sublokuotų vienbučių namų atskirai stovinčius namus, reikia techninio projekto rengimo metu kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu pakeisti šiuos detaliojo plano sprendinius.

Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lt → Teisinė informacija → Teisės aktai → Statybos techniniai reglamentai, o teritorijų planavimo įstatymą – Seimo interneto svetainėje www.seimas.lt..

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.