Sodo namo rekonstravimas į vienbutį gyvenamąjį namą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Žemės sklypo plane jokių apribojimų sklypui nepažymėta. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše specialiosiose naudojimo sąlygose pažymėta, kad sklypas patenka į elektros linijų apsaugos zoną. <…> rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotose specialiuosiuose architektūros reikalavimuose specialiųjų architektūros reikalavimų nėra ir leido sodo pastatą rekonstruoti į vienbutį namą.

Parengus projektą pagal išduotas sąlygas ir pridavus jį derinti, buvo grąžintas. Viena iš nepritarimo priežasčių buvo:
„Pagal <…> rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2010 m. <…> savivaldybės tarybos sprendimu, sprendinius, rekonstruojamas sodo namas ir statybos sklypas patenka į <…> paukštyno sanitarinę apsaugos zoną. Vadovaujantis LRV 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 69 bei 74 punktų nuostatomis, šioje teritorijoje statyti gyvenamuosius namus yra draudžiama.“

Ar įstatymiškai galiu rekonstruoti sodo pastatą į vienbutį gyvenamąjį namą, kuriais dokumentais vadovautis: ar išduotomis specialiosiomis architektūros sąlygomis, registrų pažyma bei sklypo planu, ar <…> savivaldybės teritorijos bendruoju planu?

 

ATSAKYMAS:

Pagal Jūsų paklausime pateiktą informaciją teikiame nuomonę dėl paklausime išdėstytų klausimų.
Žemės įstatymo 22 straipsnio 12 dalimi nustatyta, kad nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui taikomos nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą.

Nagrinėjamu atveju Jūsų žemės sklypui Nr. <…> pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros linijų apsaugos zonos.

Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos taip pat pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos, kaip specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Jūsų žemės sklypui netaikomos.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 33 dalimi, atsisakymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas (užsakovas) turi teisę apskųsti teismui. Atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai nepritarė statybą leidžiančio dokumento išdavimui.