Statinį naudoti galima tik atlikus statybos užbaigimo procedūras

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Kitu atveju savivaldybių administracijos turi teisę taikyti administracinę atsakomybę už neužbaigtų statyti ir neregistruotų statinių naudojimą. Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose reglamentuose nustatytus reikalavimus užtraukia baudą fiziniam asmeniui nuo 140 iki 1 500 eurų, juridiniam – nuo 1 448 iki 7 240 eurų. Be administracinės atsakomybės, gali kilti nepatogumų ir norint pasirašyti energijos pirkimo–pardavimo sutartis, o per anksti, neužbaigus SU procedūrų, pradėtoms eksploatuoti mokykloms ar darželiams nebus išduotas privalomas higienos pasas.

SU procedūros nustatomos pagal Statybos įstatymo 28 straipsnį. Daugiabučių namų ir kitų sudėtingų konstrukcijų negyvenamųjų statinių statyba užbaigiama SU komisijai surašius SU aktą.

 

Komisijoje, be Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) įgalioto atstovo, dalyvauja savivaldybės administracijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Neįgaliųjų reikalų departamento ir kitų institucijų atstovai. Kompetentingos komisijos darbas – įvertinti ne tik tai, ar statinys pastatytas nepažeidžiant esminių statinio projekto sprendinių (statinio vieta sklype, statinio išorės matmenys, statinio ar jo dalių paskirtis, laikančiosios konstrukcijos bei jų išdėstymas), bet ir ar įvykdyti kiti esminius statinio reikalavimus įgyvendinantys sprendiniai.

 

Turi būti užtikrinta, kad kilus gaisrui statiniuose esantys asmenys turėtų galimybę išeiti iš jų ar būti išgelbėti kitomis priemonėmis, girdimas triukšmas neviršytų sveikatai pavojingo lygio, būtų tinkamos sąlygos ilsėtis ir dirbti, nekiltų nelaimingų atsitikimų ar žalos pavojus (pvz., paslydimo, kritimo ar susidūrimo), neįgalieji galėtų patekti į statinį ir juo naudotis ir kt. Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, komisija bendru narių sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams statinių reikalavimams. SU aktas pasirašomas nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendinių yra neesminiai.

 

Ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus kultūros paveldo statinius) ir ypatingųjų bei neypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie SU, ją patvirtinant ir įregistruojant VTPSI. Deklaracijas tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. Deklaracijos neprivaloma tvirtinti, jeigu atlikta statinio ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Nesudėtingųjų statinių statyba užbaigiama pačiam statytojui surašius šią deklaraciją.

Atlikus SU procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti NTR ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo SU akto gavimo dienos, deklaracijos apie SU patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo šios deklaracijos pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).