Kada privaloma persiregistruoti statybos leidimą įsigijus nebaigtą statinį

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nebaigta statyba

Įsigijus nebaigtos statybos statinį naujajam savininkui atsiveria galimybės statybas užbaigti ir statinį įsirengti pagal savo poreikius. Tačiau naujajam savininkui, norinčiam tapti statytoju ir tęsti statybą, svarbu žinoti ne tik statytojui keliamus reikalavimus, bet ir kada privaloma persiregistruoti statybos leidimą.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad siekdamas būti statytoju ir toliau tęsti pradėtus statybos darbus naujas nebaigto statyti statinio įgijėjas (-ai) turi atitikti statytojui keliamus reikalavimus, t. y. statytojo teisės įgyvendinimui statytojui būtina:

1) žemės sklypą (teritoriją), kuriame (kurioje) statomas statinys, valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais (išskyrus Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 4 priede nustatytus atvejus);

2) turėti statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas);

3) statinį (jo dalį) valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.

Jeigu statytojas neatitinka nustatyto bent vieno privalomojo reikalavimo statytojo teisei įgyvendinti, statyba yra draudžiama.

Atkreipiame dėmesį, kad statytoju netampama, jei statinio statytojas (-ai) (užsakovas (-ai)) ar jų dalis pasikeitė, kai perleidžiamas butas ar kita patalpa (jų dalis) nebaigtame statyti pastate ir (ar) šiam pastatui aptarnauti skirto inžinerinio statinio dalis, nebent perleidėjas ir įgijėjas yra raštu susitarę kitaip.

Taigi, naujasis statinio savininkas turi su prašymu kreiptis į savivaldybės administraciją dėl informacijos apie statytoją (statytojus) (užsakovą (užsakovus) atnaujinimo statybą leidžiančiame dokumente.

Jeigu statybą tęs keli nebaigtą statyti statinį įsigiję asmenys, prašymą turi pasirašyti visi statytojai kartu arba statytojų vardu veikiantis jų įgaliotas asmuo. Teikiant prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, nebaigtas statyti statinys ir daiktinės teisės į jį (-uos) turi būti registruoti naujo statytojo (-ų) vardu Nekilnojamojo turto registre.

Minėtas reikalavimas dėl statybą leidžiančio dokumento perrašymo įsigaliojo 2021-11-01 ir pareigą atnaujinti informaciją apie statytoją turi visi nebaigtus statinius ar žemės sklypus su išduotais statybos leidimais nuo 2021-11-01 dienos įsigiję asmenys. Jei statytojas (-ai) pasikeitė iki 2021-10-31 (imtinai), nuostatos dėl informacijos apie pasikeitusį statytoją statybą leidžiančiame dokumente atnaujinimo netaikomos, kreiptis į savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo perrašymo naujo statytojo (-ų) vardu neprivaloma ir galima tęsti pradėtus statybos darbus su ankstesniam statytojui išduotu statybos leidimu.