Kokių paskirčių pastatai gali būti statomi žemės sklype, kuriame patvirtintas detalusis planas?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Nagrinėjamas žemės sklypas, kurio nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra nurodyta pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, žemės sklypo naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Žemės sklypas patenka į teritoriją, kurioje galioja patvirtintas detalus gyvenamojo kvartalo planas.

Detaliajame plane nenurodytos galimos pastatų paskirtys nagrinėjimui žemės sklypui.

Prašome paaiškinti kokių paskirčių pastatai (vienbučiai, dvibučiai, daugiabučiai) gali būti statomi nagrinėjamame žemės sklype.

ATSAKYMAS 

Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 332 punkte nurodyta, kad galiojančiuose detaliuose planuose, parengtuose pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą, vartotų sąvokų turinys turi būti suvokiamas pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą.

 

Šių taisyklių 333 punkte nurodyta, kad detaliuosiuose planuose nustatytas kitos paskirties žemės gyvenamųjų teritorijų būdo mažaaukščių statinių teritorijos pobūdis gali būti suprantamas kaip atitinkantis kitos paskirties žemės vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos būdą tik tais atvejais, kai detaliajame plane yra nuorodų į numatomą statinių ar užstatymo tipą (namų valda, individualūs gyvenamieji namai, sodybinis užstatymas, vienbučiai gyvenamieji pastatai ar panašiai) ir (ar) nustatytas užstatymo tankumas atitinka Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedo reikalavimus.

 

Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinys, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašas ir jų turinys (toliau – Turinys) patvirtintas 2005-01-20 žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymu Nr. 3D-37/D1-40. Šio teisės akto sąrašo 15 punkte, kuris galiojo iki 2010-10-01, kitos paskirties žemės sklypai, kurių naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos, buvo suskirstytos į 2 pobūdžius: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (galima statyti 1-3 aukštų gyvenamuosius namus) ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos (galima statyti aukštesnius kaip 3 aukštai gyvenamuosius namus).

Kadangi šiame teisės akte nebuvo detalizuota, kokie gyvenamieji namai gali būti statomi, manome, kad toks reglamentavimas reiškė, kad mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypuose buvo galima statyti 1-3 aukštų vienbučius, dvibučius ir daugiabučius gyvenamuosius namus.

 

Manome, kad įrašas žemės sklypo kadastro duomenyse „mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos“ leidžia vykdyti veiklą, kuri buvo galima įrašo padarymo dieną, t. y. šiuose sklypuose galima statyti vienbučius, dvibučius ir daugiabučius gyvenamuosius namus, tačiau kiekvienu atveju reikia žiūrėti detaliojo plano sprendinius. Jeigu detaliajame plane yra nuorodų į numatomą statinių ar užstatymo tipą (namų valda, individualūs gyvenamieji namai, sodybinis užstatymas, vienbučiai gyvenamieji pastatai ar panašiai) ir (ar) nustatytas užstatymo tankumas atitinka Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedo reikalavimus, tai galima būtų vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statyba. Jeigu detaliajame plane nėra pažymėti Taisyklių 333 punkte nurodyti atvejai, tai galima būtų vienbučių, dvibučių, daugiabučių gyvenamųjų namų statyba.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.