Ką žinoti norint padalyti žemės sklypą su dviem gyvenamaisiais statiniais į du atskirus sklypus?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Žemės sklypų padalijimas – tai žemės sklypų pertvarkymo būdas, kai vienas žemės sklypas padalijamas į du ar daugiau žemės sklypų. Statybos įstatyme nustatyta, kad SLD galiojimas panaikinamas tuo atveju, jeigu buvo pakeisti žemės sklypo matmenys jį padalijant į atskirus žemės sklypus ir dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai.

Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodyta: „Kai po SLD išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios“.

Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ išaiškinta, jog priėmęs prašymą patvirtinti deklaraciją Statybos inspekcijos pareigūnas per 5 darbo dienas patikrina, ar pakeitus statinio projekto sprendinius (jei jie buvo pakeisti) reikėjo gauti naują SLD.

 

Apibendrinant nurodytas teisės aktų nuostatas teigtina, kad tuo atveju, kai po SLD išdavimo pasikeitė žemės sklypo matmenys, jį padalijant į du atskirus žemės sklypus, turi būti atitinkamai pakeistas statinių projektas, t. y. parengtas (-i) naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) iki deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo, pateikti projekto sprendiniuose būtini paskaičiavimai ir paaiškinimai, pagrįstai įrodantys, kad dėl sklypo padalijimo į du sklypus nepažeidžiami leidžiami žemės sklypų užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai. Šie dokumentai reikalingi tam, kad tikrindamas deklaraciją Statybos inspekcijos pareigūnas galėtų įsitikinti, jog naujo SLD gauti nereikėjo.