Reikalavimai norint įgyvendinti sumanymą pasistatyti namą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Norint sužinoti, kokiu atveju kuris SLD yra privalomas ar jo visai nereikia, reikėtų išsiaiškinti, kokiai statinių kategorijai priskirtinas planuojamas statyti pastatas, ar žemės sklypas nepatenka į saugomą teritoriją. Jeigu namo bendras plotas neviršytų 80 kv. m, tai tokiam pastatui teisėtai pastatyti pakanka turėti žemės sklypą. Tačiau norint statyti nesudėtingą statinį mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje, jau reikėtų rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui.

Kadangi dažniausiai statomi gyvenamieji namai priskirtini neypatingų statinių kategorijai (didesnio nei 80 kv. m ploto), toliau bus nurodyti reikalavimai tokių namų statybai nuosavybės teise valdomame žemės sklype, nenagrinėjant statybų konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje ypatumų.
Neypatingą statinį statyti galima tik pasirengus projektą ir šiam projektui įgyvendinti gavus SLD.

Taigi pirmiausiai reikėtų pasiieškoti, kas galėtų namą iš svajonių perkelti į nustatytos sudėties projektinius dokumentus. Projektuoti neypatingą statinį turi teisę neatestuotas architektas ar statybos inžinierius, turintys ne mažesnę kaip 2 metų profesinę patirtį projektavimo srityje.

 

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų dokumentais, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis (jei planuojama jungtis prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų) ir savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais.

Pagal nuo 2014 m. sausio 1 d. galiojantį Teritorijų planavimo įstatymą statytojui nebeliko rūpesčių ir nebereikia patirti išlaidų, susijusių su sklypo detaliojo plano rengimu. Parengti kvartalo detalųjį planą – savivaldybės administracijos pareiga. O kai bendrasis planas leidžia, SLD gali būti išduotas ir be detaliojo plano.

 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atliekami siekiant įvertinti žemės sklypo inžinerines geologines sąlygas ir parengti statinio projekto konstrukcinę dalį – statinio pamatų ar atraminių konstrukcijų geotechninius sprendinius. Šiuos tyrimus gali atlikti ir tyrimų ataskaitą parengti juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys nustatyta tvarka išduotą leidimą šios rūšies tyrimams.
Statytojas turi teisę pasirinkti paslaugų teikėją – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininką ar naudotoją, kuris turi išduoti prisijungimo sąlygas per 15 darbo dienų nuo statytojo prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos.
Dėl specialiųjų architektūros sąlygų išdavimo reikia kreiptis į savivaldybės administraciją.

Specialieji architektūros reikalavimai, atsižvelgiant į statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus ar statytojo pageidavimus, konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, nustatomi vadovaujantis Statybos įstatymo, kitų įstatymų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais.

Norint gauti leidimą statyti naują statinį, savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikiamas statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.

Jeigu projektas ir visi privalomi pateikti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, savivaldybės administracijos tarnautojas jį užregistruoja Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir paskelbia joje subjektus, privalančius pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatyme nustatytiems reikalavimams.
Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), apie tai, kad SLD yra išduodamas, paskelbiama IS „Infostatyba“.

Prieš pradėdamas statybą, statytojas turi atlikti dar vieną prievolę – informaciją apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti IS „Infostatyba“.