Kokie reikalavimai taikomi tęsiant ir užbaigiant gyvenamojo namo iki 80 kv. m statybas?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Šiuo pagrindu pavasarį ėmiausi statybos darbų: išsikasiau duobes pamatams, surinkau armatūrą. Darbai nevyko greitai, kadangi viską dariau pats. Pamatų duobės yra užfiksuotos www.geoportal.lt tinklalapyje 2015-2016 m ortofoto medžiagoje. Atlikęs visus reikiamus darbus rugsėjį išliejau pamatus.

Vadovaujantis rajono savivaldybės pirmiau minėtu atsakymu, kad statybos leidimas neprivalomas, statybos pradžios darbai nebuvo užfiksuoti.

Prašau atsakyti:
1. Kokie reikalavimai taikomi tęsiant gyvenamojo namo iki 80 kv. m statybas. Kadangi statybos pradėtos vadovaujantis rajono savivaldybės raštu, statybos projektas neparengtas.
2. Ar privaloma A energinio naudingumo klasė pastatui?
3. Ar pakanka pateiktų duomenų tęsti pradėtus darbus pagal anksčiau galiojusius teisės aktus: nereikalingas statybos leidimas ir neprivaloma A energinio naudingumo klasė pastatui?
4. Ar registruojant pastatą Registrų centre nebus reikalaujami dokumentai (statybos leidimas ir A energinio naudingumo klasė pastatui) pagal naujai įsigaliojusį teisės aktą?

ATSAKYMAS 

Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

1,3. Nuo 2017-01-01 įsigaliojo naujos redakcijos Statybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 878, kuriuo patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas). Reglamento 3 priedo 1.3 papunktyje nustatyta, kad norint statyti naują II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą bet kokioje teritorijoje reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Šios nuostatos negalioja iki 2016-12-31 pradėtiems statyti II grupės nesudėtingiesiems gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatams.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad iki 2016-12-31 pradėtų statyti II grupės nesudėtingųjų gyvenamųjų pastatų statyba gali būti vykdoma neturint statybą leidžiančio dokumento (jei jis nebuvo privalomas pagal statybos pradžios metu galiojusių teisės aktų reikalavimus).

Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 11 punkte nurodyta, kad statybos darbų pradžia laikoma diena:

 

11.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;
11.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
Manome, kad statybos pradžią galima įrodyti nuotraukomis, viešai prieinamais žemėlapiais, ortofotografijomis, vietovių fotografijomis („Street View“) ar kitais duomenų šaltiniais, taip pat remiantis liudytojų parodymais.

2. Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 19 punkte nurodyta, kad statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2016 m. lapkričio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

Vadovaudamiesi pirmiau nurodyto teisės akto nuostatomis manome, kad II grupės nesudėtingųjų gyvenamųjų pastatų (kai statybą leidžiantys dokumentai pagal statybos pradžios metu galiojusių teisės aktų reikalavimus buvo neprivalomi) statybos darbai pradėti po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.
Jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. lapkričio 1 d. energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.

4. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis, tokio II grupės nesudėtingojo gyvenamojo pastato statyba užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama ir neregistruojama Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

Statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą ir pastato kadastro duomenų byla būtų pagrindas registruoti II grupės nesudėtingąjį gyvenamąjį pastatą Nekilnojamojo turto registre.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.