Reikalavimai medinio pakloto terasai ant daugiabučio stogo ir jos registracija

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Jei galima atitinkamą terasą įrengti, tai kokius veiksmus (suderinimus, pranešimus, kaimynų sutikimus, projektus ar leidimus) reikia atlikti ar dokumentus gauti, kad nepažeisti įstatymų reikalavimų, o taip pat nepažeisti ir kaimynų interesams.
Papildoma informacija apie statinį: namas yra 3-ju aukštų, pakopino išplanavimo, 3 laiptinės, 36 butai, žemės sklypas yra visų namo gyventojų nuosavybė.

ATSAKYMAS (2017-08-08, Nr. (9.12)-2D-11186)

Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte nustatyta, kad stogas yra pagrindinė ir bendroji pastato konstrukcija, kuri laikoma pastato bendrojo naudojimo objektu.

Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalyje pažymėta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.

Bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal bendrojo naudojimo objektų aprašą yra arba gali būti naudojami tenkinti ne visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų) savininkų, o tik jų dalies poreikius, nepažeidžiant kitų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų) savininkų teisių ir bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, remonto ar atnaujinimo ir tam reikalingų lėšų kaupimo ar skolinimosi, gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų ir yra privalomi tai daliai butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.4 papunktyje reglamentuota, kad stogo dangos ar apdailos keitimas priskirtinas statinio parastojo remonto darbams.

 

Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, o statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4 punkte detalizuota, kad leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas atliekant daugiabučio namo remontą mieste, kai keičiama pastato išvaizda. Šio priedo 5 punkte pažymėta, kad pastato išvaizdos keitimu, be kita ko, laikomas šlaitinio stogo dangos keitimas.

Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad statinių paprastasis remontas, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, užbaigiamas statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija).

Apibendrindami pirmiau nurodytas teisės aktų nuostatas, manome, kad paklausime nurodytu atveju, kai ant daugiabučio stogo planuojama įrengti medinį paklotą terasai, šie statybos darbai gali būti priskirti daugiabučio paprastojo remonto darbams. Jeigu vykdant šiuos paprastojo remonto darbus nekeičiama daugiabučio išvaizda, leidimo atlikti daugiabučio paprastąjį remontą mieste nereikia ir projektų (paprastojo remonto aprašo arba paprastojo remonto projekto, jei daugiabutis yra kultūros paveldo statinys) rengti neprivaloma (jis gali būti rengiamas statytojo iniciatyva). Tačiau dėl paprastojo remonto darbų atlikimo ant bendrojo naudojimo objekto (stogo) privaloma Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka priimti sprendimą daugiabučio patalpų savininkų daugumos arba, jeigu stogas naudojamas tenkinti dalies daugiabučio namo savininkų poreikius ir taip yra nurodyta bendrojo naudojimo objektų apraše, – tos daugiabučio dalies savininkų.

Atlikus medinio pakloto įrengimą ant stogo reikia, turint daugiabučio savininkų įgaliojimą, patikslinti daugiabučio kadastro duomenų bylos duomenis, užpildyti deklaraciją ir kreiptis į VĮ Registrų centrą įregistruoti šiuos pokyčius Nekilnojamojo turto registre.

Tuo pačiu pažymime, kad statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 5.12 punkte nurodyta, kad virš stogo esanti konstrukcija yra stogo elementas. Be to, Kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi šie nekilnojamieji daiktai: žemės sklypas, statinys (taip pat nebaigtas statyti), patalpa, šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Statybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalyje įtvirtinta, kad naujo statinio statyba yra statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. Todėl įrengto ant stogo medinio pakloto, kuris laikytinas stogo elementu, bet nėra statinys arba patalpa, nėra galimybės įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamąjį daiktą, terasą.

Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.