Savavališkos statybos įteisinimui – įmoka privaloma

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento (SLD), kai jis yra privalomas, arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, laikoma savavališka statyba.

 

Galimybę įteisinti savavališką statybą numato Statybos įstatymas ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, bet tik tada, kai žemės sklype (teritorijoje), naujo statinio statyba yra galima arba statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

Statybos įstatyme įtvirtinta nuostata, kad jeigu asmuo, siekiantis gauti SLD, prašyme ar su prašymu pateiktuose dokumentuose nurodo, kad atliko savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas, SLD išdavimo procedūros nestabdomos ir, asmeniui sumokėjus įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, atliekamos Statybos įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybos įstatyme nustatyta, kad:

Įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (toliau – įmoka) moka statytojai (užsakovai), statinių (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, žemės sklypų (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, įgyvendinantys šiame įstatyme numatytą galimybę gauti SLD savavališkos statybos atveju.

Asmenims, prašyme išduoti SLD nurodžiusiems, kad jie atliko savavališkos statybos darbus, dėl kurių prašymo išduoti SLD pateikimo metu nėra surašytas savavališkos statybos aktas, šiame priede nustatyta tvarka apskaičiuota įmoka mažinama 50 procentų.
Apibendrinant teigtina, kad Statybos įstatymas nustato prievolę statytojui už savavališkos statybos įteisinimą sumokėti įmoką, kuri gali būti mažinama 50 procentų, kai statytojas atliko savavališkos statybos darbus, dėl kurių prašymo išduoti SLD pateikimo metu nėra surašytas savavališkos statybos aktas.

Pabrėžtina, kad Statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nėra nurodyta išimčių, kuriais atvejais savavališkos statybos įteisinimui minėtos įmokos mokėti nereikia.